Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Nový zákon

  Původní konec Markova evangelia

  Bible - Nový zákon - autenticita textů

  Nový zákon - autenticita textů

  Původní konec Markova evangelia


  Nejstarším evangeliem Nového zákona je Markovo. Částečně z něj čerpali i autoři evangelií Matoušova a Lukášova. Pokud budeme pátrat po nejpůvodnější verzi nejstaršího kanonického evangelia, zjistíme zajímavou věc. Existuje nejméně devět verzí zakončení tohoto textu.

  Nejkratší verze Markova evangelia končí příběhem tří žen u Ježíšova hrobu. Marie Magdalská a další dvě ženy jdou připravit Ježíšovo tělo. Kámen je však odvalen, tělo zmizelo. Postava v bílém rouchu jim říká, že Ježíš byl vzkříšen a není zde. Ženy jsou vyděšeny a utíkají pryč:

  CEP[1] Marek 16:1-8
  Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
  Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
  Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.'"
  Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

  Zde evangelium končí. Ježíšovo tělo je pryč a už se zde nepíše nic o tom, co bylo dál a zda někdo později vzkříšeného Ježíše spatřil.

  Nejdelší verze Markova evangelia přidává dalších dvanáct veršů (Mk 16:9-20). Vzkříšený Ježíš se ukazuje Marii Magdalské, pak dvěma učedníkům na cestě a nakonec jedenácti apoštolům v Jeruzalémě. Ježíš posílá své učedníky kázat evangelium a nakonec je vzat do nebe.

  Ukažme si podrobněji jednotlivé verze Markova evangelia.

  Ke konci 15. kapitoly[a] čteme, že večer po ukřižování si Josef z Arimatie vyžádal Ježíšovo tělo, sňal je z kříže a zavinul do plátna. Tělo uložil do hrobu a přivalil kámen. Marie Magdalská a další Marie sledovaly, kam bylo Ježíšovo tělo uloženo.

  Původní verze (verze 1)

  Tato nejkratší verze končí příběhem tří žen, jak bylo uvedeno v úvodu. Ženy nalézají hrob prázdný a utíkají pryč. Bojí se a nikomu nic neříkají.

  Verze se dochovala na dvou nejstarších řeckých rukopisech ze 4. stol. Jedná se o nejkompletnější a nejznámější rukopisy - kodex Sinajský a kodex Vatikánský.

  Obr. vpravo. Sinajský kodex (Codex Sinaiticus). Markovo evangelium zde končí slovy "A nikomu nic neřekly, neboť se bály." Viz druhý sloupec zleva.     
       Obr. vlevo. Vatikánský kodex (Codex Vaticanus).[3] Markovo evangelium končí slovy "A nikomu nic neřekly, neboť se bály."

  Nejkratší verze Markova evangelia, tedy Mk 16:1-8, se dochovala rovněž v překladech syrských, koptských a arménských ze 4. stol.

  Krátkou verzi potvrzuje také ranný křesťanský historik Eusebius ( asi 260-340 n. l.).[2]

  Přechodné verze (verze 2)

  Příkladem může být kodex Bobbiensis či jeden ze starých latinských překladů, kde jsou přidány k původnímu konci Markova evangelia (viz verze 1) dvě věty. Sdělují, že ženy vše řekly Petrovi a ostatním kolem něj. Ježíš pak seslal skrze ně, od východu k západu, svaté a věčné provolání nekonečné spásy:

  NBK[4] - Z poznámky c8 na konci verše Mk 16:8
  ... Krátce však pověděly Petrovi a jeho druhům o všem, co jim bylo řečeno. Ježíš sám potom skrze ně vyslal od východu až na západ svatou a nepomíjející zvěst věčné spásy.

  Dlouhý konec (verze 3)

  S verzí prodlouženou o 12 veršů se můžeme setkat v mnoha současných překladech (např. Českém ekumenickém překladu CEP):

  CEP[1] Marek 16:9-20
  Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili.
  Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili.
  Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je." Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

  Evangelium s dlouhým koncem (Mk 16:1-20) se vyskytuje ve většině rukopisů (95% dochovaných rukopisů) a překladů. Nejstarší kodexy pocházejí z konce 4. a počátku 5. století (např. kodex Alexandrijský).

  Některé středověké rukopisy obsahují značky či poznámky, že uváděný text zřejmě není původní (tzv. verze 3b). Podobné poznámky přidávají i současné překlady.[2]

  Například nový překlad - Nová Bible Kralická (NBK) uvádí v poznámce ke konci verše Mk 16:8:[4]

  NBK - Poznámka c8 na konci verše Mk 16:8
  Někt. důležité rané rukopisy zde končí; většina pokračuje textem 16:9–20, jiné před něj (nebo místo něj) vkládají: Krátce však pověděly Petrovi a jeho druhům o všem, co jim bylo řečeno. Ježíš sám potom skrze ně vyslal od východu až na západ svatou a nepomíjející zvěst věčné spásy.

   

  Nejdelší verze (verze 4)

  Do dlouhé verze (verze 3 - Marek 16:1-20) jsou přidány ještě další verše. Tento text byl vložen za verš 14.

  V Markovi 16:14 kárá Ježíš 11 učedníků, že neuvěřili těm, kteří jej viděli vzkříšeného. Vložený text uvádí omluvu učedníků a naději hříšníkům. Učedníci říkají Kristovi, že za bezprávím a nevírou je Satan, který nedovoluje pravdě a síle boží zvítězit nad úklady nečistých duchů. Kristus jim odpovídá, že doba moci Satana se naplnila, jiné těžké věci však přicházejí. Ti hříšní, kteří jej vydali na smrt, avšak navrátí se k pravdě a více již nebudou hřešit, ti mohou zdědit duchovní a nehynoucí slávu spravedlnosti, která je v nebi.

  Tato vsuvka se dochovala na pergamenu z přelomu 4. a 5. stol. zvaném kodex Washingtonský (Codex Washingtonianus). Text bývá označován jako "the Freer Logion" a zmiňuje jej již svatý Jeroným v r. 415 n. l.    
  Obr. Washingtonský kodex - žlutě je označen dodatečný text navazující na verš Mk 16:14.[2] Freer gallery of Art, Washington

  Kombinovaná verze (verze 5)

  Na několika rukopisech se dochovaly další čtyři variace konce Markova evangelia. Za verši Mk 16:1-8 následuje stručné zakončení dle varianty 2 "... Krátce však pověděly Petrovi a jeho druhům o všem, co jim bylo řečeno...". Pak pokračuje text Mk 16:9-20. Různě jsou pak ve verzích 5 přidávány další poznámky upozorňující na existenci různých jiných zakončení Markova evangelia.

   

  Celkem se tedy dochovalo devět různých zakončení Markova evangelia: verze 1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c a 5d. Rozdílný konec evangelia ve starých rukopisech se promítnul do našich moderních překladů. Verzi 3 převzal překlad krále Jakuba z roku 1611 (King James Version, KJV). Formu 3b nalezneme v Novém překladu krále Jakuba (NKJV - 1982),   Jeruzalémské Bibli (Jerusalem Bible - 1966) či v našem Českém ekumenickém překladu (CEP - 1979) a Bibli kralické (BKR a NBK). Verze 1 byla přijata v Revised Standard Version (RSV - 1946). Mnoho moderních překladů (NRSV - 1989, NLT - 1996, REB - 1989, NAB - 1986, CEV - 1995 či NASB -1995) nabízí různé verze varianty 5.

  Podle odborníků na textovou kritiku je nejblíže původnímu znění evangelia verze 1. Vycházejí z rozboru použitých slov, stylu i tónu sdělení a samozřejmě z nálezů nejstarších dochovaných rukopisů.

   


  [a] K současnému rozdělení na kapitoly došlo ve 13.stol.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Holmes, Michael. The Many endings of the Gospel of Mark. www.basarchive.org
  [3] Marlowe, Michael. Codex Vaticanus Mark 15:43–16:8 (minus the longer ending). Bible Research - Internet Resources for Students of Scripture.
  www.bible-researcher.com/vaticanus2.html
  [4] Nová Bible kralická. http://www.nbk.cz/
  [5] Jeroným. Proti Pelageovi (Against Pelagius) 2.15

  Vytvořeno: 03. 01. 2009


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 04. 01. 2009 | Aktualizováno: 05. 03. 2009 | 24629 přečtení | Počet komentářů: 89 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.