Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Postavy

  Rohatý Mojžíš?

  Hebrejská Bible-Postavy -- Rohatý Mojžíš?

      

  Hebrejská Bible

  Mojžíš

  Rohatý Mojžíš?

  Encyklopedie Diderot[1]:
       Mojžíš, hebrejsky Moše, 13. stol. př. n. l., starozákonní postava; jedna z nejvýznamnějších náboženských osobností dějin, prostředník mezi Hospodinem a lidem desatera (židovským národem). Mladší bratr Arona. Žil zprvu v Egyptě, asi za vlády Ramesse II., odkud vyvedl předky izraelských kmenů, které pak vytvořily biblickou Izrael. Podle bible se mu Bůh-Hospodin zjevil v hořícím keři a pak na hoře Sinaj, kde Mojžíš obdržel základ Zákona (desatero) a kde Hospodin uzavřel s Izraelem smlouvu. Náboženská tradice přisuzuje Mojžíšovi Pět knih Mojžíšových (pentateuch, tóra).

   

  Naše pátrání po Mojžíšovi začněmež netradičně. Podívejme se, jak vypadal v představách mistra umění Michelangela Buonarrotiho na počátku 16.století.

  I dnešní návštěvníci chrámu sv.Petra v Římě a také vy si můžete povšimnout něčeho zvláštního. Mojžíš má na hlavě rohy...

   moses1.jpg (13057 bytes)
  Detail Mojžíšovy hlavy[2]

  moses.jpg (14533 bytes)
  Mojžíš - plastika Michelangela Buonarrotiho[1]

  Mojžíš patří mezi nejvýznamnější biblické postavy. Podle Hebrejské Bible se stal božím prostředníkem, vyvedl Izraelity z egyptského otroctví a předal jim desatero přikázání.
  Proč má však Mojžíš na mnoha středověkých vyobrazeních rohy? Nalezneme v Bibli vysvětlení?

  Druhá kniha Hebrejské Bible zvaná Exodus popisuje odchod Izraelitů z Egypta. Z otroctví je vyvedl biblický bůh Yahweh prostřednictvím Mojžíše. Lidé pak putovali pouští až k hoře Sinaj. Zde obdržel Mojžíš dvě desky svědectví, kamenné desky popsané po obou stranách prstem božstva-elóhím.  Izraelité se však provinili a Mojžíš desky v hněvu rozbil. Na boží pokyn pak Mojžíš vyhotovil dvě nové kamenné desky - "A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání" (Exo 34:28 [3]).

  Čtyřicet dní byl Mojžíš s Hospodinem - Yahwem na hoře Sinaj a usilovně zapisoval do nových desek desatero přikázání. Konečně byl hotov a sestoupil s oběmi kamennými deskami. Stranou ponechme otázku, jak přikázání zněla (dodnes zde nepanuje shoda - viz. Desatero), povšimněme si ale jak Mojžíš vypadal:

  Exodus 34:29-35 dle latinské Vulgáty[4] (VUL), jejího anglického překladu the Douay-Rheims[5] (DRA) a našeho překladu:
       VUL cumque descenderet Moses de monte Sinai tenebat duas tabulas testimonii et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis Dei

  DRA And when Moses came down from the mount Sinai, he held the two tables of the testimony, and he knew not that his face was horned from the conversation of the Lord.

  A když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, držel dvě desky svědectví a nevěděl, že jeho tvář je rohatá od rozhovoru s Hospodinem.

  Mojžíšova tvář tedy byla rohatá (...his face was horned...). Právě Mojžíšův popis obsažený ve verších Exodus 34:29-30 latinské Vulgáty vedl pravděpodobně Michelangela i další umělce k tomu, že umísťovali na Mojžíšovu hlavu dva rohy [6].


  Ukázky rohatého Mojžíše na obrazech: Aelfric 1025 n.l., Mojžíš s hadem 1225 n.l., Sluter 1404 n.l., Michelangelo 1513 n.l., Freud (Mellenkoff).[12]

   

  V naprosté většině jiných překladů se však o rohatém Mojžíši nic nedočteme. Podívejme se na referenční hebrejský text a české překlady:

  Exodus 34:29 (Český ekumenický překlad (CEP[3]) a Bible Kralická (BKR):
       CEP  Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.

  BKR I stalo se, když sstupoval Mojžíš s hory Sinai, (a měl dvě desky svědectví v rukou svých, když sstupoval s hory), nevěděl, že by se stkvěla kůže tváři jeho, když mluvil s ním.

  Podle českých překladů Mojžíš neměl rohy ale kůže na jeho tváři zářila. Porovnání více překladů s vysvětlením hebrejského textu uvádíme v příloze Exodus 34:29 (PDF, 101kB).

  Které překlady jsou tedy správné?
  Co se vlastně stalo s Mojžíšem?

   

  Klíčovým slovem v hebrejském textu Bible jeqrn.gif (980 bytes), v přepise  q r n

  Pojem může nabývat různých významů podle toho, jak je doplněn samohláskami. Podle lexikonu TWOT [6] můžeme číst slovo následovně:

  qaran.gif (987 bytes) qeren.gif (991 bytes)
  qaran1.gif (952 bytes) qeren1.gif (947 bytes)
  zářit, mít rohy roh

  V referenčním textu Hebrejské Bible WTT[13] (viz. také BHS - Biblia Hebraica Stuttgartensia) dali redaktoři přednost punktaci qaran3.gif (988 bytes), v přepise qaran1.gif (952 bytes) či karan. Pojem pak může být překládán dvojznačně jako "vysílat paprsky" nebo "vystavovat (nechávat růst) rohy". Výše uvedený hebrejský text WTT patří do vývojové skupiny biblických spisů označovaných jako texty masoretské - MT.

  Podle řecké Septuaginty LXX (LXT), která patří do jiné vývojové skupiny biblických textů (viz. Rodiny textů, textové tradice a skupiny), byl vzhled kůže Mojžíšovy tváře zvelebený:

  BLM Morfologie[7] a Barclay-Newmanův slovník[8]:glorious.gif (3883 bytes)

  Exodus 34:29-35 dle řecké Septuaginty (VUL) v našem překladu:
       A když pak Mojžíš sestoupil z hory, v rukách Mojžíšových byly dvě desky, když tedy sestoupil z hory, Mojžíš nevěděl, že kůže jeho tváře byla zvelebena, když s ním mluvil Bůh.

   

  Podle obou vývojových textových skupin (MT a LXX) Hebrejské Bible se tedy s tváří Mojžíše něco skutečně stalo, není ale jasné co. Hebrejský MT text je možné překládat dvojznačně. A Septuaginta (LXX) píše jen obecně o zvelebení tváře.

  Jaká proměna se tedy udála s Mojžíšem při jeho pobytu na hoře Sinaj ve společnosti Hospodina - Yahweho?

   

  Náboženské výklady

  Podívejme se, jak si verš vykládali náboženští učenci. Jejich názory se různily [9]:

  a) Rabbi Yosef Bechor Shor tvrdil, že slovo má být transkribováno jako keren. Neznamená to však, že měl Mojžíš rohy. Jeho kůže zářila aurou Svaté přítomnosti. Pojmu keren bylo použito proto, že záření mělo podobu dvou svazků připomínajících rohy. Bůh prý tímto ukázal, že ačkoliv byly druhé desky svědectví vytvořeny za skrytých okolností (narozdíl od prvých, které byly předávány s jistou pompou), není jejich svatost o nic menší než svatost původních desek (tyto Mojžíš rozbil).
  Verš Habbakuk 3:4 podobně používá slova keren ve tvaru slovesa (karnayim). Překládáno má být rovněž ve smyslu paprsek světla.

  b) Rabbi Shmuel ben Meir (Rashban) se domníval, že hebrejský pojem má být transkribováno jako karan. Znamená vznešenost, obdobu "paprsků vycházejících z Jeho rukou" (Habbakuk 3:4). Jedná se tedy o přenesený význam, nikoliv fyzicky pozorovatelné záření.

  c) Chivi Habalchi vysvětloval, že Mojžíšova tvář se vysušila jako roh, protože nejedl chleba. Ostatní Izraelité se ho pak báli.

  d) Podle některých badatelů sice qrn znamená rohy, ovšem původně se jednalo o metaforu síly, moci a vznešenosti. Ve starověku byly rohy symbolem bohů či králů. Jako metafora síly a vznešenosti přestaly být chápány zhruba od 11.století n.l. Poté začalo být slovo qrn vykládáno spíše jako vyjádření paprsků světla či slávy. Rohy začaly být později pokládány za atribut temných sil.

  Ve Výkladu ke Starému zákonu[10] se na str. 324 píše:
       Zobrazování Mojžíše s rohy v křestanském umění (Michelangelo) opírá se o překlad, který od Aquily přešel do Vulgáty: „jeho tvář byla orožená (rohatá)". Hebrejský slovesný tvar qáran = vyzařovat, souvisí s výrazem qeren = roh. Kraličtí se pokoušeli vysvětlit: „Ne proto, že by měl rohy, ale tvář jeho paprsky od sebe pouštěla, podobné rohům. A pro tu podobnost stkvělou tvář jmenují Židé rohatou" (Kv). Původně šlo jistě o náznak, že Mojžíš je postavou vskutku jedinečné, nadživotní velikosti; v mytologii bývají rohy symbolem veliké, nadpřirozené moci (sr Da 7,7nn aj.), a proto byly ve starém Orientu symbolem bohů a králů. Teprve pozdějším zduchovněním dochází k představě zářící kůže; tak tomu rozumí mj. i apoštol Pavel (2K 3). 

  e) Jiní zastánci doslovného významu biblického textu uvádějí, že Mojžíš skutečně nesl na čele rohy jako znak síly a boží vyvolenosti.

   

  Odpovídají však uvedená vysvětlení smyslu okolních biblických veršů? Tvrzení, že Mojžíš zářil boží aurou, vznešeností, mocí nebo naopak byl jeho obličej poznamenán nedostatkem jídla, nesouhlasí s dalšími popisovanými událostmi:

  Exodus 34:29-35 dle CEP:
       Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

  1. Mojžíš nevěděl po sestupu, co se stalo s jeho tváří. Definitivně tedy můžeme zavrhnout myšlenku, že na čele nesl rohy či jiný hmatatelný symbol moci. Mojžíš by si musel všimnout, pokud by mu něco takového umístil Yahweh na tvář.

  2. Po Mojžíšově promluvě s Izraelity si tvář začal zakrývat závojem. To rovněž ukazuje na to, že nenesl nějaké věcné symboly moci (rohy, přilbici apod.). Pokud by je chtěl skrýt před zraky ostatních, závoj či rouška by jistě nebyly tím nejlepším řešením.  Používání závoje navíc naznačuje, že proměna Mojžíšovy tváře nebyla jen něčím  fiktivním, nepozorovatelným, pouhou metaforou. Mojžíš tímto způsobem mohl zakrývat jen fyzický vzhled své tváře.

  3. Mojžíš si začal tvář zakrývat. Nechtěl, aby kdokoliv kromě Yahweho pozoroval její změnu. Činil by tak, pokud by jeho tvář vyzařovala vznešenost, jedinečnost, zvelebenost? Izraelité se Mojžíše po spatření jeho tváře báli. Musel je zavolat, aby se k němu vrátili i přesto, že na něj netrpělivě čekali čtyřicet dní a nocí.  Proč by je měla odehnat Mojžíšem vyzařovaná velebnost a svatost? A pokud mu byla taková vlastnost tváře propůjčena Yahwem záměrně, nebylo by spíše Mojžíšovou povinností ukazovat svému lidu tento projev boží vůle?

  Standardní výklady neodpovídají popisu dalších biblických událostí u hory Sinaj.

   

  Nebezpečná setkávání

  Zkusme si nyní stručně zrekapitulovat děj (kurzívou jsou označeny citace z CEP[3]) :

  Třetího měsíce po tom, co Izraelci vyšli z egyptské země, se utábořili v Sinajské poušti, u hory Sínaj. Bůh YHWH přikázal Mojžíšovi, jejich vůdci, aby vymezil hranici okolo hory a zakázal vstoupit člověku i dobytčeti byť jen na okraj hory a to pod trestem smrti. Vstup měl být povolen teprve po zvukovém signálu, zatroubení rohu. Třetího dne zrána hřmělo a blýskalo, na hoře byl těžký oblak a skutečně zazněl zvuk polnice. Yahweh sestoupil na vrchol hory Sínaj. Znovu vyzval Mojžíše, aby varoval lid. Kdo by se pokusil proniknout do boží blízkosti, padne. Poté elóhím (božstvo) vyhlásilo přikázání. Jedním z nich bylo také "Nebudeš míti jiných elóhím přede mnou". Izraelité se zavázali dodržovat všechna ustanovení Yahweho.

  YHWH vyzval Mojžíše, aby k němu vystoupil na horu Sinaj. Mojžíš spolu se svým pomocníkem Jozuem tak učinil a horu přikryl oblak. Yahweho kebod (standardně překládáno jako sláva) pak přebýval/la na hoře. Stranou zatím ponechme, co pojem kebod.gif (1792 bytes) transkribovaný jako kebod1.gif (1784 bytes) znamená. Šest dní oblak překrýval Yahweho kebod (slávu?), přesto se vzdáleně přihlížejícím Izraelcům jevila jako stravující oheň na vrcholu hory. Mojžíš vstoupil doprostřed mlhy a pobyl na hoře čtyřicet dní a nocí. Obdržel velice podrobné pokyny, jak zhotovit řadu předmětů včetně schrány úmluvy, oltáře či stanu setkávání.  Vysvětleno mu bylo, jak sloužit Yahwemu a jak se mají chránit budoucí služebníci, aby při těchto činnostech nezemřeli. Nakonec Mojžíš obdržel dvě kamenné desky svědectví, psané prstem božstva - elóhím. Desky i písmo vyryté do nich byly tedy dílem elóhím.
  Mezitím však netrpělivý lid vystrojil Yahwemu slavnost. Zvolený způsob uctívání v něm vzbudil hněv a rozhodl se s Izraelci skoncovat. Mojžíš prosil Yahweho, aby neučinil zlo a lid nevyvraždil. YHWH se tedy slitoval a Mojžíš sám  vykonal trest. Rozhněván rozbil desky úmluvy a nechal pobít tři tisíce těch, kteří se k němu nepřidali. Poté YHWH slíbil svým zbývajícím věrným, že jim dá zemi ze které vypudí Kanaánce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i Jebúsejce. Do této země je má doprovodit jeho posel. Yahweh sám s nimi nepůjde, aby je cestou nevyhubil. Pro setkávání s YHWH staví Mojžíš stan opodál izraelského tábora. Kdykoli Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Mojžíš nakonec přesvědčil Yahweho, aby on sám doprovázel izraelský lid na cestě do nové země. Na žádost, aby mohl spatřit Yahweho slávu-kabod, YHWH odpovídá: "Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu."
  Nakonec Mojžíš na žádost YHWH vytesá dvě kamenné desky a má je donést na vrchol Sínaje. Yahweh opět varuje: "Nikdo s tebou nevystoupí, a též ať se na celé hoře nikdo neukáže, ani brav nebo skot ať se nepase poblíž té hory." Co bylo dále, je zmíněno v úvodu.

  Verše knihy Exodus vypovídají o zajímavé věci:
  Setkávání Yahweho s Izraelci pro ně mohlo představovat značné fyzické nebezpečí. Sám YHWH opakovaně varuje případné zvědavce. Mohou se ocitnout v ohrožení, pokud se přiblíží místu, kam sestupuje a kde se zjevuje boží kebod. Místo svého příchodu nechává YHWH ohraničit pod zákazem vstupu lidí i zvířat. Vysvětluje, jak se mají chránit jeho budoucí služebníci, aby při komunikaci s ním nezemřeli. Původně odmítá Yahweh doprovázet izraelský lid na jeho cestě do nového domova, aby je nevyhubil.
  Možná právě zde lze hledat vysvětlení pro to, co postihlo Mojžíše.

   

  Mojžíšova nehoda?

  Kontraverzní badatel Zecharia Sitchin v knize Setkávání s Bohy[11] na str.408 píše:
       Z toho všeho je zřejmé, že když byl Mojžíš v blízkosti Kabod, ozářilo ho něco, co postihlo jeho kůži. Jaký přesně byl zdroj onoho záření, nevíme...

  Ve spekulativní literatuře se mnohdy považuje to, co se stalo s Mojžíšovou tváří při jeho druhém, delším pobytu na hoře Sinaj, za nehodu. Při čtyřicetidenním kontaktu s YHWH došlo k něčemu, co se projevilo změnou v Mojžíšově tváři. Snad byl vystaven účinkům záření coby produktu nám neznámé technologie, kterou mohl používat YHWH například při sestupu na zemský povrch.

  Tato jistě odvážná hypotéza odpovídá smysluplně na všechny dříve položené otázky:

  1. Kniha Exodus jednoznačně  popisuje nebezpečí, kterému mohli být vystaveni všichni, kdož se ocitli v blízkosti YHWH. Nebezpečí byl tedy vystaven i Mojžíš a jeho případná fyzická újma pro nás nemusí být velkým překvapením.

  2. Prvý čtyřicetidenní pobyt Mojžíše v blízkosti YHWH, při kterém obdržel desky svědectví, se obešel bez zjevných zdravotních problémů. Možná i proto, že se na setkání Mojžíš dle pokynů YHWH náležitě připravoval. Po návratu však Mojžíš rozhněván desky rozbil. Na pokyn Yahweho pak návštěvu na hoře Sinaj zopakoval, aby si po dalších čtyřiceti dnech odnesl desky náhradní. A teprve tento druhý a původně nepředpokládaný pobyt v blízkosti YHWH se projevil na Mojžíšově tváři.

  3. YHWH nemusel vědět, jaký vliv bude mít prodloužený kontakt na Mojžíše. A pokud to předpokládal, nepovažoval za nutné o tom Mojžíše informovat. Proto Mojžíš netušil nic o změnách na své tváři, až do setkání se svým lidem.

  4. Izraelité se Mojžíše po spatření jeho tváře zalekli. Musel je přimět, aby se k němu vrátili i přesto, že na něj dlouhou dobu čekali.  Vzhled jeho tváře v lidech vzbudil obavy, což ukazuje spíše na vizuální následek nehody, než na záměr dodat Mojžíšovi na velebnosti. 

  5. Mojžíš si začal tvář zakrývat závojem či rouškou. Možná jen nepovažoval za vhodné vystavovat na odiv změněný fyzický vzhled své tváře? Rouška však mohla sloužit i jako ochrana poraněné tváře před infekcí či slunečním zářením.

   

  To vše jsou samozřejmě pouhé spekulace. Nicméně hypotéza o změně  Mojžíšovy tváře vyvolané spíše nechtěně než záměrně se nám jeví jako nejlogičtějším vysvětlením událostí popisovaných v knize Exodus.

   

   

  [1] DIDEROT s.r.o. 2002. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM, Praha 1999
  [2]  The Church of St Peter in Chains, Rome Michaelangelo's Moses,
  http://www.cptryon.org/hoagland/travels/stpeterchains/moses.html
  [3] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  V elektronické formě SW BibleWorks. Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
  [4] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society). 1969-1983. Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem, Vulgate Latin Bible. Edited by R. Weber, B. Fischer, J. Gribomont, H.F.D. Sparks, and W. Thiele [at Beuron and Tuebingen]. Stuttgart. V elektronické formě SW BibleWorks. Jinak také VUL.
  [5] The Douay-Rheims 1899 American Edition. Silně literální překlad latinské Vulgáty. V elektronické formě SW BibleWorks. Jinak také DRA.
  [6] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. Výraz č.2072a. V elektronické formě SW BibleWorks. Jinak také TWOT.
  [7] BLM - BibleWorks LXX/OG Morphology and Lemma Database (BLM), 1999-2001 Edition
  Součást SW BibleWorks.
  [8] UBSDICT - A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, prepared by Barclay M. Newman, Jr., Copyright © 1971 by the United Bible Societies (UBS) and 1993 by Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), Stuttgart.
  Součást SW BibleWorks.
  [9] Ya'akov Gaartner, "And Moses Did not Know that the Skin of his Face was Beaming", Bar-Ilan University, 1998
  www.biu.ac.il/JH/Eparasha/kitisa/gartner.html
  [10] Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991
  [11] Sitchin, Zecharia. 1995. Setkávání s bohy. Dobra. 2002
  [12] Dhushara. Origins of Sin 2: The Sin of the Patriarchs and the Death of Moses
  www.dhushara.com/book/orsin/origsin2.htm
  [13] BHS [WTT] - Biblia Hebraica Stuttgartensia (Hebrew Bible, Masoretic Text or Hebrew Old Testament), edited by K. Elliger and W. Rudolph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition.
      
     

  Vytvořeno: 20.06.03

   


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 20. 06. 2003 | Aktualizováno: 11. 10. 2008 | 55113 přečtení | Počet komentářů: 129 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.