Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Archeologie

  Datování exodu II. - Exodus a archeologie

  Datování exodu II. - Exodus a archeologie

  Hebrejská Bible a archeologie

  Datování exodu II.

  Exodus a archeologie

  Podle Hebrejské bible vyvedl Mojžíš z Egypta do Sinaje předky izraelských kmenů, které pak vytvořily biblický Izrael. Řada badatelů stále ještě zařazuje exodus do 13. století př. n. l. Podporují tuto teorii výsledky archeologického průzkumu?

   

  CEP[1]  Exodus 12:37
  Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu, kolem šesti set tisíc pěších mužů kromě dětí.

  Podle verše Exodu byl odhadován počet uprchlíků na 1 až 3 milióny [6] (včetně žen a dětí). Takový hromadný odchod lidí z Egypta a drtivá porážka faraónova vojska mohla těžko zůstat v historických zápisech bez povšimnutí. Badatelé proto hledali v dějinách starého Egypta jakoukoliv zmínku o této události.

   

  Egyptské mlčení

  Žádný archeologický nález nepotvrdil existenci většího počtu Izraelitů ve starém Egyptě. Mnoho dokumentů zmiňuje zvyk kočovných pastevců přicházet do Egypta v obdobích sucha či hladu a tábořit na okrajích Nilské delty. Nejednalo se však o nic mimořádného, k takovým krátkodobým migracím menšího počtu lidí docházelo často. [5] 

  Z Egypta uprchlo podle Bible více než 600 000 Izraelitů. Archeologové dnes tuto možnost téměř vylučují.  Nikde v egyptských záznamech nenalézáme jedinou zmínku o takovém masovém odchodu otroků. Dnes již máme řadu informací o tom, jak důkladně byly chráněny východních hranice Egypta. Kroniky by nemohly mlčet o tak velkém prolomení egyptské obrany.

  Stále se prohlubující znalosti archeologů o způsobu obrany egyptských hranic i možnostech pouštních stanovišť, kde by museli putující Izraelité tábořit atd., to vše ukazuje na jediné. K hromadnému a násilnému útěku Židů z Egypta nedošlo ve 13. stol. př. n. l. ani nikdy jindy. Mojžíš je stejnou fiktivní postavou, jako byl jeho předchůdce Abrahám. Útok Jozua, Mojžíšova vojevůdce, na Kanaán a jeho zábor je jen fikcí.

  Chybí archeologické nálezy, které by potvrdily, že v Egyptě žila tak početná skupina Izraelitů před svým útěkem. Chybí pozůstatky masivního přesunu lidí z Egypta. Chybí nálezy ukazující, že nějaké velké společenství putovalo čtyřicet let Sinajskou pouští. Moderní archeologie je schopna sledovat skromné stopy lovecko-sběračských či pastevecko-kočovných skupin po celém světě. Archeologové nalezli takovéto stopy na Sinaji z 3. tisíciletí př. n. l. a konce 1. tisíciletí př. n. l. Z období 13. století př. n. l. nenalezli nic.[2]

   

  Hyksósové

  Jediná událost v dějinách starého Egypta, která se alespoň velice vzdáleně podobá biblickému exodu, je vyhnání Hyksósů (Hyksů).

  Encyklopedie Diderot [8] :
       Hyksósové, pořečtěné označení západosemitských kmenů (v egyptštině doslova “vládci pouště”), které během 18. a 17. stol. př. n. l. postupně obsadily nilskou deltu a po částečné egyptianizaci zde vytvořily dvě dynastie (15. a 16.). V polovině 16. stol. př. n. l. byli Hyksósové poraženi a vyhnáni z Egypta.

  Skupina lidí neznámého původu (snad semitsko-asiatská z oblastí Palestiny a Sýrie), označovaná jako Hyksósové (angl. Hyksos) či Hyksové, obsadila v 17. století př. n. l. dolní Egypt a založila tzv. 15. dynastii. Dobyli Memfis a prosadili daně na zbytku území. Vláda Hyksósů trvala zhruba 100 let. Jejich vazalové se vzbouřili a pod vedením Ahmose I. (vládl 1570 - 1546) vyhnali Hyksy (zhruba v roce 1570) z Egypta, započala éra Nového království (1570-1070). Hyksové byli pronásledováni do Palestiny (Gazy) a Thutmosem I. (1507) až k Eufratu.
  Někteří badatelé opravdu spojují exodus s vyhnáním Hyksósů. Události datují zhruba do rozmezí let 1540 až 1570 př. n. l.

  Spojení Hyksósů s Izraelity je však sporné. Hyksósové ovládli Egypt a nakonec byli vyhnáni až k Eufratu. Izraelité měli v Egyptě sloužit jako otroci a uprchnout. V podstatných rysech se tedy obě události liší.

   

  Anachronismy při cestě z Egypta

  V předchozím článku jsme již psali o městech Pitóm a Ramses, zmiňovaných v příběhu o pobytu Izraelitů v Egyptě. Názvy měst zařazují příběh do 13. stol. př. n. l. To je však v rozporu s případným propojením exodu s vyhnáním Hyksósů, ke kterému došlo už v 16. století.

  Při podrobnějším biblického líčení pochodu Izraelitů z Egypta však nalézáme další a další anachronismy. Vybíráme několik příkladů:[2]

  Arad

  Podle knihy Numeri byli Izraelci během svého putování napadeni kanaanským králem Aradu.

  CEP Numeri 21:1
  Když uslyšel aradský král, Kenaanec sídlící v Negebu, že Izrael přichází cestou z Atárímu, dal se s Izraelem do boje a některé z nich zajal.

  Podle archeologických nálezů ale město Arad (dnešní Tell Arud) bylo osídleno ve starší době bronzové (zhruba v rozmezí let 3500 až 2200 př. n. l.), pak zpustlo a znovu obydleno bylo až v době železné (cca. od roku 1150 př. n. l.). [9]

   

  Chešbón

  V knihách Mojžíšových se píše o bojích s emorejským králem Síchonem (Sihon) a obsazení města Chešbón (Heshbon, Tell Hesban)).

  CEP Numeri 21:23-25
  Síchon však Izraeli svým územím projít nedovolil, ale shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Dorazil do Jahsy a bojoval s Izraelem. Izrael ho však pobil ostřím meče a obsadil jeho zemi od Arnónu po Jabok až k Amónovcům; hranice Amónovců byla totiž pevná. Izrael zabral všechna tato města. Tak se Izrael usadil ve všech emorejských městech i v Chešbónu a ve všech jeho vesnicích.

  Archeologové však tvrdí, že Chešbón v době předpokládaného obsazování Sinaje neexistoval. Byl osídlen až od roku 1200 př. n. l. a to pouze jako malá vesnice. Prosperujícím městem se stal od 8 či 7. stol př. n. l.[9]


  Dibon

  Izraelité obsadili i další emorejské město - Dibón (Dhiban).

  CEP Numeri 21:29-31
  Běda tobě, Moábe, jsi ztracen, lide Kemóšův! Učinil z jeho synů utečence, z jeho dcer zajatkyně Síchona, krále Emorejců.
  Ale my jsme jim vrhli los. Zanikl Chešbón po Díbón, zpustošili jsme jej po Nófach, tam u Médeby."
  Tak se Izrael usadil v emorejské zemi.

  Archeologický výzkum v Dibonu ukázal, že město nebylo obýváno v mladší ani pozdní době bronzové, zhruba v létech 2000 až 1200 př. n. l.[9]

  Edom

  Neexistovalo ani další území - Edom, které mělo podle příběhu v knize Numeri, odmítnout průchod Izraelcům, a bylo později porobeno.

  CEP Numeri 20:21
  Tak odmítl Edóm povolit Izraeli průchod svým územím, a Izrael se mu vyhnul.

   

  Shrnutí

  Města Pitóm a Ramses, zmíněná v biblickém příběhu o pobytu Izraelitů v Egyptě, zařazují děj do 13. stol. př. n. l. Také většina konzervativních badatelů klade exodus do tohoto století. Města Arad, Chešbón, Dibon či území Edom, popisovaná v následném útěku Izraelitů z Egypta, však v té době neexistovala nebo se teprve začala rozvíjet.

  K vyhnání Hyksósů (jediná událost v dějinách starého Egypta, která se vzdáleně podobá biblickému exodu) došlo již v 16. stol. př. n. l. Žádné z výše uvedených měst v této době neexistovalo.

   

  Existence
  měst a území
  Datace Exodu (př. n. l.)
  1540-1570 1519, 1513 1446, 1448 1275, 1250
  Pitóm, Ramses ne ne ne ano
   
  Arad ne ne ne ne
  Chešbón ne ne ne počátek
  Dibon ne ne ne počátek
  Edom ne ne ne ne

   

  Legenda

  Většina archeologů  dnes souhlasí s tím, že pokud k nějakému pobytu Izraelitů v Egyptě a jejich útěku vůbec došlo, týkalo se to jen několika rodin. Postupně mohl jejich příběh  růst a později být využit v rámci národnostní a náboženské propagandy.[5] 

   

  ... pokračování příště ...


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Lazare, Daniel. False testament: archaeology refutes the Bible's claim to history. Harper's Magazine. 2002. fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/lazare.htm
  [3] Finkelstein, Silberman. The Bible Unearthed.
  [4] Johnson, Paul. Dějiny židovského národa. Rozmluvy. 1996. ISBN 80-85336-31-6
  [5] Herzog, Ze'ev. Deconstructing the walls of Jericho. 1999. Ha'aretz.
  www.truthbeknown.com/biblemyth.htm
  [6] Dnes je význam "tisíc" zpochybňován. Hebrejský pojem elep mohl označovat i vojenský oddíl postavený jedním rodem.[7]   Z Egypta tedy mohlo prchat šestset oddílů Izraelitů.
  [7] Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991. ISBN 80-7017-408-0
  [8] DIDEROT s.r.o. 2002. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM, Praha 1999
  [9] Mattfeld, Walter. The Bible Origins.
  www.bibleorigins.net

  Vytvořeno: 30. 05. 2005


  Související články:
  Nezvěstná hora Sinaj (15.05.2006)
  Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje (28.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 30. 05. 2005 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 30993 přečtení | Počet komentářů: 33 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.