Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Biografie podle nepochopených proroctví

  Bible - Proroctví -- Proroctví o Mesiáši II - Biografie podle nepochopených proroctví

  Proroctví o Mesiáši II

  Biografie dle nepochopených proroctví

  Hebrejské Bible se snažilo využít mnoho jejích vykladačů, kteří hledali předpovědi příchodu Spasitele a posledních dnů světa. Na proroctví v Hebrejské Bibli se odvolávají také novozákonní evangelia ve snaze potvrdit mesiášskou úlohu Ježíše Krista. 

  Původně bylo zpráv o Ježíšově působení více, v církvi se však koncem 2. stol. prosadila čtyři evangelia, pojatá do kánonu Nového zákona.[9]  Dnes již panuje téměř všeobecná shoda v názoru, že  neznámí autoři evangelií nebyli přímými účastníky událostí spojených s životem a smrtí Ježíše. Evangelia nejsou historickým záznamem Ježíšova života ale svědectvím víry a vzpomínek různých mesiášských náboženských skupin. Evangelia měla podpořit víru v Ježíše, potvrdit, že naplnil proroctví o příchodu Spasitele, Mesiáše.

  Ze vzájemného porovnání evangelií je zřejmé, že jejich pisatelé příliš dobře neznali fakta o Ježíšově životě. Věřili však v Ježíše - spasitele a v to, že jeho příchod byl předpovězen Písmem. Při popisu Ježíšova života mohli tedy postupovat jediným možným způsobem. Vycházet z jim známých proroctví a podle nich vytvářet Ježíšovu biografii.

  Popis Ježíšova života v evangeliích pravděpodobně vznikal zpětnou rekonstrukcí podle tehdy známých proroctví. Každý z autorů vybíral podle svých znalostí a dostupných pramenů různá proroctví a podle nich spisoval Ježíšův životopis. Proto mezi čtyřmi evangelii existují takové rozdíly a mnohdy protimluvy, a to přesto, že byly v rámci kanonizace vybrány jako nejvěrohodnější z asi 200 existujících.[9]
  Autoři evangelií byli limitováni úrovní znalostí své doby a mnohdy jim chyběla detailnější znalost textů Hebrejské Bible. Vybírali si biblická proroctví a bez hlubší znalosti jejich kontextu vytvářeli pseudo-biografii Ježíše.
  Na několika příkladech si ukážeme, jakých chyb se evangelisté dopustili. A všimneme si, jak některé české překlady Bible svou nepřesností maskují zmíněné chyby.

   

  Ježíš nebo Chizkijáš ?

  CEP[1] Zjevení 22:16

  Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích. Já jsem kořen a rod Davidův, a hvězda jasná a jitřní.

  Autor novozákonních veršů Zjevení 22 patrně znal proroctví Izajáše (Iza 11:1-2), a proto vložil do Ježíšových úst i výše uvedené potvrzení spasitelské role. Ježíšův původ jdoucí přes Davidův rod potvrzují také evangelisté Matouš (Mat 1:1-17) a Lukáš (Luk 3:23-38).

  Podívejme se, co se píše v Izajášovi:

  CEP Izajáš 11:1-2

  I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.

  Otec Davidův se jmenoval Jišaj. Spasitel měl podle veršů tedy skutečně vzejít z královského rodu Davidova.

  Výklady ke Starému zákonu[2] str.56

  Jako praotec je jmenován Jišaj, Davidův otec.
  Podle toho vzejde mesiáš z Davidova rodu, když z něho zbyl jen navenek bezvýznamný pahýl; když už dávno klesl z výše své moci a svého významu, ztratil královský trůn a stal se jedním z obyčejných rodů Izraele. Mesiášský král bude jako "výhonek", "proutek"; vzejde ze starého kořene, ale bude tvořit nový začátek.

  Autor veršů Zjevení 22:16 však neznal podrobněji celý kontext Izajášova proroctví. Pravděpodobně netušil, že autor Izajáše popisoval spasitele z rodu Davidova, který měl dospívat v době, kdy na judské království útočil asyrský král.  V době, kdy bude judské královstí krále Achaze napadáno okolními vladaři. A že ve svém spasiteli pravděpodobně viděl zcela konkrétní osobu tehdejší doby - Chizkiáše, syna krále Achaze. Podle Výkladu ke Starému zákonu[2] str.42, 55 celé sdělení o příchodu spasitele z rodu Davidova navazuje na verše Iza 7:14 a Iza 9:5. Doplňme, že nejen na tyto verše.

  Izajáš 7 píše o znamení, které bude dáno judskému králi Achazovi:

  CEP Izajáš 7:10-14

  Hospodin promluvil znovu k Achazovi: "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin."
  Achaz odpověděl: "Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina."
  I řekl Izajáš: "Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

  Znamení bude dáno judskému králi. Má tak získat odvahu k boji se svými nepřáteli,  kteří na něj hodlají zaútočit (Iza 7). Tím znamením bude narození syna, spasitele:

  CEP Izajáš 7:14-20

  Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).
  Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré.
  Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíchž obou králů máš hrůzu. Na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce Hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efrajim odpadl od Judy, přivede asyrského krále." V onen den hvizdem přivolá Hospodin mouchy z delty řeky egyptské a včely z asyrské země. Přiletí a všechny se snesou do roklí v úvalech, do skalních rozsedlin, na všechny houštiny a na všechny mokřiny. V onen den Panovník břitvou, kterou si najme za Řekou, totiž asyrským králem, dočista oholí každou hlavu i chlupy na nohou a ostříhá bradu.

  Výše uvedený překlad však nemusí být správný.[3] Podle referenčního hebrejského textu bychom měli verše překládat jako "Tato mladá žena je těhotná, a porodí syna..." (viz Rozbor Iza 7:14). Proroctví nic nepíše o narození Spasitele v daleké budoucnosti. Izajášův Immanuel je počat v prorokově době (proto-Izajáš cca 700 př. n. l.). Narodí se mladé ženě (nikoliv panně, což bývá chybný překlad pojmu 'alma v Iza 7:14), bude synem judského krále Achaze a než dospěje, skončí útoky Asýrie a Severního království Izraele na Judeu.

  Výklady ke Starému zákonu IV[2] str.42

  Avšak než se Immanuel ujme vlády, bude zpustošen nejen Aram a (severní) Izrael, ale bude soužen a zpustošen i Juda. Co Achaz svým jednáním vyvolává, tvrdě dolehne i na něho a na všechen lid.

  Matkou spasitele je zjevně míněna mladá manželka judského krále Achaze (Hezekiah, cca. 715-690 př. n. l.). Porodí syna králi Achazovi, budoucího krále Chizkijáše:

  Výklady ke Starému zákonu IV str.42

  Nejvíce zastánců má výklad, který vidí v "dívce" mladou manželku Achazovu a v Immanueli Achazova syna a nástupce Chizkijáše. V ugaritských textech z předizraelské doby se vskutku užívalo výrazu 'alma o matce následovníka trůnu. O Chizkijášovi vydává 2kr 18 svědectví, že cele doufal v Hospodina a mezi judskými králi nebyl jemu podobný. Také Iz 7,16 lze chápat v tomto smyslu. 

   

  Ve verši Iza 8 se píše již o tom, že se syn narodil. Mnohé nasvědčuje tomu, že se jedná o syna mladé ženy z Izajáše 7:14. Verš 8 spojují s veršem 7 zmínky o porobení zemí dvou králů před tím, než chlapec dospěje do určitého věku, a zmíněno je i stejné jméno - Immanuel.[3]

  CEP Izajáš 7 CEP Izajáš 8
  ... Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel ...
  Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíchž obou králů máš hrůzu...
  ... a ona počala a porodila syna...
  Neboť dříve než bude chlapec umět volat »otče« a »matko«, bude odneseno bohatství Damašku a kořist ze Samaří před krále asyrského." ..., ó Immanueli!" ... Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh - Immanuel!

   

  A v pozdějších verších autor Izajáše potvrzuje narození krále - Božského bohatýra, Otce věčnosti, Vládce pokoje:

  BKR[4] Izajáš 9:6-7

  Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.
  K rozmnožování pak toho knížetství a pokoje, jemuž nebude konce, sedne na stolici Davidově, a na království jeho, až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

  Jaký byl smysl Izajášova proroctví o budoucím judském králi? Immanuel hebrejsky znamená "Bůh s námi". Prorok ubezpečuje, že v době protivenství judského království (7. stol. př. n. l.) je Bůh na jejich straně.  Nepřátelé Judského království přestanou se svými útoky ještě dříve, než syn mladé ženy dospěje. Nový král pak zajietí mír a řád judskému království.

  Autor novozákonních veršů Zjevení 22 vyčetl z  proroctví Izajáše (Iza 11:1-2) to, že spasitel vzejde z královského rodu Davidova. Potvrzení o splnění tohoto proroctví včetně stejné metafory o kořenu - rodu krále Davida, vložil do úst Ježíše. Netušil však, že proroctví hovoří o zcela jiném spasiteli - synovi judského krále a jeho mladé ženy.

  Izajášovo proroctví se snažil využít také autor Matoušova evangelia. Jak si ukážeme, opět udělal chybu, která možná hluboce ovlivnila celou křesťanskou věrouku.

   

  Narození z panny?

  CEP Matouš 1:21-23

  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:  'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.

  Autor evangelia nás informuje o tom, že příchodem Ježíše se vyplnilo starozákonní proroctví o panně, která počne syna - Mesiáše.[10] Tomu pak dají jméno Immanuel.

  Podobné proroctví existuje v Hebrejské Bibli jen jedno jediné:

  NRS Isaiah 7:14

  Therefore the Lord himself will give you a sign. Look, the young woman is with child and shall bear a son, and shall name him Immanuel.

   
  Proto vám dá sám Pán znamení. Hle, tato mladá žena je těhotná a porodí syna a dá mu jméno Immanuel.

  V Hebrejské Bibli, v knize Izajáš, se však nepíše o panně ale o mladé ženě. A samozřejmě už vůbec ne o příchodu Mesiáše v daleké budoucnosti. Izajášův narozený syn přišel na svět v prorokově době (proto-Izajáš cca 700 př. n. l.), pravděpodobně v postavě Chizkijáše (Hezekiah, judský král cca. 715-690 př. n. l.).
  Přesto se mnozí editoři snaží ve svých překladech Bible dát přednost tradiční křesťanské víře před přesností překladu. Víře v to, že Izajáš předpovídá narození spasitele Ježíše z panny.[11]

  Matouš se odvolává na proroctví o panně která počne a porodí syna. V Hebrejské Bibli se však nepíše o panně ale o mladé ženě. Evangelista možná záměrně zkreslil původní smysl Izajášova textu. Je také možné, že se mýlil v překladu Izajáše a zaměnil významy slov. Je však také možné, že chyba v překladu vznikla už dříve.

  Nejstarším překladem Hebrejské Bible je Septuaginta. Jde o řecký překlad vznikající po r. 300 př. n. l. V ní je původní hebrejské označení mladé ženy (ALMAH) chybně přeloženo jako parthénos - panna. Je možné, že Matouš vycházel jen z řecké Septuaginty a na základě starého omylu stvořil zázračný příběh o narození Ježíše z panny.

  Důvodů, proč Matouš vložil Izajášovi do úst slovo "panna", může být více. Víra ve spasitele narozeného panně byla velice rozšířená. V řadě "pohanských" náboženství vystupují bohové-spasitelé takto zrození.  Krišna se narodil panně Devaki. Spasitel Dionýsos se narodil Semele. Buddha, egyptský Horus a Osiris byli zrozeni z panny. Syna porodila i germánská bohyně Herta, panna oplodněná svatým Duchem. Balder, léčitel a spasitel lidstva, se narodil skandinávské Frize oplodněné bohem Odinem.
  Mitra, Spasitel, Syn Boha a Osvoboditel se narodil panenské matce 25. prosince v jeskyni. Putoval po světě jako učitel s dvanácti žáky. Byl pohřben v hrobce, ze které vstal z mrtvých. Jeho následovníci světili sobotu hostinou, chlebem a vodou či vínem, které symbolizovaly tělo a krev posvátného býka.[6]   

  Pisatel evangelia tedy mohl úmyslně zkreslit Izajášovo proroctví. Možná však jen nerozuměl přesně Izajášově textu nebo se nechal zmýlit chybným překladem. Je také možné, že si nepamatoval Písmo dostatečně přesně, jak o tom svědčí i další jeho omyly, kterým se budeme věnovat někdy příště.

  V novozákonních textech (kromě vlastní zmínky Matouše) se nedočteme o tom, že by někdo dal Ježíši jméno Immanuel. Evangelista snad chybně předpokládal, že jméno Ježíš (Joshua - Yahweh je spása) je helenizovanou formou jména Immanuel (Bůh s námi).[3]

  A evangelista přehlédl i Izajášovu zmínku o tom, že syn mladé ženy se bude muset naučit rozeznávat dobro a zlo, což vzbuzuje pochybnosti o mesiášově božství. 

  Mýlil se opravdu evangelista v tolika směrech?  Evangelista pouze nepatrně změnil Izajášův text "...mladá žena je těhotná..." na "... panna počne... ". Tato drobná změna však měla velký dopad na celé křesťanské učení o životě Ježíše Krista. Jednalo se o několik náhodných omylů, nebo záměr autora evangelia?

  Možná chtěl svým veršem pouze ukázat na jistou podobnost mezi zrozením spasitele za časů Izajáše a narozením spasitele Ježíše? Jisté je jedno. Izajášovo proroctví o zrození spasitele není proroctvím o příchodu  Ježíše.

   

  Narozen v Betlémě?

  NKB[8] Matouš 2:1-6

  Když se pak Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, do Jeruzaléma přišli mágové od východu  a říkali: "Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme totiž na východě jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se mu poklonili."
  To když uslyšel král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.  Svolal tedy všechny velekněze a učitele lidu a tázal se jich, kde se má Kristus narodit.  Oni mu řekli: "V judském Betlémě. Neboť tak je napsáno skrze proroka:  'Ale ty, Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Panovník, který bude pást můj lid, Izrael.' "

  Evangelisté Matouš a Jan (Jan 7:42) píší o tom, že se měl Mesiáš podle proroctví narodit v Betlémě.  A spolu s evangelistou Lukášem také potvrzují, že se Ježíš v Betlémě skutečně narodil.

  Matouš prostřednictvím příběhu s králem Herodem a jeho veleknězi ukazuje zcela jednoznačně na proroctví starozákonního proroka Micheáše:

  BKR Micheáš 5:2 (5:1)

  A ty Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož východové jsou od starodávna, ode dnů věčných.

  Vše tedy zdánlivě souhlasí. Micheáš předpovídá, že ten, který se stane panovníkem v Izraeli, vyjde z Betléma. Evangelisté pak potvrzují, že se Ježíš v Betlémě skutečně narodil. Matouš ve své příběhu vkládá přímo do úst Herodových veleknězů jen mírně změněné znění Micheášova proroctví.

  Jenže Micheáš psal pravděpodobně o něčem zcela jiném. Většina překladatelů se dnes kloní k závěru, že Betlém Efrata není město ale osoba (viz náš rozbor Michejáš 5:2 ). Z překladu BKR to není zcela zřejmé. CEP však již jasně ukazuje, že Betlémem efratským je míněn člověk či judský rod, ze kterého má vzejít vládce.
  Překlady upřednostňují význam judské rody před tisíci Judskými, což jednoznačně ukazuje na osobu - Betléma efratského:

  CEP Micheáš 5:1

  A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

  Ve stejném smyslu překládají i biblická vydání ESV, NRS, NAB, TNK či RSV.  Betlém je jméno osoby či rodu, jehož předkem byl Efrata, jak ukazuje i následující verš:

  BKR 1. kniha letopisů 2:1-51

       Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, ...

  ... Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských, Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských.

  Zmínku o osobě zvané Betlém efratský (Efrata, otec Betlémských) nalezneme ve verších 1.Letopisů 4:4.

  Názor, že Micheáš psal o Betlémě jako městu mezi tisíci jinými judskými městy, je zpochybnitelný i z historických důvodů. Není možné, aby okolo roku 800 př. n. l. bylo v Judeji tisíce měst. Dnes je zde zhruba 50 až 100 měst a vesnic.[5]
   

  Michejáš v dalším textu zcela jednoznačně píše o narození izraelského vládce, který ochrání svou zemi před útokem Asyřanů:

  CEP Michejáš 5:1-5

       A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.
  I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele.
  I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země.
  A on sám bude pokoj. Až vtrhne Ašúr do naší země, až bude šlapat po našich palácích, postavíme proti němu sedm pastýřů, osm vojevůdců lidu.  Ti budou spravovat asyrskou zemi mečem v přístupech do země Nimrodovy. On nás vysvobodí před Ašúrem, až vtrhne do naší země, až bude šlapat po našem pomezí.

  Čteme o izraelském vůdci, který se postaví Asyřanům. Asýrie však zanikla několik století před narozením Ježíše, zmiňovaným vůdcem tedy rozhodně nemohl být on.

  Evangelisté nesprávně vyčetli z Micheášova proroctví, že spasitel vzejde z města Betléma. A aby ukázali, že Ježíš splňuje všechna proroctví, vložili zmínku o jeho narození v Betlémě do svých textů. Jedná se však skutečně pouze o omyl?
  Matouš celkem přesně cituje Micheášovo proroctví. Drobnou záměnou však mění status Betléma. Místo "ačkoli jsi nejmenší mezi..." píše "nikoli nejsi nejmenší mezi...".   Vsunutím slůvka "knížaty" pak mění i smysl pojmu Betlém.  Drobnou úpravou tedy převrací smysl textu, zřejmě cíleně.
  Zkusme pátrat, zda se autor Matoušova evangelia dopouštěl jen omylů, nebo zda záměrně neklamal čtenáře dezinterpretací starozákonních proroctví.

   

  Pokračování - Spasitel z Nazareta

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl IV. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání
  [3] Alward, Joseph. Virgin Birth Was Not Prophesied. 1997
  members.aol.com/JAlw/wirgin_birth_prophecy.html
  [4] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [5] Alward, Joseph. Was Bethlehem Birth Prophesied? 1998
  members.aol.com/JAlw/bethlehem_birth_prophecy.html
  [6] Messiah Truth. www.messiahtruth.com
  [7] Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. The New Revised Standard Version NRS (NRSV). 1989
  [8] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [9] Biblický kánon a apokryfy. Mýty a skutečnost [online]. 2005 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005040004#novozakonni_kanon
  [10] Mesiáš v Hebrejské Bibli. Mýty a skutečnost [online]. 2005 [cit. 2007-02-03]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005010001
  [11] Panna nebo mladá žena? Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2007-02-03]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040007

  Vytvořeno: 15.02.2007


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 15. 02. 2007 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 32969 přečtení | Počet komentářů: 87 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.