Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Ženeva, Nostradamus a CERN 666

  Mýty a skutečnost - Armageddon VI. Ženeva, Nostradamus a CERN 666

  Mýty a skutečnost - Armageddon VI.

  Ženeva, Nostradamus a CERN 666

  Mnohé nasvědčuje tomu, že se v srdci Evropy odehrávají experimenty nebezpečné nám všem. Některá proroctví lze chápat jako varování před nebezpečím vědeckých pokusů v ženevském CERN.

  CERN

  Pokud bychom hledali místo, kde lidé v rámci svých experimentů vyvíjejí ty nejvyšší energie a síly, pak takovým jsou podzemní laboratoře na pomezí Francie a Švýcarska, blízko Ženevy. Pod patronací Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) zde probíhají pokusy hraničící se sebezničením našeho světa. Alespoň takto to vnímá část vědecké obce i veřejnosti. V poslední době se prý v okolí CERN dějí podivné události ukazující, že obavy z vědeckých experimentů jsou plně namístě.

  Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. Evropská laboratoř pro fyziku částic je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Používán je zde Velký hadronový urychlovač LHC, největší urychlovač částic na světě.

  LHC (Large Hadron Collider) je umístěn v podzemí mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem ve Švýcarsku. Má obvod 27 km. V LHC jsou urychlovány dva paprsky částic proti sobě rychlostí blížící se rychlosti světla. Srážky těchto paprsků vytvářejí spršky nových částic (zachycované v detektorech), které jsou poté předmětem vědeckého studia.
   

  Obr. Podzemní komplex LHC organizace CERN (vpravo Ženeva).
   
  V podzemních zařízeních CERN vznikají za extrémních fyzikálních podmínek elementární částice, které samostatně nemohou v našem světě existovat.  Pátrá se zde po existenci hypotetických elementárních částic. Z nich nejznámější je dnes tzv. Božská částice - Higgsův boson. Tu se podařilo skutečně v roce 2012 detekovat za použití extrémně silného magnetického pole (detektor CMS vytvářel magnetické pole 100 tisíckrát větší, než magnetické pole Země).

  LHC pak byl v březnu 2013 na dva roky odstaven, aby byly odstraněny některé závady a urychlovač (rozbíječ) částic i detektory připraveny pro práci na ještě vyšších energetických a magnetických hladinách.

        
  Obr. Simulace zobrazující objevení Higgsova bosonu v detektoru CMS (v LHC).[14]

  Světově proslulý fyzik Stephen Hawking varoval, že Higgsův boson se může stát nestabilním v prostředí velmi vysokých energetických hladin a mít potenciál zničit svět. Vědec však hovořil o energii 100bn (GeV), což jsou stovky tisíc PeV.[17] Podle jiných vědců však může být nebezpečná energetická hranice mnohem nižší.

  Největší urychlovač částic na světě je od roku 2015 opět provozován s maximálními výkony (až 13 TeV při kolizích jaderných částic). V prosinci 2015 se podařilo vyvinout při srážkách olovnatých iontů energii v jednotkách PeV.[e]

  Vědci si od opětovného spuštění zařízení (za deset miliard eur) slibují pozorování "mimořádných jevů". Někteří však nejsou tak lehkovážní a vyjádřili znepokojení, že LHC může způsobit katastrofu, která by mohla zničit Zemi.

  V CERN funguje několik urychlovačů (kromě LHC např. SPS, LEIR, PS) a k nim je připojena řada detektorů. Pracují zde desítky různých vědeckých týmů. Některé vědecké cíle a výsledky experimentů jsou zveřejňovány, jiné ne, pod nejpřísnějším bezpečnostním zajištěním.    
  Obr. Schéma zařízení CERN.[15]

  Srážky částic v LHC (protonů a antiprotonů, elektronů a pozitronů či např. iontů olova) se zkoumají v několika různých detektorech:

  ATLAS - výzkum subatomárních částic, extra dimenzí, částic tvořících temnou hmotu. Detektor je tvořen osmi obřími magnety.

  CMS - výzkum subatomárních částice, extra dimenzí, částic tvořících temnou hmotu. Je tvořen jediným obřím magnetem (hmotnost detektoru je 12 500 tun).

  LHCb - výzkum antihmoty.

  ALICE - výzkum kvark-gluonového plazmatu, prvotních forem hmoty vznikajících krátce po vzniku našeho vesmíru.

  Jen z těchto několika příkladů je jasné, že v podzemí CERN jsou vyvolávány skutečně "mimořádné jevy", které mohou být i "mimořádně nebezpečné". Honba za stále vyššími energiemi pokračuje.

  Od roku 2010 začali v CERN experimentovat se srážkami iontů olova, které mohou vyvolat mnohem vyšší energie, než srážky protonů. Snahou je vytvořit prostředí pro existenci kvark-gluonové plazmy – stavu látky s extrémní hustotou a teplotou, který měl teoreticky panovat ve vesmíru krátce po Velkém třesku. Na konci roku 2015 tyto experimenty opět pokračovaly a byla překročena hranice energie přes 1 PeV (1015 eV)[e]. Urychlovač LHC nárazy iontů olova (lead ions) vytváří místa s extrémní hustotou částic a teplotami 250 tisíckrát vyššími, než panují v jádru Slunce. Vzniká zvláštní stav hmoty - kvark-gluonové plazma (quark-gluon plasma), který měl existovat jen pouhé mikrosekundy po vzniku vesmíru. V podzemí blízko Ženevy tedy "taví" protony a neutrony a uvolňují kvarky a gluony[c]. Studováním tohoto plazmatu si vědci slibují potvrdit některé z jejich kvantových teorií a porozumět, jak je možné, že kvarky a gluony drží pohromadě. Dalším cílem je dosahovat těchto energií (řádově v jednotkách PeV) při srážkách protonů.[16]

  Ještě větší pozornost a obavy budí projekt AWAKE (Proton Driven Plasma Wake field Acceleration Experimet). Jedná se o plazmový urychlovač, kde částice letí na vlně plazmy. Elektrony, pozitrony či ionty jsou urychlovány pomocí buzeného plazmového pole. Nová technika zvyšující energie při rozbíjení částic se testuje s menším urychlovačem SPS (Super Proton Synchrotron). Právě při pokusech AWAKE se prý začaly na obloze nad podzemními kobkami CERN dít zlověstné jevy.

  Nebe nad Ženevou

  24. 6. 2016 sledovali lidé s obavami formace mračen nad Ženevou a Ženevským jezerem. Hrůzně vypadající vír mračen byl doprovázen blesky a mnohým mohl připomínat portál do jiného světa.[19] [20]


  Obr. Joëlle Rodrigue pořídil fotografii 24. 6. 2016 - nebe nad Ženevou a Ženevským jezerem[21]

  Fotograf, který nebeský jev zachytil, popírá spojitost bouře s CERN. Jiní však připomínají, že k události došlo několik dní poté, kdy začaly být prováděny experimenty v rámci projektu AWAKE (16. 6. 2016 začali vědci v rámci projektu AWAKE poprvé vystřelovat svazky částic[23]). Paprsky protonů byly urychlovány v menším urychlovači SPS a blocích plasmy. Testy měly ověřit správné zarovnání magnetů v zařízení tvořícím prvý plazmový urychlovač na světě.
  Podle některých badatelů nesou tyto experimenty značná rizika např. v možnostech otevření průchodů do jiných dimenzí, možná za podobných doprovodných jevů na nebi, jako v červnu 2016 nad laboratořemi CERN.

  Podobných událostí na nebi u Ženevy bylo pozorováno již více. Snad nejznámější je zvláštní vír, který se na nebi objevil v prosinci 2015. Video prý bylo pořízeno dvěma americkými turisty a nyní je k dispozici na Youtube[22]:


   
  Událost se prý stala blízko švýcarského města Ženeva. Na záběrech je zachycen obrovský vír na nebi, který k sobě stahuje okolní mračna. V jednu chvíli vletí do středu víru podivný svítící objekt a vír zmizí.
  Probíhá spor o to, zda je video pravé či nikoliv. Někteří tvrdí, že se může jednat o další s experimentů výzkumných laboratoří CERN, snad krátkodobou černou díru a portál do paralelního světa. Americkým turistům se možná podařilo natočit kouli, která na obloze přešla vstupní branou do jiné dimenze, nedaleko sídla Evropské organizace pro jaderný výzkum. Odborníci z CERN to však odmítají.
      
  Obr. Snímek z videa - vír na obloze stahuje mračna. Do středu víru se letí svítící objekt.[22] 

  Otevřel švýcarský CERN bránu do jiné dimenze? Objevili vědci způsob přechodu do paralelního světa? Lze pochybovat, že pokud by se něco podobného podařilo, probíhalo by to veřejnosti přímo před očima. Na druhé straně si však lze představit, že například experimenty, kdy je vyvíjeno magnetické pole 100 tisíckrát silnější, než magnetické pole Země, nebo teplota přesahující 250 000 x teplotu Slunce, mohou ovlivnit okolí. I když se extrémní prostředí vytváří pod  tisíci tunami ochranných obalů, je možné, že se portál otevře na předem nečekaném místě s neočekávanými následky. Třeba jako bod vtahující vše kolem nad hlavami amerických turistů. Nebo jako vibrace tektonické desky, která zničí část americké kontinentu. Různé komise CERNu však stále ujišťují, že experimenty v LHC nepředstavují žádné riziko a společnost amerických fyziků toto potvrzuje.[24]

  Do projektů v podzemních laboratořích CERN proudí stále miliardy dolarů. Výkon LHC se od doby objevu Božské částice znásobil. Pokročilo se v experimentálním ověřování teorie strun, která předpovídá existenci dalších dimenzí. Pokusy potvrzují, prostřednictvím detekcí miniaturních černých děr, teorii gravitační duhy (Rainbow Gravity theory) a tedy i existenci paralelních světů.  A je možné, že některé vědecké týmy již experimentují s otevíráním průchodů mezi těmito světy. Dříve probíhaly v CERN výzkumy ověřující různé teorie jaderné fyziky. Dnes však již některé vědecké týmy CERN pracují na praktickém využití dřívějších teoretických poznatků, sponzorováni penězi nadnárodních korporací i nic netušících občanů. LHC je nejnákladnějším vědeckým zařízením v naší historii a peněz jistě v době kvantitativního uvolňování dolaru neubývá. Násobí se produkované energie, teploty, tlaky a pole. CERN připravuje projekt podzemního prstencového tunelu o obvodové délce 80 až 100 km pro další urychlovač částic (FCC) s desetinásobně větším výkonem, než má dnešní LHC. Technologie plazmového urychlování (AWAKE) všechny dosahované parametry násobí.

  O tom, že v podzemních laboratořích CERN probíhají pokusy vytvořit černou díru, není pochyb. Veřejnost je s těmito experimenty již opatrně seznamována. Cílem bylo vytvořit miniaturní černé díry a zřejmě se to již podařilo. Kritikové marně vyjadřovali obavu, aby takto vytvořená černá díra nezničila své okolí. Vědci z CERN však stále tvrdí, že možné výhody experimentů převyšují rizika.[13]
  Otázkou je, jaké výhody tedy vědci a zejména sponzoři projektů za miliardy dolarů očekávají. Pod pláštíkem proklamací o odkrývání tajemství vesmíru, hmoty, energie a času se mohou skrývat velice nebezpečné záměry.

  Vědci i laici, kteří nejsou součástí komunity kolem CERN, vyjadřují znepokojení. LHC může způsobit katastrofu, která by zasáhla okolí Ženevy, zemské kontinenty či celý vesmír. Je zde riziko vytvoření stabilní černé díry, vznik zvláštní hmoty (stabilnější než normální hmota), otevření portálu do jiné dimenze nebo rezonance tektonických desek se všemi katastrofálními následky.

  Existuje předpověď, že při provozování LHC či budoucího FCC (Future Circular Collider) v režimu nejvyšších energií dojde k interakci s tektonickými zemskými deskami. Již dnes jejich vzájemné tření při mikroposuvech vyvolává tajemné zvuky - brumy. Při generování extrémně vysokých energií v urychlovačích CERN může dojít k rezonanci, mírnému posunu a nadzvednutí jedné z litosférických desek. Ta vyzdvihne obrovské masy mořské vody, které zaplaví část kontinentu. Ten, se pod vahou vody nalomí a na povrchu dojde k masivnímu výronu zemního plynu. Oheň a voda dokonají dílo zkázy a velká část kontinentu zmizí pod hladinou moře. Tak zní jedno z varování.     
  Obr. Socha Shiva Nataraja před centrálou CERN v Ženevě. [7]
  Šiva je hinduistický bůh - ničitel vesmíru. Šiva Nataraja - Král tance který ničí svět aby mohl být znovu obnoven.[5]

  Jiné předpovědi varují před postupnou ztrátou vody ze zemského povrchu či hrozným údělem pokusníků, pokud se začnou otevírat brány do jiných světů. Nejprve se však podívejme na některá všeobecně známá proroctví, která mohou mít vztah k experimentům prováděným v laboratořích CERN.

  Zjevení Janovo a číslo šelmy 666

  Křesťanskou Bibli uzavírá kniha zvaná Zjevení Janovo (zkráceně Zjevení či Apokalypsa). V tomto závěru celé Bible bylo dáno lidem proroctví o konci věku. Ve třinácté kapitole je popisována zničující nadvláda dvou šelem. První bestie má sedm hlav a deset rohů s královskými korunami. Od draka (ďábla) obdrží veškerou moc nad lidmi, kteří budou bestii obdivovat a sloužit jí. Desetirohé bestii pomáhá druhá šelma, vypadající jako beránek ale mluvící jako drak. Druhá šelma bude vykonávat moc prvé šelmy a působit, aby všichni lidé museli mít znamení, jméno nebo číslo šelmy, jinak nebudou moci kupovat ani prodávat. Šelma je spojena s číslem 666:

  Bible, Zjevení Janovo 13:16-18 (NKB)[1]

  A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.  Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je [to] číslo člověka. Jeho číslo [je] šest set šedesát šest.

  Lidé si po generace kladou otázku, kdo nebo co je skryto v symbolice apokalyptických šelem, snažících se ovládat člověka v době armagedonu - posledního střetu sil dobra a zla. Dnes je vše jasnější když můžeme pozorovat, jak lidé ztrácejí anonymitu při koupi či prodeji čehokoliv a jsou stále více závislí na systému prostřednictvím čipových karet. Za šelmu naší doby lze považovat nadnárodní mocenské struktury budující globální říši označovanou nejčastěji jako Nový světový řád - The New World Order (NWO). Jejich ideologie - neoliberalismus a globalismus, napohled líbivé a lákavé, jsou prosazovány pod maskou boje za svobodu a lidská práva. Prvým jejich cílem je však získání neomezené moci nad lidmi.[2]

  Rovněž záhada apokalyptického čísla 666 nebyla dlouho objasněna. Tři šestky byly nejčastěji považovány za symbol některého z římských císařů či jiných mocných osob.[3]  Podle dávné tradice zasvěcenců má však číslo 666 v Janově apokalypse spojitost s bránami do jiných světů a jde o varování před nebezpečím při pokusech o jejich otevření. To dříve nedávalo smysl, vždyť lidé neměli žádné technologie umožňující něco takového. Až nyní. Nejsou tou šelmou organizace či mocnosti, které dnes vynakládají miliardy na pokusy proniknout do jiných dimenzí a získat zde klíč k uchopení moci nad naším světem? Stále častěji se objevují informace o tom, že k podobným pokusům dochází v laboratořích CERN. Zajímavé je, že CERN ve svém logu nese tři šestky.     
  Obr. Logo CERN. [4]
  Znak schematicky zobrazuje urychlovač  LHC. Urychlovač má obvod 27 km a jeho tvar připomíná na sobě položené tři šestky (či devítky).

  Podle některých zdrojů v CERN probíhají pokusy otevřít dveře do jiných dimenzí. Bývalý ředitel CERN doktor Sergio Bertolucci údajně prohlásil: "Zpoza dveří by mohlo něco přijít nebo bychom mohli něco poslat skrze ně."[6]

  Varuje nás 13. kapitola Janovy apokalypsy nejen před omezením nákupu a prodeje  prostřednictvím jednoznačné identifikace lidí ale také před pokusy ve švýcarském CERN, nesoucím symbol tří šestek?

  Nostradamus

  K nejproslulejším prorokům patří Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (1503-1566). Aby se uchránil před hrozbou pronásledování a vyhnul posměškům, psal své věštby v jinotajích a často čtyřverších.[a] Prorocké verše pak byly seskupeny po stovkách - centuriích. Nostradamus tak sepsal asi tisíc čtyřverší.

  Jedno Nostradamovo čtyřverší může být interpretováno také jako varování před tím, co se dnes děje v laboratořích  CERN v Ženevě:


  Obr. Čtyřverší 44 z centurie IX.
  [9]

     
  Obr. Vydání Nostradamových centurií z roku 1589.[8]

  Přepis a překlad centurie IX.44 může být následující:


  [10]
      Opusťte, opusťte Ženevu všichni.
  Saturn se změní ze zlata v železo,
  opačný RAYPOZ vše zahubí,
  před příchodem se na nebi zjeví znamení.

  Slovo RAYPOZ má ve verši klíčový význam - je vysázeno velkým písmem. Takových zvýrazněných slov v centuriích není mnoho. Nostradamus toto slovo zřejmě vymyslel s přesně stanoveným účelem a v 16. století muselo být hádankou. Dnes však již můžeme tušit jeho smysl. Stačí uvědomit si, co se děje pod povrchem země u Ženevy. V prstenci Velkého elektron-pozitronového urychlovače (LEP Large Electron-Positron Collider) zde mezi roky 1989-2000 nechávali srážet protiběžné svazky elektronů a pozitronů s energií 209 GeV.[11] To však bylo málo a tak byl v prstencovém tunelu s obvodem 27 km instalován Velký hadronový urychlovač (LHC), největší vědecké zařízení v naší historii. Zde nechávají experimentátoři do sebe narážet paprsky jaderných částic s energií, která dosud nikdy nebyla dosažena.[12] Urychlovač, přesněji srážeč, tak do sebe nechává narážet dva protichůdné (opačné) paprsky částic.

  Lze tedy slova opačný RAYPOZ rozklíčovat jako opačný/protichůdný/protiběžný paprsek (RAY) pozitronů (POZ)? Vztahují se slova opačný RAYPOZ (ray positrons) k experimentům v největším urychlovači na zemi? LHC je určen také ke zkoumání rozdílů mezi hmotou a antihmotou. S antihmotou a temnou hmotou jsou spojeny částice zvané pozitrony. Varuje nás Nostradamus před katastrofou způsobenou v okolí Ženevy experimenty se srážením paprsků pozitronů v honbě za tajemstvím temné hmoty?

   

  Temná hmota

  V Evropské laboratoři pro fyziku částic (CERN) experimentují se srážkami paprsků pozitronů (s elektrony) již od roku 1989[b]. Energie srážek částic řádově roste z miliard elektronvoltů na biliony. Některé cíle vědeckých pokusů jsou zveřejněny, jiné jsou přísně chráněny před veřejností i vědeckou obcí mimo vyvolené elity euroatlantické mocenské skupiny. Již dnes však začíná být zjevné, že důsledky určitých experimentů nekončí na subatomární úrovni (zachyceny pouze detektory LHC) ale ovlivňují i své širší okolí.

  Cíle výzkumu (financovaného nedobrovolně i občany desítek zemí) jsou sice utajeny ale lze je odhadnout. Podle některých vědeckých teorií je 95 procent vesmíru tvořeno temnou energií a temnou hmotou. Teprve zbytek připadá na hmotu, kterou lidé mohou pozorovat. Temná hmota představuje podle vědců zhruba 27 procent vesmíru. Není pozorovatelná, není o ní známo mnoho, ale působí gravitační silou na hvězdy a planety. Pokud by se podařilo člověku nějakým způsobem spatřit temnou hmotu či dokonce vejít do světa temné hmoty a energie, otevřely by se mu netušené možnosti. Alespoň tak to možná vidí ti, kteří se snaží otevřít brány do temného světa jiných realit. A jsou za to ochotni utratit miliardy dolarů (stavba LHC stála 8 miliard amerických dolarů a pracuje se na přípravě ještě většího urychlovače).[12]

  Podle dalších proroctví se bude člověk snažit otevřít bránu do jiných dimenzí a poslat tam i své pokusníky. Ty však čeká hrozný osud - budou se jako odražené vlny přelévat z jedné dimenze do druhé. Zvědaví, slávychtiví a mocichtiví lidé otevřou Pandořinu skříňku, ze které do našeho světa pronikne zkáza. Jednou z nich bude i ztráta vody. Zle postihne nevinné, protože lidé včas neřekli hlupcům z rozumu: "Dost, přestaňte si hrát s nebezpečnými hračkami!"

   

  [a]

  Verše byly psány tak, aby znemožnily jednoznačný výklad. To samozřejmě dnes znamená problém - předpovědi jsou nejednoznačné a interpretované mnoha způsoby. Nostradamus používal několik jazyků a někdy i slova archaická či zcela neznámá.  Smysl je zastřen anagramy, alegorickými obraty a narážkami na astrologii a mytologii. Skryta je rovněž časová posloupnost. Další nejasnost vznikla nejednotnou typografií při sazbě textu knih. Pravopis jednotlivých slov se od jednoho vydání k dalšímu mění.

  [b] Pozitron (neboli anti-elektron) je antičástice elektronu. Pozitron je částí antihmoty. Pozitrony bývají spojeny s předpokládanou existencí temné hmoty. Pozitronové částice snad mohou vznikat rozpadem temné hmoty, při srážkách částic antihmoty. Není tajemstvím, že v CERN se zkoumá souvislost přítomnosti pozitronů s temnou hmotou.
  [c] Vesmír je tvořen atomy, ty jsou tvořeny protony, neutrony a elektrony. Protony a neutrony jsou tvořeny kvarky, které drží pohromadě pomocí gluonů.
  [d] Dohromady proběhne každou sekundu několik set milionů kolizí částic. V tubusech urychlovače, kterými prolétávají částice, je vytvořeno ultra vysoké vakuum, téměř jako ve vesmíru. Tlak uvnitř je ještě desetkrát nižší, než na Měsíci. Magnety bývají (s pomocí deseti tisíců tun kapalného dusíku a hélia) zchlazeny na teplotu přes -270 °C (absolutní nula má hodnotu -273 °C). Tato hodnota je dokonce nižší, než je teplota vnějšího vesmíru. Naopak, při srážkách částic, vznikají teploty sto tisíckrát vyšší, než panují ve středu Slunce.
  [e] Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie. Při násobcích jednotky používáme metrické předpony: 1 MeV = milion eV (106 eV), 1 GeV = miliarda eV (109 eV), 1 TeV je bilion eV (1012 eV), 1 PeV je biliarda eV (1015 eV).

  [1] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou /NKB/. www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Hospodářská apokalypsa - Bestie a její vláda nad obchodem: Armageddon IV. Mýty a skutečnost (Suspectus.com) [online]. 2016 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=hospodarska-apokalypsa&cisloclanku=2016020002
  [3] Apokalypsa a 666. Mýty a skutečnost [online]. 2005 [cit. 2016-08-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
  [4] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Evropská organizace pro jaderný výzkum [online]. c2016 [citováno 16. 01. 2016]. Dostupný z WWW: <cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A1_organizace_pro_jadern%C3%BD_v%C3%BDzkum&oldid=13228499 >
  [5] Wikipedia contributors, 'Nataraja', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 22 December 2015, 08:45 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nataraja&oldid=696313643 > [accessed 16 January 2016]
  [6] 'Something may come through' dimensional 'doors' at LHC: Attack of the Hyperdimensional Juggernaut-Men. The Register [online]. 2009 [cit. 2016-01-16]. Dostupné z: http://www.theregister.co.uk/2009/11/06/lhc_dimensional_portals/
  [7] The Large Hadron Collider and the Statue at CERN. Be Good Stewards of Mother Earth [online]. 2010 [cit. 2016-01-16]. Dostupné z: begoodstewardsofmotherearth.wordpress.com/2010/11/07/the-large-hadron-collider-and-the-statue-at-cern/
  [8] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Nostradamus [online]. c2016 [citováno 1. 08. 2016]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nostradamus&oldid=13503723 >
  [9] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. Dostupný z WWW:
  < www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/slides/1566-002-146.htm >
  [10] The Compleat Works of Nostradamus: compiled and entered in PDF format by Arcanaeum: 2003 [online]. [cit. 2016-08-01].
  Viz také např. www.spiritual-knowledge.net/human/nostradamus-quatrains-9.php
  [11] Wikipedia contributors, 'Large Electron–Positron Collider', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2 July 2016, 22:23 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Large_Electron%E2%80%93Positron_Collider&oldid=728061739 > [accessed 1 August 2016]
  [12] Wikipedia contributors, 'Large Hadron Collider', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 11 July 2016, 13:21 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Large_Hadron_Collider&oldid=729327916 > [accessed 1 August 2016]
  [13] LHC Experiment May Detect Presence Of Parallel Universes. Space.news [online]. 2015 [cit. 2016-08-04]. Dostupné z: www.space.news/2015-10-30-lhc-experiment-may-detect-presence-of-parallel-universes.html
  [14] Přispěvatelé Wikipedie, Higgsův boson [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2016, Datum poslední revize 13. 02. 2016, 16:25 UTC, [citováno 4. 08. 2016] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Higgs%C5%AFv_boson&oldid=13344188 >
  [15] AWAKE, The Advanced Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment at CERN: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment Volume 829, 1 September 2016, Pages 76–82. ScienceDirect.com [online]. 2016 [cit. 2016-08-06]. Dostupné z: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900216001881
  [16] LEAD-ION COLLISIONS: THE LHC ACHIEVES A NEW ENERGY RECORD. Cern Bulletin [online]. 2015 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: https://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2015/49/News%20Articles/2105084?ln=en
  [17] 'Could happen at any time' God particle could DESTROY universe, warns Stephen Hawking. Sunday Express [online]. 2014 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: www.express.co.uk/news/nature/508102/End-of-the-world-Stephen-Hawking-God-particle-Higgs-boson-destroy-universe
  [18] What IS going on over the Large Hadron Collider? US tourists claim to have filmed mysterious vortex of clouds and UFO orb of light flying into it above Swiss facility. DailyMail [online]. Daily Mail, The Mail on Sunday & Metro Media Group, 2016 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: www.dailymail.co.uk/news/article-3388097/What-going-Large-Hadron-Collider-tourists-claim-filmed-mysterious-vortex-clouds-UFO-orb-light-flying-Swiss-facility.html
  [19] "Portal-Like Clouds" Form Above Massive Experiment Physicists Say Could Destroy the World. Breaking Israel News [online]. 2016 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: www.breakingisraelnews.com/71404/physics-experiment-geneva-destroy-universe-one-physicist-says-yes/#YT1hxUoe6thKFIPr.97
  [20] End Times: What Portal did CERN Open Now? Strange Clouds Hover Above the Large Hadron Collider. Freedom Fighter Times [online]. 2016 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: https://freedomfightertimes.com/end-times/science/cern/cern-portal-end-times-large-hadron-collider-clouds/
  [21] Joëlle Rodrigue - Photos. In: Facebook [online]. 2016 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: www.facebook.com/joellerodrigue.photos/photos/
  a.152211001640347.1073741829.151845798343534/509264592601651/?type=3&theater
  [22] UFO entering Interdimensional Portal over Geneva SWITZERLAND - Dec 2015 !!! [online]. [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: https://www.youtube.com/embed/ST6X0Ra7zOQ
  [23] First beam enters unique AWAKE experiment. CERN [online]. 2016 [cit. 2016-08-07]. Dostupné z: https://home.cern/about/updates/2016/06/first-beam-enters-unique-awake-experiment
  [24] Division of Particles & Fields. "Statement by the Executive Committee of the DPF on the Safety of Collisions at the Large Hadron Collider" (PDF). American Physical Society. Retrieved 2009-09-28.
     
     

  Vytvořeno: 01. 08. 2016


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 07. 08. 2016 | Aktualizováno: 13. 08. 2016 | 45070 přečtení | Počet komentářů: 100 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.