Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Postavy

  Strážci, Nefilové a ničení země

  Nefilové (VIII.)

      

  Nefilové (VIII.)

  Strážci, nefilové a ničení země

   

  Skoncování se vším tvorstvem, nejen s člověkem

  V 6. kapitole biblické knihy Genesis je popsáno, co předcházelo potopě světa. Synové božští začali obcovat s lidskými ženami a rodily se zrůdy - nefilové. Na zemi se rozmnožila zlovůle člověka, země byla plná lidského násilí. Hospodin se tedy rozhodl zahladit na zemi všechno tvorstvo:

  Bible, kniha Genesis 6:1-13, CEP[1] (slovo v závorce přidal autor dle hebrejského originálu)
       Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let."
  Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy
  /nephilim/, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.
  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." Ale Noe našel u Hospodina milost.
  ...
  Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí...

  Všeobecně se má za to, že světovou potopu seslal Bůh na lidstvo za jeho hříchy. Z krátkého textu v Bibli sice není zřejmé, proč se "rozmnožila zlovůle člověka" a proč se stalo, že "každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý". Je zde ale naznačena spojitost s příchodem božích synů a vznikem nefilů. V Knize strážců, patřící do sbírky Knihy Henochovy, je mnohé vysvětleno. Zlo vzešlo od strážců z nebes a od jejich potomků - nefilů.[2] [3] [4]

  V Bibli je opakovaně uvedeno, že Bůh rozhodl skoncovat se vším tvorstvem, nejen s člověkem. Měla být vyhlazena i zvířata, plazi a ptactvo, s výjimkou vybraných párů. V kapitole 6 knihy Genesis se píše:

  Genesis 6:17-20
       Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.
  S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou.
  Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě.

  Vše živé, všechno tvorstvo, v němž je "duch života", mělo být zahlazeno. Ochráněn měl být pouze Noe s jeho blízkými a vybrané páry tvorů, k opětnému osídlení země. Nebyla to boží pomsta, nepíše se zde nikde o božím hněvu, ale o lítosti. Hospodin se trápil ve svém srdci.
  Proč nebyl zahlazen jen člověk, když "každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý"? Proč měla být smetena z povrchu země i všechna zvířata, plazi a ptactvo? Bylo to z praktických důvodů, protože nebylo možné vyhubit jen člověka a vše ostatní nechat žít? Nebo bylo něco špatně i s ostatními živými tvory a celou zemí? Zřejmě platila druhá varianta, jak dokládá i Bible: "Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu." Jak tomu rozumět? V čem všechno tvorstvo pokazilo svou cestu, v čem byla zkažena celá země? A proč k tomu došlo právě po příchodu božích synů a zrození nefilů?

  Kniha obrů

  Dalším zajímavým textem, který může leccos osvětlit, je Kniha obrů (The Book of Giants). Dochovala se ve zlomcích v Kumránu, světoznámém nalezišti svitků od Mrtvého moře. Zlomky svitků pocházejí z 2. stol. př. n. l. Tradice je však mnohem starší.[5] [b]

  Kniha obrů navazuje na Knihu strážců a doplňuje ji. Vystupují zde dva obři - nefilové, potomci vůdce strážců - Šemichazy. Ve svých snech se dozvídají o nadcházející nevyhnutelné zkáze, která je čeká jako trest za to, co provedli jejich otcové - strážci.

  Všimněme si zlomku 1Q23:[6]

  Je zde zmínka o tom, že andělé (strážci) zřejmě prováděli na zemi se zvířaty něco nepřirozeného. Překladatelé použili slovo miscegenation - tedy míšení ras. Nepřipomíná nám to dnešní genetické pokusy - experimenty s úpravami genomu zvířat, a také všeobecný tlak vůdců na míšení lidských ras? Nebylo záměrem Stvořitele vyhladit důsledky těchto nepřirozených pokusů ze zemského povrchu potopou?

  Země zkažená, tvorstvo pokažené

  Po příchodu "synů božích" (andělů, strážců, synů nebes), bytostí lidských postav ale hadího vzhledu, došlo postupně ke zkažení země a pokažení zvířectva, nejen člověka. Bytosti z nebes oplodňovali lidské ženy a ty rodily zrůdy - nefily. Podle Knihy strážců začali z nebes přišlí cizinci předávat lidem znalosti, které vypadaly jako velice užitečné, časem se ale ukázaly v neprospěch lidstva. Začaly sváry a hádky, jak popisuje i Bible:
  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý... Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
  Z Knihy obrů se dozvídáme, že andělé zneužívali plodnosti země, plíživě se zde děly různé věci, odpudivé skutky. Andělé páchali na zvířectvu nepřirozené činy, vybírali různé druhy zvířat pro míšení plemen. V Knize Strážců se popisují hrozné události, kdy celá země byla po narození nefilů naplněna krví a zlem... Tito pak snědli všechen majetek lidí, až je lidé nebyli s to uživit. Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali. A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybám a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev. Tu země pachatele zla obvinila.
  Nastala velká bezbožnost a rozmohlo se smilstvo. Lidé setrvávali v hříchu a všechny jejich cesty vedly ke zkáze. Jak lidé hynuli, naříkali, a jejich hlas došel až do nebe.
  (Kniha strážců). [8]

  Stvořitel s lítostí rozhodl skoncovat se vším tvorstvem, vyčistit zemi potopou a nechat přežít jen vybraným lidem a vybraným zvířatům. Všechno, co je na zemi, zhyne. Odtud lze vyvodit, že vyhubeni měli být i nefilové a výsledky míšení plemen. Tak se podle Bible i stalo. Až na osádku archy bylo zahubeno všechno tvorstvo, ptactvo, dobytek, zvěř a na zemi hemžící se havěť resp. plazi (jak uvádí Septuaginta viz LXE):[c]

  Podle Knihy strážců to bylo již několik set let před potopou, v době Henocha (praděda Noeho), kdy se Bůh rozhodnul učinit přítrž zlým skutkům nebeských strážců. Potopou měla být zničena celá země a přežít syn Lámechův (tedy Noe) a jeho potomstvo:

  Kniha strážců (1. Henoch) 10:2-3[9]
       "Řekni mu mým jménem: ,Ukryj se!' a zjev mu konec, který se blíží: Celá země bude totiž zničena a vše, co je na ní, bude vyhlazeno.
  A také ho pouč, jak může uniknout zkáze, aby jeho símě zůstalo zachováno..."

  Bůh potom požádal archanděly, aby potrestali strážce:

  Kniha strážců (1. Henoch) 10:4-13
       A Pán potom promluvil k Refáelovi: Spoutej Azazeelovi ruku a nohu a vsaď ho do temnoty; pak otevři poušť, která je v Dudaelu, a tam ho svrhni. Naval na něho špičaté a ostré kameny a pokryj ho temnotou, aby k němu neproniklo světlo. Ve velký den soudu ať je uvržen do ohně.
  A uzdrav zemi, kterou andělé zneuctili, a zvěstuj jí, že já zemi uzdravím, aby všechny děti člověka nezahynuly kvůli tajemstvím, jež jim strážcové prozradili a jimž učili své syny. Celá země je zkažena učením a činy Azazeela, proto jemu přičti veškerou vinu."

  A Gabrielovi Pán řekl: "Vytáhni proti těmto zlotřilým ničemníkům, vyhlaď z lidského středu děti jejich smilstva i děti strážců. Rozeštvi je proti sobě, aby se navzájem v boji pobili, neboť nemají nárok na dlouhý život. Oni se tě budou snažit uprosit, ale nic jim nebude platné, že doufají ve věčný život a že každý z nich se dožije pěti set let".

  Míkaelovi pak Pán pravil: "Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se ženami, že se potřísnili vší jejich nečistotou. A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost. V oněch dnech je pohltí útroby ohně: V pekelném žaláři budou uzavřeni na věky.
  ...
  Znič všechny chlípné duše a děti strážců, neboť si ujařmili lidi.

  Konečná očista země

  Henoch byl informován o tom, že země bude zničena potopou a vůdce strážců Azazeel spoután a svržen do podsvětí, aby zde byl až do velkého dnu soudu. Vyhlazeny měly být i děti strážců a země uzdravena. Strážci pak na 70 pokolení svázáni a uvrženi do podsvětí, až do dne konečného soudu. Pak přijdou zemětřesení, oheň, země pukne a vše zahyne, kromě spravedlivých a vyvolených:

  Kniha strážců (1. Henoch) 1:5-8
       Všechny zachvátí velká bázeň a strážci se budou třást strachy ve všech končinách země. Horstva se zachvějí až se vrcholky sesují a roztaví jako vosk v ohni. Země pukne vpůli a vše, co je na ní, zahyne. Dojde k soudu nade vším i nade všemi spravedlivými. On však dá pokoj spravedlivým a ochranu vyvoleným. Na nich spočine jeho milost a všichni budou náležet Bohu, který jim požehná a dá zakusit prospěch z Božího světla.

  Teprve po posledním soudu bude země zcela očištěna od zkaženosti a nastoleny spravedlnost a pokoj:

  Kniha Strážců (1. Henoch) 10:21
       A všechny děti lidí se stanou spravedlivými a všechny národy mne budou uctívat a velebit a budou se mi klanět. Země pak bude očištěna ode vší zkaženosti a hříchů i od všech pohrom a útrap; po všechna pokolení nikdy už je na ni nesešlu."

  Kniha strážců je podle úvodích veršů určena těm, kteří zůstanou naživu v den soužení, kdy zajdou všichni hříšníci a svévolníci. Tehdy Bůh světa resp. Bůh věků (O THEOS AIÓNOS) z nebes vyjeví sílu své moci. Všechny zachvátí velká bázeň a strážci se budou třást strachy ve všech končinách země. Spravedliví a vyvolení však zakusí prospěch z Božího světla.

  Kniha strážců i Kniha Obrů vysvětlují, jak byli nejenom lidé, ale i ostatní tvorové a celá země znečištěni působením netělesných návštěvníků z nebes i nefilů, jejich tělesných potomků. Hynoucí země naříkala a duše lidí žalovaly. Bůh naříkání vyslyšel a rozhodl seslat na zemi očistnou potopu: Celá země bude totiž zničena a vše, co je na ní, bude vyhlazeno. Rovněž tělesné děti strážců pak měly být vyhubeny, i když jejich duchové budou dále sužovat náš svět: Ve dnech pobíjení a usmrcování obrů, kdy duchové opustí jejich těla, aby hubili bez soudu, budou tak konat až do dne, kdy nad strážci a svévolníky bude konán zánik velkého světa.

  Podle tradice již celosvětová potopa proběhla. Rovněž nefilové, obři, už byli vyhubeni v dobách, kdy Izraelité po exodu z Egypta obsazovali zaslíbenou zemi.[2] Poté měli být strážci po 70 generací uvězněni v podzemí.[10]
  Nyní má přijít den konečného soudu. Mezi námi tak stále působí nehmotní duchové obrů (nefilů) a možná sami strážci, kterým skočila doba upoutání v hlubinách země. Země, lidé a veškeré tvorstvo jsou opět ujařmováni a zneucťováni.

     
  Obr. Dřevořez (z roku 1473) znázorňující Beliala a některé jeho následovníky. [11]

  Podle rukopisu Amrámovo zjevení, (zlomek od Mrtvého moře č. 4Q535) měl strážce lidskou postavu ale obličej hadího vzezření. Jmenoval se Belial.[10]

  Jako démon měl lidi svádět k hříchům, zejména sexu, chtíči a obžerství. Je démonem nepořádku a zmatku, vzpoury a neposlušnosti, který ovládá tento svět, personifikuje zlo a pobývá v samé blízkosti Satana. Objevuje se v podobě anděla neobyčejné krásy, sladce mluvícího. Reprezentuje égregor, revoluci sociálního typu.[11]

  Teprve při konečném soudu bude země očištěna zcela ode vší zkaženosti a nad strážci, kteří zemi zneuctili v čele s Azazeelem a Semjazou, vykonána boží spravedlnost. Trestu neuniknou ani lidé, kteří strážcům sloužili.

  Poté, konečně, se na zemi objeví rostlina spravedlnosti a nevinnosti, a její dílo přinese požehnání. Spravedlnost a čistota budou radostně nastoleny na věky.

  ... pokračování příště ...

  Předchozí - Strážci - Reptiliáni?


  [a] Figurky z Obeidu jsou vytvořeny podle mnohem starších exemplářů nalezených v Jarmu v kurdských horách.
  [b] Zlomky z Kumránu, psané hebrejsky, jsou označeny následovně: 1Q23, 1Q24, 2Q26, 4Q203, 4Q530, 4Q531, 4Q532, 4Q556, 4Q206 a 6Q8. Původně byl text snad sepsán aramejsky. Podle některých badatelů vychází Kniha obrů i Kniha Henochova z prastaré henochiánské tradice, odkud stručně čerpali i autoři 6. kapitoly knihy Genesis. Zajímavá je zde i vazba na blízkovýchodní mýty. Jedním z Nefilů, uváděných v Knize obrů, je i Gílgameš, známý hrdina příběhu z 3. tisíciletí př. n. l.[7]

  O několik set let později byla sepsána na základě tradice Strážců a Nefilů i další Kniha obrů v rámci učení Manicheismu (3. století n. l.).

  [c] Septuaginta (zde její překlad označený jako LXE) je překlad Hebrejské Bible do řečtiny. někdy bývá přesnější, než dochovaný hebrejský text.

  Snímek verše z aplikace BibleWorks.

  LXE - The English Translation of The Septuagint Version of the Old Testament by Sir Lancelot C. L. Brenton, 1844, 1851, published by Samuel Bagster and Sons, London, original ASCII edition Copyright © 1988 by FABS International

  BKR - Bible Kralická

  CEP - Český ekumenický překlad


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] 

  Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006070002

  [3] Nezabíjet, neprolévat krev. Mýty a skutečnost [online]. 2018 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018080002
  [4] Wikipedia contributors, 'Watcher (angel)', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 1 June 2020, 04:25 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Watcher_(angel)&oldid=960104903 > [accessed 29 August 2020]
  [5] Wikipedia contributors, 'The Book of Giants', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 29 August 2020, 10:40 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Book_of_Giants&oldid=975589691 > [accessed 29 August 2020]
  [6] The Book of Giants 4Q203, 1Q23, 2Q26, 4Q530-532, 6Q8: Book of Giants -- Reconstructed Texts. The Gnostic Society Library [online]. [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://www.gnosis.org/library/dss/dss_book_of_giants.htm
  [7] Epos o Gilgamešovi. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040020
  [8] Padlí synové boží a Nefilové - příčina potopy: Nephilim V. Mýty a skuečnost. Suspectus.com [online]. 2018 [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018040001
  [9] SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti I: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. Praha: Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-257-8.
  [10] Nephilim (VI.): Strážci a Nefilové - jsou stále zde? Jak vypadají? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2020 [cit. 2021-01-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=strazci-a-nefilove-jsou-stale-zde-jak-vypadaji&cisloclanku=2020030001
  [11] Přispěvatelé Wikipedie, Bélial [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 26. 03. 2020, 08:38 UTC, [citováno 23. 01. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9lial&oldid=18314676 >
      

   
  Vytvořeno: 27. 8. 2020


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 29. 08. 2020 | Aktualizováno: 23. 01. 2021 | 2756 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.