Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Homosexualita a válka pohlaví

  Mýty a skutečnost - Homosexualita a souboj pohlaví

  Mýty a skutečnost

  Homosexualita a souboj pohlaví

  V Bibli i Koránu se opakuje důrazné varování před sexem mezi muži. Příčina negativního vztahu k homosexualitě není v posvátných knihách nijak vysvětlena. To může vést k domněnce, že se jedná pouze o  dnes již přežité fóbie a barbarství starých kultur, které v dnešním liberálním světě nemají místo. Existuje však věky předávané varování a zdůvodnění, proč je homosexualita tolik nebezpečná pro lidskou společnost.   
  Zničení Sodomy a Gomory, John Martin.[1]

  Homosexualita v Hebrejské Bibli

  Genesis

  Hned v prvé kapitole knihy Genesis je psáno:

  CEP[2]  Genesis 1:27-28
  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi.

  CEP  Genesis 2:24
  Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

  Podle Bible stvořil Bůh člověka jako muže a ženu. Muž a žena ve svazku vytvářejí jednoho celého člověka, jedno tělo.[6] Jim oběma a právě jim jako svazku dvou polovic, muže a ženy, věnoval zemi, aby zde žili v partnerství a mohli plodit děti.  Svazky dvou mužů či dvou žen jsou tomuto záměru zřetelně cizí.

  V knize Genesis je uveden varovný příběh zániku měst Sodomy a Gomory. Právě z názvu Sodomy bylo odvozeno pojmenování pro zvrácené sexuální chování - sodomii. Sodomie označuje společensky neakceptované sexuální chování, např. anální sex, stejnopohlavní styk či sexuální styk se zvířaty.[7] 

  Ve městech Sodomě a Gomoře se rozmohlo hříšné jednání lidí, které vyvolalo boží hněv. Do Sodomy byli sesláni nebeští poslové, aby byla dána lidem ještě poslední šance nebo zachráněni alespoň ti spravedliví. Posly přijal ve svém domě Lot s rodinou. Mužové sodomští však dům oblehli a požadovali vyvést ven ony cizí muže, aby je "poznali":

    
  Sodomité provokují hněv boha, François Elluin, 1789.[7]

  CEP  Genesis 19:4-5
  Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům.
  Volali na Lota a řekli mu: "Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!"

  Oním "poznáním" bylo míněno sexuální poznání mezi muži, tedy homosexuální styk. Příslušné hebrejské slovo je tvořeno kořenem[b]   ידע , který může být dle kontextu překládán jako pozorovat, provést, poznat nebo mít sexuální styk. Dle biblických morfologických slovníků zde v tomto verši celé slovo וְנֵדְעָ֖ה  znamená homosexuální styk.[8] Tomu odpovídá i pokračování příběhu:
   
  CEP  Genesis 19:5-9
  Volali na Lota a řekli mu: "Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!"
  Lot k nim vyšel ke vchodu, dveře však za sebou zavřel. Řekl: "Bratří moji, nedělejte prosím nic zlého. Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší." Oni však vzkřikli: "Kliď se!" A hrozili: "Sám je tu jen jako host a bude dělat soudce! Že s tebou naložíme hůř než s nimi!" Obořili se na toho muže, na Lota, a chystali se vyrazit dveře.

  Lot tedy sodomským mužům nabízí k sexuálnímu poznání vlastní dcery, aby tak uchránil své hosty. Sodomští to však odmítají, chtějí homosexuální styk s cizinci, dívky je nezajímají.

  Některé překlady uvádějí požadavek sodomských mužů doslovně jako "abychom je poznali" ovšem v jasném smyslu sexuálním resp. homosexuálním, jiné překlady přímo uvádějí "abychom s nimi měli důvěrný styk" či "abychom s nimi měli sex": 

  Poznání ve smyslu sexuálního styku je zmíněno i ve verších Genesis 4:1, 1. Královská 1:4 či Soudců 19:22.
  Nebeští poslové se před homosexuálním útokem v Sodomě ubránili a Lotovi s jeho rodinou pomohli město hříchu opustit. Sodoma a Gomora se všemi obyvateli i celým okolím pak byly zničeny.

  Kniha Soudců

  Příběh o Sodomě byl převzat také ve vyprávění o provinění židovského klanu Benjamínovců. Do benjamínské Gibeje se uchýlil na noc lévijský poutník s konkubínou a pomocníkem. Ve svém domě poutníka s doprovodem přijal starý muž:

  CEP  Soudců 19:21-25
  Uvedl ho do svého domu a pro osly připravil krmivo. Umyli si nohy, jedli a pili. Byli dobré mysli, avšak hle, mužové města, muži ničemníci, obklíčili dům, tloukli na dveře a vyzývali toho starého muže, hospodáře: "Vyveď muže, který vešel do tvého domu, ať ho poznáme!" Tu k nim ten hospodář vyšel a domlouval jim: "Ne tak, moji bratři! Nedopustíte se přece něčeho tak zlého! Vždyť tento muž vešel do mého domu. Nesmíte spáchat takovou hanebnost! Tady je má dcerka, panna, a jeho ženina. Hned je vyvedu. Můžete je zneužít a nakládat s nimi, jak se vám zlíbí, ale vůči tomuto muži nesmíte spáchat takovou hanebnost." Ti muži ho však nechtěli ani slyšet. Proto popadl ten muž svou ženinu a vyvedl jim ji ven. Obcovali s ní a zneužívali ji celou noc až do rána; propustili ji, teprve když vzešla jitřenka.

  Gibejští mužové dům oblehli a požadovali poznat (וְנֵדָעֶֽנּו.) cizího muže. Opět jde o požadavek homosexuálního styku. Hostitel se nabídnul obětovat jim svou dceru, to však benjamínovci odmítli. Host tedy vyvedl svou družku, kterou gibejští znásilnili k smrti.
  Proti izraelskému kmenu benjamínovců, kteří chránili Gibeu, pak Hospodin svolal ostatní izraelské kmeny a potrestal  je za jejich hanebnosti smrtí. Město bylo vybito a vypáleno.

  Leviticus

  Ve dvou kapitolách knihy Leviticus (3. kniha Mojžíšova) je homosexuální styk mezi muži přímo jmenován a jednoznačně odsouzen pod nejvyšším trestem. Hospodin zde varuje skrze Mojžíše všechny Izraelity před ohavností obcování muže s mužem:

  CEP[2]  Leviticus 18:22
  Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

  B21[3]  Leviticus 18:22
  Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!

  BKR[4] Leviticus 18:22
  Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.


  CEP  Leviticus 20:13
  Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

  B21 Leviticus 20:13
  Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!

  BKR Leviticus 20:13
  A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba dva. Smrtí umrou, krev jejich bude na ně.

  V 18. i 20. kapitole jsou uváděny zakázané sexuální praktiky, mezi nimiž je jmenován také sexuální styk mezi muži.[a] Hospodin zde předává Mojžíšovi přikázání, kterými se musí řídit Izraelité v zemi zaslíbené, kam právě putují pouští na svém útěku z Egypta. Varování před homosexuálním stykem se však netýká jen Izraelitů. V dalších verších je jasně vysvětleno, že toto jednání patří k sexuálním ohavnostem, které znečišťují zemi a jsou trestány vyhlazením celých národů, nejen Izraelitů v Zemi zaslíbené:

  CEP  Leviticus 18:22-30
  Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.
  Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.
  Ničím z toho všeho se neznečišťuj, neboť tím vším se znečišťují pronárody, které před vámi vyháním.
  Jimi byla znečištěna země. Proto jsem ji ztrestal pro její nepravost a ona vyvrhla své obyvatele.
  Vy tedy dbejte na má nařízení a na mé řády, ať se nedopustíte žádné z těchto ohavností, ani domorodec, ani ten, kdo přebývá mezi vámi jako host.
  Všech těchto ohavností se totiž dopouštěli mužové této země, kteří byli před vámi, takže země byla znečištěna.
  Nebo i vás země vyvrhne, kdybyste ji znečistili, jako vyvrhla pronárod, který byl před vámi.
  Každý, kdo se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu.
  Proto dbejte na to, co jsem vám uložil. Nesmíte jednat podle ohavných zvyklostí, které byly páchány před vámi. Neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

  Podle biblické knihy Leviticus bylo obcování muže s mužem ohavností, kterou se znečistili již někteří mužové před příchodem Izraelitů. Znečistili svým jednáním zemi a země je vyvrhla. Každý, kdo se dopustí některé z ohavností, kam patří i styk muže s mužem, musí být vyobcován ze společenství. Jinak bude celá společnost vyvržena a zahubena.
  Láskyplný vztah mezi muži odsuzován nebyl (viz. 2. Sam 1:26). Sexuální styk mezi muži však měl být trestán smrtí. Méně přísně bylo pohlíženo na homosexualitu mezi ženami. Hebrejská Bible (Tóra) ji nijak nezmiňuje. Ženská homosexualita byla zakázána až židovskými zákony v Talmudu. V kodexu Mišne Tora je mužská homosexualita označována jako hlavní zločin, ženská homosexualita jako obscénnost.[5]
  Ortodoxní judaismus vnímá homosexualitu jako hříšnou a opovrženíhodnou praktiku. Moderní proudy judaismu jsou již ve výkladu Tóry značně benevolentnější. V reformním judaismu se gayové či lesby mohou stát dokonce učiteli i rabíny a byly založeny již prvé gay synagogy.[5] Reformní židovská hnutí dnes umožňují náboženské sňatky osob stejného pohlaví. Stále častěji dochází ze strany židů dokonce k otevřené propagaci homosexualismu orientovanou však zejména směrem mimo židovskou komunitu.

   

  Homosexualita v Křesťanské Bibli

  Pavlovy listy

  Vysoce negativní názor na homosexualitu mužů i žen vyjadřuje apoštol Pavel ve svém listu Římanům:

  CEP Římanům 1:13-28
  Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných...
  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu...  Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě... Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

  Pavel tedy označuje vzájemný styk mezi muži za hanebnost, zcestnost a produkt zvrácené mysli.

  V 1. listu Korintským popisuje Pavel seznam hříchů těch, kteří nevstoupí do Božího království. K hříšníkům patří také  μαλακοὶ - zženštilí a ἀρσενοκοῖται - homosexuálové:

  NKB[9]  1. Korintským 6:9
  Cožpak nevíte, že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se! Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí ani homosexuálové,

  Pojem zženštilí - μαλακοὶ (v některých překladech měkcí, nemravní, zženštilci, katamité) označoval muže, kteří při homosexuálním styku představovali pasivního partnera. Viz. např. Gingrich lexicon[10]  či Friberg lexicon[11] :

     

  Pojem homosexuálové - ἀρσενοκοῖται (v překladech také zvrácení, zvrhlíci, samcoložníci) znamenal ty, kteří mají při homosexuálním styku aktivní úlohu nebo obecně homosexuály. Viz. např. Gingrich lexicon[10]:

  List Judův

  V listu Judově se autor (podle tradice apoštol Juda) vrací k příběhu o Sodomě a Gomoře. Připomíná, že tamní obyvatelé byli pro jejich oddávání se velkým nemravnostem ( ἐκπορνεύσασαι ) potrestáni věčným ohněm:

  NKB List Judův 1:7
  Jako [i] Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smilstvu podobným způsobem [jako] tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně,

  Křesťanské církve homosexuální vztahy a zejména homosexuální styk mezi muži odsuzovaly. Katechismus katolické církve v bodech 2357-9 a 2396 uvádí, že samotné nezaviněné homosexuální sklony nejsou hříchem ale zkouškou, výzvou aby homosexuál s nimi bojoval podobně, jako člověk musí bojovat se svými zlými náklonnostmi. hříchem je teprve, když homosexualitě podlehne. Papež Jan Pavel II. považoval snahy o uzákonění manželství mezi homosexuály za politováni hodnou zvrácenost. V r. 1999 se postavil Evropskému parlamentu, který vyzýval k legalizaci takových svazků: "Evropský parlament neoprávněně poskytl právní základ zvrácenému chování, jež odporuje Božím záměrům... není dovoleno falšovat mravní normy...".[16]

  Římskokatolická Instrukce o kněžství a homosexualitě (listopad 2005) zakazuje přijímat do kněžského semináře osoby, které mají hluboce zakořeněné homosexuální sklony nebo sympatizují s tzv. gay-kulturou (včetně zákazu jejich svěcení).[5]
  Postupně se však i zde prosazuje trend aktivní homosexualitu tolerovat. V americké episkopální církvi již byl vysvěcen na biskupa duchovní žijící v homosexuálním svazku. Nesouhlas mnoha věřících vyvolal rozkol v této církvi a pozastavení svěcení a žehnání stejnopohlavních svazků. Tam, kde církve označují homosexuální styk za nemravný, jsou stále silněji napadány bojovníky za toleranci, zastánci a propagátory sexuálních deviací.

  Homosexualita v Koránu

  Korán potvrzuje, že hlavním proviněním Lotových mužů (viz. biblický příběh o Sodomě)byla jejich homosexualita - vášeň vcházet k mužům místo k ženám:

  Korán[13] 7: 80-84
  A hle, pravil Lot lidu svému: „Zdaž budete se oddávat nemravnosti, jíž před vámi se žádný na světě tomto nedopustil? Vždyť vy z vášně své k mužům vcházíte místo k ženám! Vy věru jste lid, jenž všechnu míru překračuje!“ A bylo odpovědí národa jeho jedině to, že řekli: „Vyžeňte je z města svého, neboť to jsou lidé, kteří o čistotu usilují!“  A zachránili jsme jej i rodinu jeho kromě ženy jeho, jež byla s těmi, kdož se omeškali. A seslali jsme na ně déšť - a pohleď, jaký byl konec provinilců!

  Korán 27: 54-58
  A poslali jsme Lota, a hle, pravil lidu svému: „Budete se stále neřestem, jež sami dobře vidíte, oddávat? Což budete i nadále z vášně chodit k mužům raději než k ženám? Ba vy věru jste lid zpozdilý!“ A bylo odpovědí jeho lidu jedině to, že řekli: „Vyžeňme rod Lotův z města našeho, vždyť jsou to lidé, kteří čistí chtějí zůstat!“ A zachránili jsme jej i jeho rodinu kromě ženy jeho, neboť jsme již určili, aby byla mezi těmi, kdož se opozdili. A déšť zhoubný jsme na ně spustili; a jak hnusný to byl déšť pro ty, kdož marně varováni byli!

  Korán 29: 28-29
  A vyslali jsme Lota, aby pravil k lidu svému: „Vy dozajista pášete takové nemravnosti, jaké nikdo z lidstva veškerého před vámi nedělal.  Což budete vskutku vcházet k mužům, přepadávat na cestách a páchat skutky zavrženíhodné ve shromážděních svých?“ A bylo odpovědí lidu jeho jedině to, že řekli: „Předveď nám tedy trest Boží, jsi-li pravdomluvný!“

  Sůry potvrzují, že mužové Lotovi páchali různé nemravnosti, vcházení muže k muži však byl skutek nejhorší. Lotovi soukmenovci se snažili svést i jeho hosty (54:37). Lot s nebeskými posly však byli zachráněni, město nemravnosti obráceno naruby (11:82) a duše provinilců propadly věčnému ohni (40:47-50).

  Všechny hlavní islámské větve homosexualitu zakazují. Stejnopohlavní touhy jsou tolerovány, sexuální vztahy jsou však přestupkem proti Koránu. Homosexualita je islámem považována za těžký hřích. Homofobii však tradiční islámu nepodporuje a ve starší literatuře se občas objevovaly i homoerotické náměty. V posledních létech začíná  negativní postoj vůči homosexualitě odeznívat. V Paříži byla v roce 2012 otevřena malá mešita pro homosexuály.[14] [15]

   

  Důvody kritiky homosexualismu

  Důvody k zákazu homosexuálních styků nejsou v posvátných knihách zcela vysvětleny a někdy je dokonce zpochybňováno, zda jsou v Písmu skutečně jednoznačně odsuzovány homosexuální praktiky.
  Někdo spojuje odmítavý postoj Písma k sexuálním stykům mezi muži s obavami před pohanskými kulty, kde prý byly sexuální deviace a prostituce součástí náboženského života. V očích židů a křesťanů mohla být pohlavní nevázanost a výstřednost typickým hříchem pohanů. To by znamenalo, že pokud již nebezpečí pohanských rituálů pominulo, lze sodomii tolerovat či dokonce podporovat.
  Vážnějším důvodem pro zákaz sexuálních styků mezi muži mohl být důraz na přirozený život v souladu s božím řádem. Požadavek na společný život muže a ženy v páru je dán celou koncepcí Božího díla, jak plyne zejména z knihy Genesis. Ten, kdo převrací přirozenost sexuálního života, nemůže mít dobrý vztah s Bohem a narušuje přirozený boží řád. I zde se však najdou odpůrci, kteří prohlašují sexuální deviace za přirozenou  součást božího díla a v homosexualitě nespatřují nic závadného či nebezpečného.
  A pak zde samozřejmě existuje velká skupina těch, kteří vědomě stojí proti božímu dílu a řádu nebo v něco takového odmítají věřit. Ti pak ve jménu humanismu, neomezené lidské svobody a tolerance všeho mohou podporovat vše, tedy i toleranci a podporu sexuálních deviací.

  Existuje však pradávné varování a vysvětlení nebezpečí homosexualismu, které se nevztahují k dávným kultům či náboženským představám ale jsou ryze praktická. Tato varování či proroctví vycházejí z konkrétních událostí, ke kterým v minulosti došlo a které jsou vážným nebezpečím také pro civilizaci naši.

  Varování

  Jádro Hebrejské Bible (Starého zákona) tak, jak jej dnes můžeme číst, bylo sepsáno někdy v době od 6. stol. př.n.l. Dochovaly se zde však původem mnohem starší příběhy, předávané ústní tradicí snad již od 10. století př.n.l. A některé z příběhů pocházejí ještě z mnohem starších dob a jsou ozvěnou událostí, ke kterým došlo před mnoha tisíci lety. Patří k nim také varování o zkáze Sodomy a Gomory.

  Skryté tradice předávají informaci o tom, že zde skutečně existovala veliká a rozvinutá lidská kultura, která zničila sebe samu. Nikoliv válkami, vyčerpáním zdrojů či technickými vynálezy ale sexuálním chováním postaveným na homosexualitě. Kdysi dávno zde na zemi prosperovalo lidské společenství, kde nebylo nouze o potravu a lidé neumírali ve válkách. Něco se však stalo, co dovedlo tuto zemi ke zkáze. Snad společnost podlehla mámení a svůj život v pokoře a souladu s božím záměrem zaměnila za příslib neomezené svobody a moci. Snad touhu po svobodě, rovnoprávnosti a toleranci různých názorů zaměnila za neohraničenou svobodu smyslů, relativizaci a toleranci dobra a zla.

  Lidé se začali sytit stále podivnějšími sexuálními požitky a praktikami. Odpovědnost a střídmost se vytrácela. Vzorem se stali lidé střídající partnery, dávajíc na obdiv svou sexuální volnost a nevázanost. Všichni začali být stále více obklopováni neomezenými erotickými a sexuálními možnostmi. Věrnost v páru přestávala být vzorem a ctností. Nahota se stala běžnou, kouzlo sexuální přitažlivosti opačného pohlaví vyprchávalo. Lidé byli nasyceni sexualitou mezi mužem a ženou a vyhledávali stále podivnější kratochvíle. Začali podporovat a upřednostňovat sexuální styky a později i běžný život v párech a skupinách stejného pohlaví. Muži stále více žili s muži a ženy se ženami.   
  Hieronymus Bosch, Zahrada pozemských rozkoší , 1503–1504, detail.[17]

  Normálními se staly svazky muž-muž a žena-žena. Svazky začaly být vytvářeny nejen v páru ale i mezi více jedinci. Monogamní manželství muže a ženy se stalo něčím zastaralým a společensky nevýhodným. Nabízely se přehršle volných rozkoší a nezávazných sexuálních dobrodružství. Trvalých svazků ženy a muže, vyžadujících určitou vnitřní disciplínu a omezení, začalo být jako šafránu. Společný monogamní život a věrnost partnerovi již nebyly považovány za ctnost ale slabost. 
  Obě lidská pohlaví se postupně vzájemně vyhraňovala a odcizovala. Mužské i ženské společenství se začalo považovat za zneužívané tím druhým, postupně se uzavíraly do sebe a začaly žít ve vzájemné izolaci. Trvalo jen nemálo generací aby došlo k  vzájemné nelásce, odcizení, soupeření a souboji pohlaví. Přirozená spolupráce a společný život byly roztříštěny. Muži a ženy se stali cizinci, stojícími jeden proti druhému, stali se nepřáteli. Zároveň docházelo k degeneraci jednoho z pohlaví. 
  Lidé měnili pohlaví podle nálady, měnili své těla na obou pohlavní či bezpohlavní. Jedno lidské pohlaví začalo postupně ubývat a vymírat. To druhé se stalo dominantním a vítězným. Problém nastal s rozením dětí. Vzhledem k vysoké úrovni lidského vědění bylo zdánlivě vyřešeno rození dětí v rámci jediného pohlaví. Děti se technicky mohly rodit ale přesto se jich nerodilo tolik, kolik bylo nutné pro přežití společnosti. Tato velká a rozvinutá společnost zanikla. Jiné "divoké" skupiny, ve kterých se uchovala mužská a ženská role však žily dále a svým potomkům přenechali varování  o Sodomě a Gomoře, kde hříchy člověka a zvláště obcování mezi muži přineslo boží trest.


  Pohled na Mrtvé moře z hory Sodom (Mount Sodom) v Judské poušti .[18]

  Proroctví

  Výše uvedený příběh by mohl zůstat jen zajímavým pohledem do mýtů, náboženských představ a snad i lidské historie. Existuje však proroctví, které varuje právě náš dnešní svět před podobným osudem. A žel, byla již zjevena také vize jednoho z pravděpodobných konců naší západní civilizace, protože právě my kráčíme již delší dobu přesně po stejné cestě, jakou se ubírali naši dávní předkové, lid sodomský. Tehdy svou zemi či město nenazývali Sodomou ani Gomorou, jejich zkázu však zapříčinil rozbujelý vzájemný sexuální styk mezi pohlavími vedoucí k vzájemnému odcizení a soupeření, válce pohlaví. Židovské, křesťanské i muslimské varování před obcováním mezi muži je postaveno na reálných událostech odehrávajících se v dávné historii. 

  Před stejným osudem jsme varováni i my, právě naše západní kultura. Je zjeveno, kam kráčí naše civilizace a co jí může přinést záhubu. Lidé budou stále více a více podporovat a upřednostňovat homosexualitu. Také velké církve zde selžou a ve snaze zalíbit se a rozmnožit své řady, vliv a moc, začnou tolerovat a povzbuzovat homosexuální svazky a oddávat homosexuály. Muži budou žít s muži a ženy se ženami. Obě pohlaví se budou vzájemně odcizovat a stanou se vůči sobě nepřátelskými. Nastane odcizení a soupeření. Dojde k rozepřím a souboji mezi pohlavími. Jedno z pohlaví začne degenerovat a vymírat. Je to součást apokalypsy.
  Život jediného pohlaví je však proti božím plánům. Proto naše lidská civilizace skončí.

   

  Naplňujeme proroctví

  Naše současná západní společnost naplňuje varovné proroctví beze zbytku. Změna v náhledu na homosexualitu a další sexuální deviace dramaticky graduje. Homosexuální styk je stavěn na stejnou úroveň, jako přirozený styk heterosexuální. Homosexualita je nejen tolerována ale začíná být oslavována, propagována a protěžována. Výhody, které společnost po tisíce let poskytovala rodině, tedy muži, ženě a dětem jsou dnes požadovány i pro homosexuální páry či dvojice, kde je pohlaví neurčité, obojetné či proměnné.

  Mediální propaganda homosexualismu je již řadu let intenzivní a stále sílí. Lidé, kteří usilují o zachování tradiční rodiny a nejsou vstřícní vlně homosexualismu, jsou označováni za netolerantní, homofoby či extremisty.

  Je povzbuzována hrdost lidí na jejich sexuální deviace. Sodomie se stává jednáním zábavným, propagovaným a společensky podporovaným. Zvláště aktivní v podpoře sexuálních deviací jsou elity řídící Evropskou unii a americká velvyslanectví.   
  Prague Pride 2011. [19] [c]

  Neustále jsou předkládány zprávy podporující a protěžující LGSB komunity a připravují se normy, předpisy a zákony, které budou propagovat a prosazovat všemožné sexuální deviace ve společnosti. Zároveň však Evropská unie nebrání masové imigraci muslimů. Podporou homosexualismu a zároveň silné imigrace muslimů zakládá EU do budoucna obrovský zdroj napětí.
  Podpora homosexualismu a dalších sexuálních deviací může na prvý pohled vypadat jako naplnění snu o svobodě, rovnosti a toleranci mezi lidmi. Přinese zánik naší kultuře?

   


  [a] Někdy se lze setkat se snahou vykládat tyto verše jako zákaz sexuálního styku mezi pokrevně příbuznými muži nebo s tvrzením, že vše se týká jen Izraelitů v Zaslíbené zemi. Jindy se vše vysvětluje zákazem provádění rituálních praktik k oslavě plodnosti. Nic takového však z hebrejských veršů neplyne.
  [b] Základní (prostý) kořen hebrejského slovesa sestává většinou ze tří souhlásek (ve zvláštních případech ze čtyř nebo dvou). Základní tvar slovesa se udává ve 3. osobě jednotného čísla, mužského rodu, tvaru perfekta. Tento tvar (čistý kmen) je také většinou uveden ve slovníku jako základní. Od trojpísmenného kořene je také odvozena většina hebrejských podstatných a přídavných jmen. Rozlišení osoby, čísla a rodu se vyjadřuje připojením určitých předpon a přípon ke slovesným kmenům.
  [c] Na pochodech hrdosti homosexuálů jsou pod fasádou podpory svobody a rovnoprávnosti všech lidí oslavovány různé sexuální deviace. K Prague Pride se v roce 2013 připojili např. pedofilové usilující o uznání této sexuální úchylky ve společnosti. 

  [1] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Sodoma a Gomora [online]. c2013 [citováno 20. 02. 2014]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sodoma_a_Gomora&oldid=10934558 >
  [2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [3] Bible: 21st Century Translation, BIBLION /B21/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [4] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [5] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Homosexualita a náboženství [online]. c2013 [citováno 20. 02. 2014]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Homosexualita_a_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD&oldid=9952207 >
  [6] Mýtus o stvoření člověka v dvojjedinosti. Mýty a skutečnost. [online]. 1.5.2011 [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2011050001 
  [7] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Sodomie [online]. c2013 [citováno 20. 02. 2014]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sodomie&oldid=10934189 >
  [8] WTM Release 4.10. - The Groves-Wheeler Westminster Morphological database, 1991-2008 by the Westminster Theological Seminary 
  HOLL - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Based upon the Lexical Work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, edited by W.L. Holladay. 1997.  Výraz Hol3175. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [9] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [10] GIND - Shorter Lexicon of the Greek New Testament, 2nd Edition, edited by F. Wilbur Gingrich and Frederick William Danker. Copyright © 1965 by The University of Chicago Press. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [11] ANLEX GNTDICT - Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Copyright. 1994, 2000. Timothy and Barbara Friberg.
  [12] HALLSAL, Paul. People with a History: An Online Guide to Lesbian, Gay, Bisexual, and Trans* History. Fordham University [online]. 1997 [cit. 2014-02-22]. Dostupné z: http://www.fordham.edu/Halsall/pwh/index-med.asp#c5
  [13] Vznešený Korán: Z arabského originálu al-Quran přeložil dr. Ivan Hrbek, 1972.
  [14] JENÍKOVÁ, Jitka. Homosexualita v arabské literatuře: od Koránu k dnešku. Opus arabicum [online]. 2009 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.opusarabicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=244:homosexualita-v-arabske-literatue-od-koranu-k-dneku&catid=33:opus-arabicum--obasnik-2010&Itemid=10
  [15] V Paříži otevřeli mešitu pro homosexuály, muslimští klerici se bouří. Novinky.cz [online]. 11.12.2012 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/287449-v-parizi-otevreli-mesitu-pro-homosexualy-muslimsti-klerici-se-bouri.html
  [16] O čem si asi povídal propagátor homosexualismu Obama s papežem? Vyčinil mu svatý otec, že jako prezident podporuje ideologii, která vede do pekel? Těžko. Ale měl by. Protiproud [online]. 28.3.2014 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/stopy/mysleni/horizontala/921-o-cem-si-asi-povidal-propagator-homosexualismu-obama-s-papezem-vycinil-mu-svaty-otec-ze-jako-prezident-podporuje-ideologii-ktera-vede-do-pekel-tezko-ale-mel-by.htm 
  [17] Přispěvatelé Wikipedie, Zahrada pozemských rozkoší [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2014, Datum poslední revize 24. 01. 2014, 20:05 UTC, [citováno 18. 04. 2014] < http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zahrada_pozemsk%C3%BDch_rozko%C5%A1%C3%AD&oldid=11139217 >
  [18] Wikipedia contributors, 'Mount Sodom', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 14 December 2013, 18:30 UTC, < http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mount_Sodom&oldid=586077504 > [accessed 18 April 2014]
  [19] Pochod Prague Pride půjde jinudy, trasu si zamluvili odpůrci. Týden.cz [online]. 22.5.2013 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pochod-prague-pride-pujde-jinudy-trasu-si-zamluvili-odpurci_270977.html 


  Vytvořeno: 22.2.2014 


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 22. 02. 2014 | Aktualizováno: 18. 04. 2014 | 35837 přečtení | Počet komentářů: 99 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.