Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Panna nebo mladá žena?

  Bible - Proroctví -- Proroctví o Mesiáši III - Panna nebo mladá žena?

  Proroctví o Mesiáši III

  Panna nebo mladá žena?

  CEP[1] Matouš 1:21-23

  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:  'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.

  Autor Matoušova evangelia prý tvrdí, že příchodem Ježíše se vyplnilo proroctví o panně, která počne a porodí syna. Tím synem, narozeným panně, měl být Ježíš.
  Příběh o mladé ženě, jejíž synovi dají jméno Immanuel, je v Hebrejské Bibli pouze jeden jediný - ve verši 7:15 knihy Izajáš:


  (Verš Izajáš 7:14, význam slova ALMAH dle Bibleworks).[2]

   

  V biblické knize Izajáš se však nepíše o panně ale o mladé ženě. A samozřejmě už vůbec ne o příchodu Ježíše v daleké budoucnosti. Izajáš vypráví o mladé ženě, která je těhotná a porodí syna. Ženou je zjevně míněna mladá manželka judského krále Achaze (715-690 př. n. l.). Právě králi Ahazovi a dvořanstvu je dáváno boží znamení. Narozeným spasitelem je Achazův syn a nástupce Chizkijáš (budoucí judský král cca.715-690 př. n. l.). Izajáš popisuje nejen narození Chizkijáše, ale také jeho dětství v době, kdy na judské království útočí asyrský král a severní království Izraele. Božím znamením bude skutečnost, že útok Asýrie i severního Izraele skončí dříve, než  se Achazův syn naučí zavrhnout zlé a volit dobré.
  Jaký byl smysl Izajášova proroctví? Immanuel hebrejsky znamená "Bůh s námi". Prorok ubezpečuje, že v době protivenství judského království (7. stol. př. n. l.) je Bůh na jejich straně a útoky dvou nepřátelských zemí skončí dříve, než dospěje Achazův syn Chizkijáš.  Viz také Biografie dle nepochopených proroctví. Izajáš tedy nepíše nic o žádném mesiáši ani o tom, že se někdo narodí panně někdy v daleké budoucnosti.

  Izajáš píše o mladé ženě (almah) a nikoliv panně. Přesto se ve starších překladech Izajáše někdy setkáme s pannou, která počne a porodí syna. Jedná se o nepřesný překlad, který má čtenáře přesvědčit o tom, že narození Ježíše z panny bylo předpovězeno už v Hebrejské Bibli.

  Vraťme se k hebrejskému výrazu ALMAH, který býval občas chybně překládán jako panna. Biblické slovníky BDB a TWOT[3] potvrzují, že Almah znamená mladou ženu:

  Pro pannu má biblická hebrejština jiný výraz - BETULAH. Toto slovo se ve verši nevyskytuje. Izajáš nikde nepíše o panně, která porodí syna, jak nás mylně informuje Matoušovo evangelium.

  Práce protikřesťanských rabínů?

  Někteří křesťanští apologeti se snažili problém s neexistující pannou vyřešit osočením hebrejských opisovačů Bible. Tvrdili, že původní biblický text Izajáše psal o panně. Teprve později, prý někdy ve 2. stol. n. l., jej protikřesťanští rabíni upravili, aby lidem ztížili konverzi ke křesťanství. Původní slovo nahradili výrazem ALMAH aby zpochybnili Izajášovo proroctví o Ježíši. To, že v původním hebrejském textu se psalo o panně prý dosvědčuje Septuaginta (LXX), starý řecký překlad, ve kterém se píše o panně - parthenos, tedy "panna počne a porodí syna". Lze tento názor brát vážně?

  Výše uvedené tvrzení nebylo možné dlouho ani potvrdit ani vyvrátit. Neexistoval žádný starý hebrejský text Izajáše, zmiňující pannu místo mladé ženy. Na druhé straně všechny hebrejské texty sice obsahovaly výraz ALMAH - mladá žena, ale  pocházely až ze středověku. Existoval sice také starý latinský překlad Vulgáta, ale  panna v něm mohla vzniknout nepřesným překladem nebo pozdější opravou textu.

   
  Situaci osvětlil nález prastarých hebrejských textů v Kumránu u Mrtvého moře (viz také Klášter nebo hrnčířská dílna?). Mezi nimi bylo objeveno i 17 kožených svitků s textem Izajáše. Píše se v nejstarším dochovaném hebrejském znění Izajáše o panně nebo mladé ženě?

  Zajímá nás tzv. Velký Izajášův svitek (Great Isaiah Scroll), označovaný jako 1Q1-a. Pochází zhruba z r. 100 př. n. l.

  V 6. sloupci, na poslední řádce, nalezneme i naše slovo. V hebrejském textu se píše o - Ha-Almah, mladé ženě, nikoliv o panně (viz.obr.vpravo).

   

       


  Obr. 6.sloupec Izajáše 1Qls-a[4]

   


  Obr. Ha-Almah (mladá žena) na svitku 1Q1-a[5]
       Hebrejský text Izajáše nalezený v Kumránu dokládá, že nikdy po roce 100 př. n. l. nedošlo k záměně slov panna za mladou ženu.

  V nejstarším dochovaném textu Izajáše se píše o mladé ženě a hledači proroctví o narození mesiáše z panny se s tím musí smířit. To již respektuje mnoho překladů (AST, JBK, JPS, JPT, SPT, NEB, NET, BBE, NJB, RSV), kde ve verši Izajáš 7:14 čteme o mladé ženě (young women) a ne panně.

  Žádní rabíni tedy verš Izajáš 7:14 v prvých staletích n. l. neměnili. Dnešní text Hebrejské Bible se v této věci neliší od Izajáše z roku 100 př. n. l.  Stal se však pravý opak. Právě křesťanské překlady měnily původní význam hebrejského textu. Ve snaze potvrdit správnost Matouše (Mt 1:23), odkazujícího se v příběhu o početí panny Marie na proroctví v Písmu, zaměnili v Izajáši 7:14 mladou ženu za pannu.

  Proto například Bible Kralická chybně píše:

  BKR[6] Izajáš 7:14

  Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Immanuel.

  Nejznámější český ekumenický překlad CEP již správně píše o mladé ženě.

  Septuaginta, parthénos a panna

  Proč se v některých překladech objevuje v Izajášovi 7:14 pojem panna? Hlavním důvodem, kromě snah vyhovět klasické křesťanské věrouce, je Septuaginta:


  (LXT[7]  Verš Izajáš 7:14, význam slova Parthénos dle Bibleworks).[2]

  V hebrejských textech, počínaje tím nejstarším (Velký Izajášův svitek z roku 100 př. n. l.), se píše ve verši Izajáš 7:14 o Ha Almah, tedy konkrétní mladé ženě. V Septuagintě však čteme o parthénos (viz.výše). Znamená to, že hebrejský prorok původně psal opravdu o panně?

  Septuaginta je starým řeckým překladem hebrejských biblických textů. Septuaginta začala vznikat někdy od r. 300 př. n. l., nejprve však byl překládán Pentateuch (prvých pět knih Mojžíšových). K překladu Izajáše došlo až později, někdy mezi 1. a 2. stol. př. n. l. Biblické texty byla překládány postupně, řadou nám neznámých překladatelů. Kvalita a přesnost překladu je dodnes předmětem odborných debat. Mnozí odborníci považují Septuagintu za velice volný překlad hebrejských textů a je tedy obtížné používat ji při historicko-kritických analýzách Bible.

  Další problémem je otázka autenticity původních překladů. Septuaginta prošla dlouhým procesem revizí. Bylo provedeno několik velkých revizí Septuaginty křesťanskými otci (Aquila, Theodotion, Symachus či Origén) při kterých byl opravován její text s důrazem na soulad s křesťanskou věroukou.

  Je tedy možné, že parthénos se v Septuagintě ocitla vinou nepřesného překladu nebo se jedná o pozdější křesťanskou úpravu.

  Podstatná je však ještě jedna skutečnost. Pojem parthénos nemusí znamenat jen a pouze pannu. Řecký pojem parthénos označoval mladou ženu bez důrazu na její panenství či ne-panenství. Pojmem parthénos bylo v LXX přeloženo jak hebrejské ALMAH (mladá žena) tak i BETULAH (panna) či např. NAÁRÁ (dívka). Přesný význam původního hebrejského slova tak byl překladem do LXX ztracen. Nepřesnost  pak dovršili překladatelé z LXX do dalších jazyků, kteří nejednoznačný řecký pojem parthénos přeložili jednoznačným slovem panna.

  Řecké parthénos může v určitém kontextu znamenat i pannu, v jiném kontextu však nikoliv. Přesnější význam je dívka na vdávání, mladá žena -viz encyklopedie biblické řečtiny:

  Friberg Lexicon:

  Thayer Greek Lexicon:

  Louw-Nida Lexicon:

  Stačí se podívat např. na verš v Genesis 24:14, kde LXX uvádí parthénos tam, kde je v původním hebrejském textu NaáRá (dívka). Lze se jednoduše přesvědčit, že řeckému parthénos v LXX odpovídá někde panna, jindy ale dívku, děvečka či mladá žena (Gen 24:14, Gen 24:43, Deu 22:19 apod.).

  Postup, jak došlo ke změně původního smyslu textu byl následující:

  hebrejské jednoznačné slovo ALMAH ---> řecké mnohoznačné slovo PARTHÉNOS řecké mnohoznačné slovo PARTHÉNOS ---> jednoznačné slovo VIRGIN, PANNA.

  Čtenář pak netuší, že se mohl změnit význam celého verše protože ALMAH ≠ PANNA. Pokud zůstaneme v českém prostředí, pak překladatelé BKR upřednostnili pannu, překladatelé CEP vše napravili a překladatelé nové moderní B21 opět zvolili pannu (ze zřetelně věroučných důvodů).

   

  Ha Almah - panna?

  Nález kumránských svitků potvrdil, že i v nejstarším dochovaném textu Izajáše se ve verši Iza7:14 píše o Almah, mladé ženě. Některým zastáncům hypotézy Izajášova proroctví o narození Ježíše tedy nezbývá, než zpochybnit sám význam slova Almah. Můžeme se proto setkat s tvrzením, že hebrejské slovo Almah může znamenat i pannu a jen někteří prohebrejští překladatelé mění jeho význam na neutrální mladou ženu, jako odpor proti křesťanské věrouce. Pannu, která počala, lze pak spojit  s Marií a obhajovat dávnou předpověď narození Ježíše.

  Izajáš však píše o Ha-Almah, určité mladé ženě. Proč určité? Hebrejský určitý člen Ha- uvozuje konkrétní osobu, má podobný význam jako anglické "The" či naše slovo "tato". Izajáš tedy nepíše o žádné mladé ženě vzdálené někde v budoucnosti. Ukazuje na konkrétní "tuto mladou ženu" nacházející se přímo na scéně prorokovy rozmluvy s králem Achazem, na ženu známou mluvčímu  i králi Achazovi. Ukazuje na jeho těhotnou manželku.[8]

  Kterýkoliv odborník na biblickou hebrejštinu dnes potvrdí, že slovo Almah (aalmah) nemá žádný sexuální význam. Slovo nám nic neříká o tom, zda je žena pannou či nikoliv. Almah  עלמה  vypovídá o stáří ženy. Jedná se o mladou ženu. Podobně pojem Elem  עלם   označuje mladého muže a nikoliv panice (1.Sam 17:56, 20:22).[a]
  Příbuzné slovo aramejské a ugaritské bylo používáno dokonce výhradně pro ženu, která pannou nebyla.[9]

  Pro pannu užívá stará hebrejština výrazu Betulah. To věděl i autor Izajáše, neboť toto slovo použil v jiných verších  (např. Iza 62:5). Pokud by chtěl zdůraznit tak neobvyklou a významnou věc, zázrak početí panny, jistě by použil jednoznačné slovo pro pannu Betulah a nikoliv nic neříkající Almah.

   

  Je těhotná nebo bude těhotná?

  Určování času ve starých hebrejských textech se většinou odvozuje od dokonavého či nedokonavého vidu. Stejné sloveso lze přeložit časem minulým, přítomným i budoucím, podle větného kontextu a různých gramatických vodítek.

  V Izajášovi 7:14 se vyskytuje hned za mladou ženou ALMAH pojem HARAH. Může znamenat podstatné jméno (těhotná žena) nebo sloveso (jsem/jsi/je těhotná). Podle užití slova HARAH na mnoha jiných místech Hebrejské Bible nevyjadřuje vzdálenou budoucnost ale něco, co se již stalo, co se děje nebo co se stane neprodleně. Proto většina hebrejských překladů (JBK, JPS, JPT, SPT) i moderních křesťanských a odborných překladů (BBE, NEB, NET, NJB) volí smysl "...mladá žena je těhotná...".[8]

  Ha-Almah tedy v Izajášovi rozhodně neznamená nějakou pannu která někdy v budoucnu počne a porodí syna, ale konkrétní mladou ženu, která již těhotná je a brzy porodí. Z kontextu plyne, že neporodí budoucího spasitele ale syna judského krále Achaze.

   

  Židovští písaři neupravili původní hebrejský text Izajáše 7:14. Z důvodů podpory věrouky o narození mesiáše z panny však mnohdy naopak docházelo ke zkreslenému překladu hebrejského textu do dalších jazyků, počínaje nejednoznačností v Septuagintě až ke zcela chybnému překladu v naší Bibli kralické. Snaha mnohých překladatelů doložit v Izajášovi  starozákonní proroctví o zrození Ježíše z panny, vedlo k dezinterpretaci veršů Iza 7:14. Místo významu "... tato mladá žena je těhotná a porodí syna ..." překládali "... panna počne a porodí syna... ". Verš pak byl zcela proti jeho smyslu vytržen z kontextu a interpretován jako jedno z největších proroctví o narození Spasitele.

  Nové odborné překlady ( i křesťanské) však již ve své většině  postupují podle smyslu původního hebrejského textu. Ukazuje se, že manipulace víře neprospívá a účel nesvětí prostředky.

   


  [a] V hebrejštině se tvoří ženský rod přidáním heh  ה :

  melekh - král, malkah - královna
  yeled - chlapec, yaldah - dívka
  naar - mladý, naarah - mladá
  elem - mladý muž, almah - mladá žena


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001. www.bibleworks.com
  [3] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. /TWOT/
  Použita elektronická forma  SW BibleWorks. 

  Whitaker's Revised BDB Hebrew-English Lexicon (BDB/
  V elektronické formě viz.
  [2].

  [4] Albright Foundation of the Great Qumran Isaiah Scroll. Viz také http://www.ao.net/~fmoeller/qum-6.htm
  [5] Isaiah Scroll. The Israel Museum Jerusalem
  http://www.imj.org.il/shrine_center/Isaiah_Scrolling/index.html
  [6] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [7] LXT - LXX Septuaginta  (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred Rahlfs, Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), Stuttgart.  V elektronické formě SW BibleWorks.
  [8]

  Uri, Yosef. Was she, or was she not "a virgin"? Her ob/gyn would have known! Messiah Truth. www.messiahtruth.com/is714a.html, www.messiahtruth.com/is714b.html

  [9] New English Translation Bible (NET). Překladatelské poznámky k verši Izajáš 7:14.

  Vytvořeno: 12.05.2007


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 18. 02. 2007 | Aktualizováno: 26. 03. 2010 | 41011 přečtení | Počet komentářů: 237 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.