Nostradamus - Slované

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 26. 03. 2023, Aktualizováno dne: 30. 03. 2023Mýty a skutečnost - Proroctví

Nostradamus - Slované

 

Vydal Nostradamus nějaká proroctví o Slovanech?
Naplňují se právě nyní?

Slovanská rasa

O Slovanech píše Nostradamus pouze ve dvou svých proroctvích. Prvé je evidováno pod číslem I.14 (1. centurie, 14. čtyřverší). Druhé nese číslo V.26 (5. centurie, 26. čtyřverší).

Věnujme pozornost druhému proroctví. Knižně bylo poprvé vydáno roku 1566 (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, A Lyon, vydavatel Pierre Rigaud - viz obrázek vpravo).

Svá proroctví Nostradamus vydával knižně formou centurií (1 centurie = 100 prorockých čtyřverší) od roku 1555. Pátou centurii obsahovalo vydání až z roku 1566, kde pod číslem 26 nalezneme následující text:

  
[1]

Centurie V.26


Obr. Čtyřverší XXVI. (26) z V. centurie (r. 1566).[1]


Obr. Čtyřverší XXVI. (26) z V. centurie (r. 1568)[2]

 

Přepis prvého vydání z r. 1566:

La gent esclave par un heur Martial,
Viendra en haut degré tant élevée.
Changeront Prince naistra un provincial,
Passer la mer copie au mont levée.

Anglický překlad:[3]

The slavish people through luck in war
Will become elevated to a very high degree:
One will change their prince, one born a provincial,
An army raised in the mountains to pass over the sea.

Český překlad:[4]

Slovanská rasa v důsledku války
O mnoho výše než dřív bude stát.
Vůdcem stane se venkovan z dálky.
Přes moře lidi své z hor bude hnát.

 

Slované po úspěšném boji

Čtyřverší začíná slovy La gent esclave. La gent znamená ten rod, ten lid či ta rasa. Slovo esclave pochází z latinského sclavus - otrok. Dnešní francouzština používá pro slovana pojem slave. Esclave může znamenat otroka i Slovana, ve spojení se slovem gent zřejmě znamená Slovany.

par = skrze, na, za, přes
heur =
štěstí, šance, zdar, úspěch
Martial = bojový, bojovný

První větu lze přeložit: Ta slovanská rasa skrze úspěch v boji,

 

Dostanou se na vrchol

Viendra = přijde
en haut = na vrchol, nahoru, vzhůru
degré = stupeň, řád, schod
tant = tak, tolik
élevée = es levée = jsou nahoře, jsou vzhůru, jsou probuzeni, povstali, napřímí se, vztyčí se, pozdvihování

Slovanská rasa se dostane na vrchol (tak jako již dříve byli vysoko, probuzení, napřímení).

 

Vládce změny

Changeront = changé = změnit, změna, změněný, proměněný
          gerón
- starý člověk, člen státní rady ve starověké Spartě
Prince = vládce, kníže, princ
naistra = naistre = narodit se (naître = narodit se, objevit se; nāscor = zrodit se)
un = jedno, ne
provincial
= venkovský, provinční
un provincial = neprovinční

Jde o někoho, kdo jako vládce dokázal provést zásadní změny. Další význam může být ve střídání vládnoucích postů. Snad někdo, kdo se dostane do vládnoucí funkce a pak překvapí svou změnou či provedenými změnami.
Nenarodí se v nějaké provincii či na venkově. Ovšem pojem un provincial může znamenat i pravý opak, tedy někoho, kdo bude pocházet z venkova. Může platit obé?

Je v naší historii nějaký významný vládce, který získal pro určitý slovanský lid či celou slovanskou rasu opět prestiž ve světě? Kdo získal respekt Slovanů skrze úspěch v boji, ať na válečné, či politické scéně? Je zde takový "vládce změny", který překvapil všechny změnou politiky, změnami v zemi, kterou řídí či svou vlastní proměnou, mnohými neočekávanou? Někdo, kdo střídal vedoucí posty, aby uskutečnil svou myšlenku a pozdvihl Slovany na stupeň, kam po právu patří? Někdo, kdo má kořeny v nějaké zvláštní provincii, ale zároveň se nenarodil na vesnici ale ve významném městě?

 

Vítězné tažení

Nostradamus si ve čtyřverší V.26 hraje s podobností slov esclave (Slované), élevée/eslevee (dostat se nahoru, povstat) a levée

Pojmy élevée/eslevee i levée/leuee použil Nostradamus pouze jednou jedinkrát, právě v tomto proroctví. Proto jim lze snad přisoudit zvláštní význam.

Passer la mer = přejít moře, projít mořem
copie = vojsko, armáda, síla
au =   v, na, do; aux = až, na
mont = hora, vrchol, břehy; monts = hory
levée
= zrušení, přerušení, vzcházení, zdvihání, zvedání, získání

Poslední verš Passer la mer copie au mont levée je možné přeložit jako
Přejde mořem armáda, až na horu se zvedne, či snad i obráceně
Armáda se zvedne v horách, aby přešla přes moře.

Jiný význam lze hledat i v moderních možnostech boje, kdy například ponorky překonají oceán a u břehů nepřítele způsobí podmořskými výbuchy vlny tsunami. Armáda zde ale nemusí hrát roli, copie znamená i sílu (de mer copies - síly moře viz Nostradamus IX.97). Překlad by mohl být následující: Projde mořem síla až břehy zruší.

Pojmy mont i levée ale mohou nabývat i dalších významů. Levée nese i význam vzcházení či pozvednutí. Lze tak uvažovat o překladu Přejde mořem armáda, až na vrchol se pozvedne ve smyslu symbolickém (armáda se nebude zvedat fyzicky na žádnou na horu, k vrcholu se pozvedne její prestiž).
Prvotní význam levée je zrušit. Pak by armáda po přechodu moře obrazně zrušila něčí vrcholnou nadvládu.

A pokud přijmeme Nostradamovu hru se slovíčky, pak levée může ukazovat na elevée ve významu obřadního pozdvihování (oběť pozdvihování - offrande élevée).[5] Pak by poslední verš mohl mít smysl: Přejde mořem armáda až na horu pozdvihování. Kde leží hora pozdvihování? Podle Bible může jít o horu Sijón (Tvrz), symbol země zaslíbené Izraelitům. Na pahorku Sijón v Jeruzalémě očekávali bibličtí proroci provádění obětí pozdvihování k poctě Hospodina:

Bible, Ezechiel 20:40, Český ekumenický překlad[6]
Na mé svaté hoře, na vysoké hoře izraelské, je výrok Panovníka Hospodina, tam mi bude sloužit celý izraelský dům, až se usadí celý v zemi, tam v nich najdu zalíbení a tam budu vyhledávat vaše oběti pozdvihování a prvotiny vašich darů se všemi vašimi svatými dary.

Rovněž katolíci znají obřadní úkon pozdvihování (latinsky elevatio), kdy při bohoslužbě kněz pozdvihne hostii a kalich s vínem. Vede nás to opět k  hoře Sijón, kde se patrně odehrála poslední večeře Ježíše s jeho učedníky. Znamená to, že armáda přejde přes moře až k hoře Sijón, tedy až do Jeruzaléma?

Náš překlad by pak mohl znít následovně:

Ta slovanská rasa skrze úspěch v boji,
dostane se na vrchol řádu, (opět budou) probuzeni.
Vládce změny narozen ne v provincii,
přejde mořem armáda až na horu pozdvihování.

Přednost ale dáváme jednoduššímu výkladu:

Ta slovanská rasa skrze úspěch v boji,
dostane se na vrchol řádu, (opět budou) probuzeni.
Vládce změny narozen ne v provincii,
projde mořem síla, až pobřeží zruší.

Slované by se tak mohli napřímit a obnovit své vůdčí postavení nejen bojem vedeným lidským vládcem změny, ale také úderem síly moře na nepřátelskou zámořskou velmoc, vedeným zcela přírodním vládcem změny.
Zvláště poslední verš lze překládat různě a události několika příštích let možná vše osvětlí. Zřejmé však je, že Nostradamovo proroctví V.26 předpovídá návrat Slovanů na vrchol světového společenského řádu. V tomto je Nostradamova předpověď podobna jiným, které předpovídají obrození Slovanů a jejich návrat ke správě a vládě nad zeměmi, které jim byly na počátku svěřeny.

 


[1] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. [online]. [cit. 2023-03-19]. Dostupný z WWW: < http://www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/slides/1566-002-074.htm  >
[2] LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMVS.: A LYON, PAR BENOIST RIGAVD. 1568. Repertoire Chronologique Nostradamus 1568-1599 [online]. [cit. 2023-03-28]. Dostupné z: http://www.propheties.it/biblio/1568-1599.html
[3] Century VI.66. Les Propheties (1555) by Nostradamus, translated by Edgar Leoni. Les Propheties [online]. [cit. 2023-03-19]. Dostupné z: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties#Century_V
[4] LEMESURIER, Peter. Nostradamus: příštích 50 let: nový výklad. Ostrava: Domino, 1997. ISBN 80-86128-10-5
[5] Pozdvihování. Glosbe.com [online]. [cit. 2023-03-30]. Dostupné z: https://cs.glosbe.com/cs/fr/Pozdvihov%C3%A1n%C3%AD
[6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.

Vydáno: 19. 03. 2023