Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Ježíš

  Ježíšův rodokmen podle Lukáše

  Nový Zákon - Ježíš -- Ježíšův rodokmen podle Lukáše

      

  Ježíš Nazaretský

  Ježíšův rodokmen podle Lukáše

  Evangelisté se snažili svými texty ukázat, že Ježíš z Nazaretu je očekávaným spasitelem. Mesiáš měl pocházet z rodu Davida. Nejprve se podívejme na Ježíšův životopis, zaznamenaný v Lukášově evangeliu.

  Lukášovo evangelium

  Lukáš nepatřil do generace Ježíšových učedníků, nebyl očitým svědkem Ježíšova působení. Evangelium psal asi v 80. létech 1. stol. Byl vzdělaný, žil v Řecku či Sýrii, neznal zeměpis Palestiny. Čerpal z řeckých překladů židovského Písma, zřejmě byl sympatizantem židovského učení a později konvertoval ke křesťanství. Evangelium sepsal na základě Markova evangelia, sbírky Ježíšových výroků (pramen Q) a dalších ústních i sepsaných tradic.[1]

  Lukáš uvádí následující Ježíšův rodokmen:

  CEP[2] Lukáš 3:23-38

    Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli,
  Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef,
  Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai,
  Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda,
  Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri,
  Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er,
  Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi,
  Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim,
  Melea, Menna, Mattath, Natham, David,
  Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason,
  Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda,
  Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor,
  Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala,
  Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech,
  Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan,
  Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.

  Slovy "...jak se mělo za to..." sám evangelista vytváří dojem, že jím uváděný rodokmen není zcela přesný. Dnes většina odborníků považuje rodokmen za dílo teologické, nikoliv historické. Rodokmen měl teologický cíl a byl sestaven tak, aby podpořil u čtenářů jejich víru v Ježíšovu pokrevní davidovskou linii, nutnou podmínku mesiášství.
  Rodokmen sestupuje až k prvnímu člověku - Adamovi  a dokonce k Bohu, aby tak ukázal boží plán spásy celého lidstva.[1]

  Vznik rodokmenu

  Ukažme si, jak zřejmě Lukáš při tvorbě Ježíšova rodokmenu postupoval.[4] 

  Lukáš z 1. knihy Henochovy vyčetl, že konečný soud přijde v sedmdesáté generaci po Henochovi:

  Obr. Anděl odvádí Henocha do nebe. [7] 

  1. Henoch 10:11-12[3]

       Míkaelovi pak Pán pravil: „Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se ženami, že se potřísnili vší jejich nečistou.

  A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost.

  Evangelista tedy musel vytvořit takový rodokmen, ve kterém je Ježíš sedmdesátým potomkem praotce Henocha.

  Sedmička znamenala v židovské kultuře symbol celistvosti. Do rodokmenu bylo vhodné zakomponovat i toto číslo.

  Vlastní rodokmen pak evangelista začal vytvářet kombinací genealogií nalezených v židovském Písmu: [4]

  Podle Genesis 5:3-32 sepsal Lukáš genealogii od Adama po Sema. Do rodokmenu zahrnul Lukáš samotného Boha. Adam byl pak prvou generací a Henoch sedmou. Po Henochovi mělo následovat k mesiáši dalších 70 pokolení. Celkem tedy v Ježíšově rodokmenu muselo figurovat 77 postav.

  Genesis 11:10-26 ukázala cestu od Sema k Abrahámovi. Ten, jako další velevýznamný praotec, měl splňovat evangelistův princip násobku sedmi generací. Snad proto vložil Lukáš do rodokmenu postavu Kainana. Vložil jej na 13. pozici a posunul tak Abraháma na čestné 21. místo. Lukáš tak dal přednost svému sedmičkovému konceptu před Písmem. V Genesis 11:12-13 je totiž Sala syn Arfaxadův. Lukáš mezi ně vsunul Kainana a ze Saly udělal Arfaxadova vnuka.

  S využitím dalších veršů Genesis (Gen 25:19-26, 35:23, 46:12) došel Lukáš od Abraháma k Chesrómovi. A podle knihy Rút sepsal rodokmen od Chesróma  k Davidovi. Izraelský král David se musel opět ocitnout na sedmičkové pozici. Snad proto vložil evangelista mezi Arniho a Amínadaba postavu Admina. To však odporuje knize Rút. Zřejmě proto některé verze Lukášova evangelia postavu Admina vynechaly. V Písmu nenalezneme ani Arniho. Není jasné, zda Arni měl znamenat biblického Arama (Rama).

  V takto vytvořené genealogii se v téměř každé sedmé generaci vyskytli významní předkové: Enoch (7), Abrahám (3 x 7), David (5 x 7).

  Dalším mezníkem v seznamu se stal Zerubábel (Zorobabel), jeden z židovských vůdců při jejich návratu z babylonského exilu. Zerubábel sehrál významnou úlohu ve vývoji víry v mesiáše. Zerubábelův otec Salatiel byl podle Matoušova evangelia (Mat 1:6) potomkem krále Šalomouna. Lukáš však Zerubábela označil za potomka Natana, jiného Davidova syna. Na významné pozice umístil Lukáš postavy Josefa (7 x 7) a Ježíše. Do seznamu zařadil také patriarchy Judu, Simeona, Leviho a Mathata.

  Zbývalo vyplnit mezeru mezi Zerubábelem a Ježíšovým otcem Josefem. Synem Zerubála je podle evangelisty jakýsi Resa. V Hebrejské Bibli (1. Letopisů 3:19-20) nalézáme zmínku o několika synech, o Resovi však nikde není zmínky. Podle některých odborníků byla chyba v podkladu, ze kterého Lukáš vytvářel rodokmen. Původní text mohl znít "... panovník Johanan, syn Zerubábelův..." odkazujíc na Chananjáše (1. Letopisů 3:19). Aramejský výraz pro vladaře réšá byl zaměněn za pojmenování osoby. Z Chananjáše tak vznikl Resa a Johanan. To je však jen spekulace.[6]
  Každopádně od Zerubábela se jakékoliv návaznost Ježíšova rodokmenu na Písmo ztrácí. Nakonec se objevuje v soupisu Josef a konečně v 77. generaci Ježíš, tedy v 70. generaci po Henochovi, jak vyžaduje proroctví.

  Tabulku podle článku "The 77 generations"[4]  jsme opravili podle ESV[5] a doplnili o česká jména:

   
  LUKÁŠ
  LUKÁŠOVY ZDROJE
   
  77
  Jesus
  Ježíš    
  76
  Joseph
  Josef    
  75
  Heli
  Heli    
  74
  Matthat
  Mathat    
  73
  Levi
  Levi    
  72
  Melchi
  Melchi    
  71
  Jannai
  Janai    
  70
  Joseph
  Josef    
  69
  Mattathias
  Matathias    
  68
  Amos
  Amos    
  67
  Nahum
  Nahum    
  66
  Esli
  Esli    
  65
  Naggai
  Nagai    
  64
  Maath
  Mahat    
  63
  Mattathias
  Matathias    
  62
  Semein
  Semei    
  61
  Josech
  Josech    
  60
  Joda
  Joda    
  59
  Joanan
  Johanan    
  58
  Rhesa
  Resa
   
   
  57
  Zerubbabel
  Zorobabel
  Zerubbabel
  53 
  56
  Shealtiel
  Salathiel
  Shealtiel
  52
  55
  Neri
  Neri
   Mattaniah/Zedekiah
  50
  54
  Melchi
  Melchi
   Jehoiachin
  51
  53
  Addi
  Addi
  Eliakim/Jehoiakim
  50
  52
  Cosam
  Kosan
  Jehoahaz
  50
  51
  Elmadam
  Elamadam
   Josiah
  49
  50
  Er
  Er
   Amon
  48
  49
  Joshua
  Jesus
   Manasseh
  47
  48
  Eliezer
  Eliezer
   Hezekiah
  46
  47
  Jorim
  Jorim
   Ahaz
  45
  46
  Matthat
  Mathat
   Jotham
  44
  45
  Levi
  Levi
   Azariah/Uzziah
  43
  44
  Simeon
  Simeon
   Amaziah
  42
  43
  Judah
  Juda
   Joash
  41
  42
  Joseph
  Josef
  Ahaziah 
  40
  41
  Jonan
  Jonan
   Jehoram
  39
  40
  Eliakim
  Eliakim
   Jehosaphat
  38
  39
  Melea
  Melea
   Asa
  37
  38
  Menna
  Menna
   Abijah
  36
  37
  Mattatha
  Mattath
   Rehoboam
  35
  36
  Nathan
  Nathan
  Salomon
  34
  35
  David
  David
  David
  33
  34
  Jesse
  Isaj
  Jesse
  32
  33
  Obed
  Obéd
  Obed
  31
  32
  Boaz
  Boaz
  Boaz
  30
  31
  Sala
  Sala
  Salmon
  29
  30
  Nahshon
  Naason
  Nahshon
  28
  29
  Amminadab
  Amínadab
  Amminadab
  27
  28
  Admin
  Admin    
  27
  Arni
  Arni
  Aram ?
  26
  26
  Hezron
  Chesróm
  Hezron
  25
  25
  Perez
  Fares
  Perez
  24
  24
  Judah
  Juda
  Judah
  23
  23
  Jacob
  Jákob
  Jacob
  22
  22
  Isaac
  Izák
  Isaac
  21
  21
  Abraham
  Abraham
  Abraham
  20
  20
  Terah
  Tare
  Terah
  19
  19
  Nahor
  Nachor
  Nahor
  17
  18
  Serug
  Seruch
  Serug
  17
  17
  Reu
  Ragau
  Reu
  16
  16
  Peleg
  Falek
  Peleg
  15
  15
  Eber
  Heber
  Eber
  14
  14
  Shelah
  Sala
  Shelah
  13
  13
  Cainan
  Kainan    
  12
  Arphaxad
  Arfaxad
  Arphaxad
  12
  11
  Shem
  Sem
  Shem
  11
  10
  Noah
  Noé
  Noah
  10
  9
  Lamech
  Lámech
  Lamech
  9
  8
  Methuselah
  Matusalem
  Methuselah
  8
  7
  Enoch
  Henoch
  Enoch
  7
  6
  Jared
  Jared
  Jared
  6
  5
  Mahalaleel
  Maleleel
  Mahalalel
  5
  4
  Cainan
  Kainan
  Kenan
  4
  3
  Enos
  Enóš
  Enosh
  3
  2
  Seth
  Šét
  Seth
  2
  1
  Adam
  Adam
  Adam
  1
   
  God
  Bůh
  God

  Lukáš psal Ježíšův rodokmen z důvodů věroučných a nikoliv historických. Údaje o generacích mezi Adamem a Zerubábelem čerpal z Písma. Několik údajů však pozměnil tak, aby rodokmen vyhovoval jeho systému, ve kterém se střídají významné postavy v cyklu sedmi generací a Ježíš je sedmdesátou generací po Henochovi.

  Rodokmen nám vypovídá mnohé o náboženském smýšlení lidí 1. století n. l.. Neříká však téměř nic o skutečném Ježíšově původu.

  ... pokračování příště ...


  [1] Evangelium podle sv. Lukáše. www.ktf.cuni.cz/~broz/distancni/lukas.html
  [2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [3] Knihy tajemství a moudrosti.
  [4] Jona Lendering . The 77 generations. www.livius.org/men-mh/messiah/messiah_15b.html
  [5] ENGLISH STANDARD VERSION (ESV).  Crossway Books/Good News Publishers, Wheaton,  A new scholarly evangelical translation in the tradition of the ERV, ASV, RSV, NASB.
  [6] Smith, Ben. The genealogy of Jesus. www.textexcavation.com/genealogyjesus.html
  [7] www.etf.cuni.cz/galerie/avu/t13001-x.html
      

  Vytvořeno: 18. 03. 2007


  Související články:
  Ježíšův rodokmen podle Matouše (13.09.2008)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 18. 03. 2007 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 32157 přečtení | Počet komentářů: 113 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.