Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Vznik a vývoj

  Šifry v Bibli - Atbaš

  Hebrejská Bible - Šifry v Bibli - Atbaš

      

  Hebrejská Bible

  Šifry v Bibli - Atbaš

  Nalezneme v Bibli zašifrované informace? Byla některá slova zakódována?

  Podívejme se na verš 51:1 z prorocké knihy Jeremjáš:

  Bibleworks[1] - Jeremjáš 51:1

  Prorok Jeremjáš zde ve jménu Hospodina spílá Babylónu. Bůh zničí Babylon sesláním hubícího větru. Yahweh vzbudí zkázonosný vítr proti obyvatelům "srdce mých protivníků" (podle CEP[2]) resp. proti těm, kteří bydlí "u prostřed povstávajících proti mně" (podle BKR[3]).

  Kdo jsou tito zvláštní lidé, na něž sešle Hospodin pohromu? V hebrejském textu jsou označeni jako Léb Kamay či leb-kamai (podle TNK[4]).
  Překladatelé se zřejmě nemohli shodnout, co tato podivuhodná slova znamenají. Dokládakí to i rozdíly mezi českými překlady Bible - ekumenickým překladem (CEP) a Biblí kralickou (BKR).

  Teprve když užijeme jednu z metod kryptologie dešifrující text, je vše jasné. Vítr bude seslán na Kasdim - Chaldejce.

   

  Šifra Atbaš - Atbash Cipher

  Šifrování metodou Atbaš (Atbash Cipher, Temurah) je způsob starověkého kódování textu. Jedná se o substituční šifru. Každé písmeno původního slova je nahrazeno svým protějškem v abecedě. Prvé písmeno v abecedě je nahrazeno posledním, druhé písmeno předposledním atd.

  Podívejme se na dekódovací klíč, hebrejskou abecedu rozdělenou na dva stejné díly[5]:

  Prvé písmeno hebrejské abecedy Alef (čteme zprava doleva) je nahrazeno posledním písmenem Tav. Druhé Bet bychom nahradili předposledním písmenem Šin a tak dále. Odtud se metoda nazývá Atbaš (A-T, B-Š).

   

  Chaldejci

  Pokud tedy použijeme na písmena (IMQ BL) metodu atbaš, obdržíme (MIDSK) , tedy KaSDIM - Chaldejci.

  Místo původního verše

  Jeremjáš 51:1
  Toto praví Hospodin: "Hle vzbudím proti Babylónu zkázonosný vítr,
  proti obyvatelům onoho 'srdce mých protivníků'.

  můžeme číst

  Jeremjáš 51:1
  Toto praví Hospodin: "Hle vzbudím proti Babylónu zkázonosný vítr,
  proti obyvatelům - Chaldejcům.

  Chaldejci byli obyvateli babylonské říše, záhada je vyřešena. Právě oni měli být postiženi hněvem božím.

   

  Tajemný Šéšak a Babylón

  Ve verši Jeremiáš 51:41 (a také 25:26) čteme o tajemném králi Šéšakovi:

  CEP Jeremjáš 51:41
  "Jak je lapen Šéšak, zajata chlouba celé země! Jak je zpustošen Babylón mezi pronárody!
   

  BKR Jeremjáš 51:41
  Jakž by dobyt býti mohl Sesák? Jakž by vzata býti mohla chvála vší země? Jakž by přijíti mohl na spuštění Babylon mezi národy?

  Nebylo nikdy jasné, kdo byl oním Šéšakem či Sesákem. Někteří jej ztotožňovali např. se jménem Šiš-ku (Shish-ku) nalezeném na jednom mezopotámském seznamu králů.

  Pokud však hebrejské slovo  podrobíme dekódování postupem atbaš, získáme slovo .

  Verš lze pak číst:

  Jeremjáš 51:41
  "Jak je dobyt Babylón, vzata chlouba celé země! Jak je zpustošen Babylón mezi pronárody!

  Existují i další způsoby kódování informací v Bibli, zvané např. gematrie, temurah či notarikon. Věnovat se jim budeme někdy příště.

  Templáři, Bafomet a Sofia

  Výše popsaná metoda atbaš je zvláště zajímavá i z hlediska možného vysvětlení jedné ze záhad Templářů.

  Rytířský řád templářů, nazývaný také Chudí rytíři Krista, se stal ve 13. stol. významným a nesmírně bohatým společenstvím. Francouzský král Filip IV. se u nich značně zadlužil a jejich moc se stala trnem v oku mnohým králům i církevním hodnostářům. Templáři byli tedy obviněni z kacířství, pronásledováni a mučeni. Jedním z mnoha obvinění bylo také jejich údajné uctívání Bafometa (Baphomej, Baphomet), což prý byl symbol ďábla. Pentagram, jenž má Bafomet na mnoha zobrazeních, je symbolem světla, mezi rohy má pochodeň života.[a]

  Co však pojem Bafomet skutečně znamenal?

     


  Obr. Bafomet od Eliphase Léviho[6]

  Existuje řada pokusů o vysvětlení smyslu slova Bafomet.  Mohlo se jednat o zkomolení jména muslimského proroka Mohameda (Mahomet)? Vznikl Bafomet (Baphométidos) spojením dvou řeckých slov ( baphe a Metis) znamenajících křest Moudrostí? Nejednalo se třeba o zkratku tem.o.h.p.ab (templi omnium hominum pacis abbas - otec (opat) chrámu míru všech mužů) čtenou zprava? Nebo je Bafomet odvozen od arabského Abufihamat - Otec porozumění?

  Odborník Hugh J. Schonfield[7] použil na slovo Baphomet metodu atbash cipher

  Pojem Bafomet můžeme přepsat do hebrejštiny בפומת -Taf Mem Vav Pe Bet

  a nahradit jednotlivá písmena metodou atbaš. Vznikne slovo שופיא - Alef Yud Pe Vav Šin, které může být interpretováno jako přepis řeckého slova - Sophia, Sofía.


  Sophia, Sofia - Moudrost je jedním ze základních pojmů gnosticismu. Podle tradice byla Sofia/Moudrost stvořitelkou světa, bohyní. Jiné tradice ji spojují i s Marií či Máří Magdalénou. Viz také Marie Magdalská a křesťanská gnose (IV.)
  Byli tedy mezi templáři gnostikové? Nalezli snad templáři gnostická evangelia a vzkřísili ve skrytu gnostický směr křesťanství, považovaný ve středověku za herezi? Byl Bafomet šifrou pro gnozi, symbolem moudrosti a poznání světla?

  Se skutečným životem řádu templu zřejmě nelze spojovat nic z výše uvedeného. Celá záležitost s Bafometem byla mystifikace, věc okrajová a v kontextu templářů nevýznamná.
  V záznamu z vyšetřování templářů (Carcassone, 1307) se skutečně Bafomet vyskytuje. Dva z vyslýchaných uvedli, že idol uctívaný templáři podle žaloby francouzského krále se "podobal baffometu". Jeden z nich upřesnil, že se idol nazýval arabským slovem "jalla". Inkvizitoři se snažili pod krutým nátlakem z templářů získat přiznání o zřeknutí křesťanské víry a uctívání Mohameda. Právě toto jméno se ve staré francouzštině zkomolilo na Bafomet.  Inkvizitoři se snažili ukázat, že obraz Mohameda byl uctíván jako Bůh, tedy arabsky Alláh. Odtud pravděpodobně zkomolenina "jalla". Islám však kategoricky zakazuje zpodobňovat Prorokovu tvář. Pokud by se tedy někteří templáři skutečně stali muslimy, nakreslení jeho tváře a uctívání by bylo v ostrém protikladu s muslimskou vírou.
  Zmínku o Bafometovi nalezneme pouze ve dvou svědeckých výpovědích z celkem 1114 dochovaných. 1061 templářů z 1114 (95,2%) vypovědělo, že v řádu neexistovaly žádné takové idoly.
  Papež Klement V. potvrdil, že příslušníci řádu se nestali kacíři, chystal se poskytnout jim rozhřešení a navrátit je do křesťanského společenství (viz pergamen z Chinonu).[9]    
   

  .... pokračování příště ...


  [1] BibleWorks - elektronická Bible. www.bibleworks.com
  [2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
  [3] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [4] JPS TANAKH.  The TANAKH, a new translation (into contemporary English) of The Holy Scriptures according to the traditional Hebrew text (Masoretic). The Jewish Publication Society. 1985 /TNK/
  [5] Atbash Cipher (Temurah). About.com . Alternative Religion.
  altreligion.about.com/library/glossary/bldefatbashcipher.htm
  [6] Pojem Bafomet - Wikipedie - otevřená encyklopedie. cs.wikipedia.org/wiki/Bafomet
  [7] Schonfield, Hugh.  The Essene Odyssey.
  [8] Baphomet:The Atbash Cipher Theory. TemplarHistory.com and Templar History Magazine
  www.templarhistory.com/atbash.html
  [9] Fraleová Barbara. Templáři. 2004-2007. Argo. 2009. ISBN 978-80-257-0173-7
      

  Vytvořeno: 26. 11. 2007
   


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 24. 11. 2007 | Aktualizováno: 17. 08. 2012 | 27972 přečtení | Počet komentářů: 52 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.