Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Mýty

Potopa - místo přistání archy

Mýty - Potopa - místo přistání archy

    

Mýty

Potopa - místo přistání archy

CEP[1], Genesis kap. 6-7
...Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.

... Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.

... V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely.

... Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.

... Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, 4 takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.

V kapitolách 6 až 9 knihy Genesis můžeme číst jeden z nejznámějších biblických příběhů[c] , popis potopy světa. Lidé byli tehdy zkažení a Bůh na ně seslat potopu. Pouze jediný člověk Noe dostal šanci zachránit sebe, své blízké a také zvířectvo. Bůh mu poradil, jak postavit obří dřevěnou loď - archu a přečkat v ní záplavy vod. Archa skutečně odolala běsnění živlů, vody začaly opadat a loď bezpečně přistála na Araratu.

Pokud by se pozůstatky biblické lodi opravdu nalezly, nevyvolalo by to revoluci v lidských dějinách? Biblický příběh, považovaný většinou odborníků za mýtus, by se stal skutečnou doložitelnou událostí.
Mnoho lidí již pátralo po Noemově arše a někteří skutečně přišli s tvrzením, že pozůstatky lodě na Araratu nalezli. Nakonec se však vždy ukázalo, že jde o omyl, podvrh nebo se nález opět záhadně ztratil.

Hora Ararat?

Podle všeobecného přesvědčení přistál praotec Noe s archou na hoře Ararat. Hora Velký Ararat se nachází v arménské části dnešního Turecka. Je posvátnou horou Arménů, kteří svůj původ odvozují od těch, kteří při potopě s archou přistáli na hoře. 
Perské legendy zmiňují Ararat jako kolébku lidského rodu. Peršané horu nazývali kuh-i-nuh, Noemova hora. Podle lokálních tradic zbudoval Noe v blízkosti Araratu oltář a založil první vinice. Loď prý leží dosud někde na vrcholu hory, Bůh ji však skryl před všetečnými lidmi.[2]
Mnoho expedic pozemních i vzdušných již bylo vysláno k průzkumům hory Ararat, žádné se však dosud nepodařilo získat jediný vědecký důkaz existence archy.

Píše se však v Bibli, že Noe skutečně přistál na hoře Ararat?

Hebrejský text uvádí pojem H.R znamenající horu, pohoří či kopec. Slovo je však uvedeno v plurálu, množném čísle. Znamená tedy hory, pohoří či kopce.
Archa tedy spočinula na horách Ararat, nikoliv na hoře Ararat. Všechny nám dostupné překlady tomu odpovídají.

Hory Araratu - Urartu

Hebrejská Bible uvádí ve verši Genesis 8:4, že archa spočinula na horách Ararat. Loď tedy přistála v určité horské oblasti označované jako Ararat. 

Hebrejský pojem Ararat je ekvivalentem termínu Urartu. Urartu bylo starověké arménské království rozkládající se na náhorní plošině mezi Malou Asií, Kavkazem a Mezopotámií (dnešní Arménská vysočina). Střed tvořilo Vanské jezero (dnešní východní Turecko). Království existovalo v letech cca 860 - 585 př. n. l.  Pojem Ururti (Urartu) se dochoval již na nápisu z období asyrského krále Salmanassara (1280-1261 př.n.l.). Jednalo se o označení národů žijících na Arménské vysočině.[2]

Podle Bible přistál Noe v horách Urartu - tedy v kopcích Arménské vysočiny. Bližší specifikaci místa neznáme. Nejvyšší zdejší horou je sice Velký Ararat (5 165m n.m.), pokud by však autor biblického příběhu chtěl sdělit, že archa přistála právě na hoře Ararat, mohl tak učinit. 
Lidé hledali biblickou loď tedy nejen na úbočích Velkého Araratu, ale také v jeho širokém okolí. Ani zde však nebyli úspěšnější. Mezi nejznámější lokality, kde údajně loď spočívá, patří hora Al Judi v pohoří Akayla (30 km od Araratu). Toto místo je zmíněno i v Koránu.
 

Jiná údajná archa se nachází na místě skalní formace zvané Durupinar, asi 18 km od Velkého Araratu. Toto místo je nazváno podle badatele, který  na leteckých fotografiích z roku 1959 objevil útvar ve tvaru lodi.
 
      
Letecká fotografie - vlevo skalní útvar ve tvaru lodě.[7]

 


Obr.nahoře - Durupinar[3] - na působivě vytvořené fotografii si lze opravdu představit pozůstatek velké lodě.
 
    Místo Durupinar později zpopularizoval dobrodruh Ron Wyatt a mnoho lidí dodnes věří, že zde skutečně leží pozůstatky Noemovy archy.[8] 

Jedná se však o skalní útvar, pouhou hříčku přírody.[a] [9]  

Obr. vlevo - místo blízko lokality Üzengili, Ağrı (Turecko) [11]

Obr. vpravo - Totéž místo na satelitní fotografii
39.4406°s. š.,
44.2346 v. d.
 
  [b]


Jedním z posledních nově objevených míst s archou leží až v severním Iránu, na hoře Suleiman (Takht-e Suleiman). Pozůstatky "archy" objevil další dobrodruh, Robert Cornuke.[5] [6]

 

Epos o Gilgamešovi

Nejstarší příběh o potopě pochází ze sumerských mýtů. Nalezneme v nich zmínku o místě, kde přistála loď těch, kteří potopu přežili?

Nejznámějším příběhem ze staré Mezopotámie je Epos o Gilgamešovi. Byl původně napsán na 12 tabulkách a nám se dochoval ve verzi ze starobabylónského období (cca. 1 100 př.n.l.).

Epos vypráví o Gilgamešově hledání nesmrtelnosti. Zajímavá je pro nás 11.tabulka. Popisuje setkání Gilgameše s Utanapištimem (Utnapishtim, Utnapištim), hrdinou potopy, předobrazem biblického Noeho.
Utanapištim vypráví o potopě. Bohové se kdysi rozhodli seslat na lidstvo povodeň. Bůh Ea (Enki) však varuje Utanapištima před záhubou a poradí mu, jak postavit obří zastřešenou loď ve tvaru kvádru. Do archy utěsněné asfaltem a smolou pak Utanapištim nalodil sebe, rodinu i řemeslníky, své bohatství, také z živého sémě, zvěř i drobná zvířata. 
Bohové spustili potopu. Po šest dnů a nocí burácel vítr a potopa s bouří pokryla zem. Sedmý den zmlkla bouře a potopa ustala. Utanapištim vypráví, jak loď konečně přistála na pevné zemi:

Epos o Gilgamešovi[12], XI.tabulka, 135-144

Poklop jsem otevřel a na mou tvář dopadl paprsek světla.
Poklek jsem, used a zaplakal
a po mé tváři kanuly slzy.
Břehy jsem vyhlížel v obzoru moře.
Za dvakrát dvanácte dvouhodin ostrov se vynořil.
Na hoře Nisir má loď přistála.
A hora Nisir loď držela, nedovolujíc, aby zakolísala.
Den první, den druhý hora Nisir loď držela, nedovolujíc, aby zakolísala.
Den třetí i čtvrtý hora Nisir loď držela, nedovolujíc, aby zakolísala.
Pátý i šestý den hora Nisir loď držela pevně, nedovolujíc, aby zakolísala.

Archa mezopotamského hrdiny Utanapištima tedy přistála na hoře Nisir.

Nisir znamená v semitském jazyku Hora spásy (Mount of Salvation).
Hora či horské pásmo Nisir je zmíněna v textech z období vlády krále Ašurnasirpala II. (883-859 př.n.l.).  Nisir je zde situován mezi řeky Malý Zab (Lower Zab, Little Zab) a Adhen/Radanu.[2]

Nisir (také Nimush, Nimuš) lze zřejmě ztotožnit  s horou Pir Omar Gudrun (2 600 m.n.m.). Nachází se SV od Kirkúku v kurdské části Iráku, v horách Elburz (Elburz Mountains, Alborz Mountains).[2] [14]  
Hora je nazývána také Pir Magrun či Shak-i Pira Magrun.
   
Pir Magrun[13]
Snad zde měl přistát se svou archou mezopotamský Utanapištim.

35.766°s. š.,
45.216 v. d.
 
  [b]

 


Hora Ararat a hora Nisir.
   Bible tvrdí, že archa přistála v Urartu, tedy v kopcích Arménské vysočiny. Mnozí lidé pak umístili Noemovu archu přímo na nejvyšší vrchol, velký Ararat.
Původnější starobabylonská verze příběhu o potopě je však konkrétnější, uvádí horu Nisir, dnešní Shak-i Pira Magrun (Pir Magrun) v severním Iráku.

Píše se však v Eposu o Gilgamešovi opravdu o hoře Nisir?

 

 

--- text je pouze pracovní verzí ---

.... pokračování příště ...

 

 


[a] Řada odkazů na odborné posudky je uvedena např. na stránkách Tentmaker.[10]
[b] Symbol odkazuje na textový soubor se zeměpisnými souřadnicemi. Soubor si můžete přenést do počítače a prostřednictvím aplikace Google Earth (earth.google.com) se podívat na satelitní mapu místa. Někdy je nutné přepsat koncovku souboru na KML.
[c] Přesněji se jedná o příběhy dva. V Bibli jsou sloučeny do jediného vyprávění.

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
 
[2] Scolnic Benjamin Edidin. If the Egyptians drowned in the Red sea where are pharaohs chariots? University press of America.
ISBN 0-7618-3147-9
 
[3] Noah's Ark? Wyatt Archaeological Research Inc.
www.wyattmuseum.com/noahs-ark.htm
 
[4] Durupinar. NoahsArkSearch.com
noahsarksearch.com/durupinar.htm
 
[5] Lanser Rick. Noah's Ark in Iran? Associates for Biblical Research. 2006 www.biblearchaeology.org/post/2006/07/Noahs-Ark-in-Iran.aspx
 
[6] Iran. NoahsArkSearch.com
noahsarksearch.com/iran.htm
 
[7] http://arcimaging.org/GeisslerRex/Durupinar19591.jpg
 
[8] Latka Milan. Noemova Archa.
www.b-a-n.cz/
 
[9] Avci Murat. The Formation and Mechanisms of the Great Telçeker Earthflow Which Also Crept Noah’s Ark!, Mount Ararat, Eastern Turkey.
noahsarksearch.com/AvciMurat/TelcekerEarthFlow.pdf
 
[10] Wyatt Archaeological research - Fraud Documentation. Tentmaker.
www.tentmaker.org/WAR/

 
[11] Saidam Salih. Salih Saydam's Photo World.
www.salihsaydam.com/Agri_Tr.html
 
[12] Epos o Gilgamešovi, XI.tabulka, assrská verze z knihovny Uššurbanipalovy
www.ansgar.ic.cz/new/dl/utunapistim.doc
 
[13] Google Maps - Iraq, Pir Magrun. Panoramio. Autor - amjaff
maps.google.com

 
[14] Speiser E.A. AASOR VIII. 1928
 
    
   

Vytvořeno: 15.06.2008
Aktualizováno: 03.07.2008

 


[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
| Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 15. 06. 2008 | Aktualizováno: 10. 07. 2008 | 27808 přečtení | Počet komentářů: 73 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.