Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich.

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 03. 03. 2023, Aktualizováno dne: 05. 03. 2023Mýty a skutečnost - Proroctví

Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich.

Jako ukázku proroctví, které časově přiřazujeme ke konkrétnímu roku naší nedávné historie, jsme uvedli Nostradamovo čtyřverší VI.66. Tomuto proroctví může časově předcházet proroctví III.65, kterému se věnujeme v tomto článku.

 

Velký / významný Říman

V článku Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení [1] jsme zařadili události popisované v Nostradamově proroctví VI.66 do roku 2009. Tehdy papež Benedikt XVI. ohlásil archeologickou i náboženskou senzaci století - otevření sarkofágu a nález ostatků apoštola Pavla.
Nostradamus nepíše přímo o apoštolovi Pavlovi, ale o grand Romain - velkém či významném Římanovi. Z řady důvodů se domníváme, že se jedná právě o apoštola národů, římského občana, Pavla z Tarsu.
Ve stejném roce, kdy byl z Vatikánu ohlášen nález ostatků sv. Pavla, postihlo Itálii ničivé zemětřesení (duben 2009). I tato událost je v proroctví VI.66 zmíněna, opět ve spojitosti s papežem Benediktem XVI., který tehdy postižené místo navštívil.
Šestá centurie, obsahující čtyřverší VI.66, byla poprvé vydána tiskem v roce 1566. Originální text je následující:


Obr. Čtyřverší LXVI (66) z VI. centurie (r. 1566).[2]

 Čtyřverší VI.66 překládáme následovně:[1]

    VI.66

U základů nové sekty,
Budou to kosti významného Římana,
Hrob pokrytý/zakrytý mramorem se objeví,
Země se v Dubnu třese, těžce pohřbeni.
 

Postava velkého či významného Římana (grand Romain, grad Romain) je zmíněna i v dalším proroctví, které Nostradamus zařadil do třetí centurie pod číslo 65 (III.65). Třetí centurie byla vydána již v roce 1555 (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, A Lyon, bibliothèque d'Albi) - viz obrázek vpravo. Ve sbírce je uvedeno následující čtyřverší:

Centurie III.65
 

  
[3]

Obr. Čtyřverší 65 ze III. centurie (r. 1555).[3]

Přepis:[4]

Quand le sepulcre du grand Romain trouué,
Le iour apres sera esleu pontife,
Du senat gueres il ne sera prouué
Empoisonné son sang au sacré scyphe.

Anglický překlad:[5]

When the sepulchre of the great Roman is found,
The day after a Pontiff will be elected:
Scarcely will he be approved by the Senate
Poisoned, his blood in the sacred chalice.

Český překlad:[6]

Tehdy, až bude nalezen náhrobek velkého Římana,
den poté bude zvolen papež.
Válečný senát nepotvrdí
otrávení jeho krve svatým kalichem.

Jiný český překlad:[7]

Hrob naleznou Římana mocného:
V chrám papež nový vstoupí druhý den.
Senát však volbu překazí jeho.
Z kalichu svatého je otráven.

Proroctví VI.66 a III.65 mají mnohé společného. Vystupuje zde stejná postava - grand Romain - grad Romain - významný či velký Říman. V obou je zmíněn nějaký nález - trouuez, trouué. Dále se zde opakuje sepulcre, sepulchre - hrob, hrobka. Rovněž číselné zařazení má logiku návaznosti - 3.65 a 6.66.

Pokud je náš výklad správný, pak významným Římanem ve čtyřverší III.65 může být opět apoštol Pavel. Pokusme se v tomto světle porozumět proroctví.

Papež

Nostradamus VI.66

V událostech z roku 2009, které zřejmě popisuje Nostradamovo čtyřverší VI.66, sehrál významnou úlohu papež Benedikt XVI. Byl to právě papež, kdo slavnostně oznámil v polovině roku 2009, že ostatky nalezené v mramorovém sarkofágu, nacházejícím se pod Bazilikou sv. Pavla za hradbami v Římě, podle všeho patří svatému Pavlu.[8]
O něco dříve, v dubnu 2009 došlo v Itálii k silnému zemětřesení, které je rovněž popsáno ve čtyřverší VI.66. Patřilo mezi nejničivější italská zemětřesení v historii, někteří lidé zůstali zaživa pohřbeni v troskách po několik dní. Postiženou oblast navštívil tehdy i papež Benedikt XVI.[9]
     
Obr. Náhrobek pod hlavním oltářem sv. Pavla Baziliky sv. Pavla za hradbami v Římě.[12]

Nostradamus III.65

Pontife - nejvyšší představitel církve, tedy papež, je přímo zmíněn ve čtyřverší III.65. O jakého papeže se může jednat? Píše se zde o nálezu náhrobku (sepulcre - náhrobek, hrob) významného Římana, tj. svatého Pavla. Příští den má být, dle druhého verše proroctví, zvolen  pontife - papež: Le iour apres sera esleu pontife.

Nález ostatků sv. Pavla byl oznámen v roce 2009, náhrobek byl ovšem objeven mnohem dříve. Hrob apoštola Pavla se nachází v Římě, v Bazilice svatého Pavla za hradbami. První kostelík zde byl postaven ve 4. století nad pravděpodobným hrobem apoštola Pavla, vně městských hradeb Říma (odtud jméno). Původně zde členové raně křesťanské sekty postavili malou kapli k uctění Pavlovy smrti. Později byl kostelík nahrazen bazilikou (největší v Římě). Ta byla několikrát poničena válečnými nepokoji, zemětřesením i požáry. K poslednímu velkému požáru došlo v červenci 1823, bazilika byla téměř zcela zničena. Papež Lev XII. zvolený 18. listopadu 1823, se rozhodl obnovit baziliku v její původní kráse. Nad obnovou baziliky bděl i další papež, Řehoř XVI., zvolený právě v době, kdy byly postaveny první z osmdesáti sloupů v lodi basiliky. Hlavní oltář jím byl znovu vysvěcen 5. října 1840.

V souvislosti s přestavbou po požáru zmiňuje kronika benediktinského opatství (připojeného ke klášteru u baziliky) nález velkého mramorového sarkofágu se dvěma deskami na vrchu, na nichž byl nápis "Paulo Apostolo Mart(yri)" (Pavlovi apoštolovi a mučedníku).[11] [12]      
Obr. Mramorová deska náhrobku se starokřesťanským epigrafem "PAVLO APOSTOLO MART." - Apoštol Pavel, mučedník.[12]

Došlo tedy právě během přestavby kostela, někdy po roce 1823, k onomu nalezení (trouué) náhrobku významného Římana (sepulcre du grand Romain), jak předpověděl Nostradamus v prvním verši? Byl zvoleným papežem podle druhého verše Lev XII. nebo jeho nástupce Řehoř XVI.?
Papež bude podle Nostradama zvolen den po (Le iour apres) objevení náhrobku. To spíše ukazuje na Řehoře XVI., který byl zvolen do svého úřadu 2. února 1831. Znamenalo by to, pokud bereme Nostradamovo proroctví doslovně, že náhrobek apoštola Pavla musel být objeven 1. února 1831. Kdy přesně k objevu došlo, nevíme. Byl to ale Řehoř XVI., kdo vysvětil hlavní oltář, pod kterým se nachází hrobka Pavla z Tarsu.

Třetí verš Du senat gueres il ne sera prouué lze přeložit: S obtížemi ho schválí Senát.  A skutečně, volba nového papeže byla velice obtížná a zdlouhavá. Konkláve trvalo 54 dní a sečítání hlasů proběhlo více, než stokrát. Volba Bartolomea Alberta Cappellariho (který si dal jméno Řehoř XVI.) byla pro mnohé překvapením.[13]

Na základě výše uvedeného lze předpokládat, že papežem uvedeným v Nostradamově proroctví, byl právě Řehoř XVI.

Otrava a posvátný kalich

Nostradamovo čtyřverší III.65 nejspíše ukazuje na události roku 1831, kdy mohla být při obnově baziliky znovu objevena hrobka apoštola Pavla a papežského úřadu se brzy poté, po zdlouhavé volbě, ujal Řehoř XVI.

Poslední čtyřverší zní: Empoisonné son sang au sacré scyphe.

Empoisonné - otrávený
son - jeho
sang - krev, krveprolití
au - v, na, do
sacré - svatý, posvátný
scyphe (z latinského scyphus) - pohár, číše, kalich

Lze překládat v různých významech:
  Otrávená krev do svatého poháru.
  Otrávení jeho krve svatým pohárem.
  Otrávil svou krev svatým pohárem.

Bartolomeo Alberto Cappellari - Řehoř XVI. (1765 - 1846) byl zvolen papežem nečekaně. V době volby ještě ani nedosáhl hodnosti biskupa. Byl členem poustevnického kamaldulského řádu a tedy mnichem (jako poslední papež v historii). Kamaldulský řád měl ve znaku svatý pohár se dvěma holubicemi. Proto byl symbol převzat i na papežův znak.

Po celý svůj pontifikát bojoval Řehoř XVI. proti růstu světské moci na úkor moci církevní. Byl prvním papežem, který zavedl encykliku jako pravidelné instrukce zasílané biskupům. V prvé encyklice Mirari Vos (O liberalismu a náboženské lhostejnosti) ze srpna 1832 odsoudil zejména svobodné zednářství a liberalismus.

Konflikt mezi Vatikánem a španělskou vládou se vyostřil r. 1834, kdy byly řeholní osoby obviněny, že otrávily studně a vyvolaly tak choleru, která v té době řádila. Poštvaný lid vypaloval konventy a terorizoval duchovní. Vláda vydávala zákony proti kléru jakožto proti velezrádcům. O rok později došlo k uzavření jezuitských kolejí a klášterů a konfiskaci jejich majetku ve prospěch španělského státu. Roku 1842 byl zakázán a přísně stíhán jakýkoliv styk s Vatikánem.[13]

     
Obr. Kamaldulský řád.[14]


Obr. Papežský znak Řehoře XVI.[13]

Řehoř XVI. zemřel roku 1846, po déle trvajícím onemocnění rakovinou. Nostradamus tak mohl v mistrné zkratce spojit pro církev tragické události ve Španělsku (otravy studní, cholera) s příčinou papežova úmrtí (rakovina - otrava krve?). Svatý pohár symbolizoval osobu papeže Řehoře XVI. a v té době i celou římskokatolickou církev. Ta tehdy utrpěla nenávratnou ztrátu mocenských pozic v celé Evropě - do svatého poháru se dostala otrávená krev. Je otázkou, zda se sám papež Řehoř XVI. svou urputnou politikou udržení světské moci, nakonec nestal otrávenou krví svaté církve.

Ucelený překlad Nostradamova čtyřverší III.65 by mohl znít následovně:[a]

    III.65

Až bude nalezen náhrobek velkého Římana,
Den poté bude zvolen papež,
S obtížemi ho schválí Senát
Otrávená krev do svatého poháru.

 

 


[a] Při vědomí, že každý překlad je zároveň i výkladem původního textu.

[1] Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2023 [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-kosti-velkeho-rimana-a-zeme-treseni&cisloclanku=2023020001
[2] De l'édition posthume de Benoît Rigaud parue à Lyon en 1568 (copie Anatole Le Pelletier): Centurie VI. Le Corpus Nostradamique [online]. [cit. 2023-02-19]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0501_x.htm
[3] Nostradamus, Les Propheties, A lyon. Propheties.it [online]. [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-072.htm
[4] Centurie III: de la première édition de Macé Bonhomme parue à Lyon en 1555 (bibliothèque d'Albi). Le Corpus Nostradamique [online]. [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0201_x.htm
[5] Les Propheties (1555) by Nostradamus, translated by Edgar Leoni. Les Propheties [online]. [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties#Century_III
[6]  
[7] LEMESURIER, Peter. Nostradamus: příštích 50 let: nový výklad. Ostrava: Domino, 1997. ISBN 80-86128-10-5
[8] Nalezené ostatky patří sv.Pavlovi, říká unikátní sonda. Aktuálně.cz [online]. 2009 [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nalezene-ostatky-patri-svpavlovi-rika-unikatni-sonda/r~i:article:641172/
[9] Zemětřesení v L'Aquile 2009. Wikipedie [online]. [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD_v_L%27Aquile_2009
[10]

Bazilika svatého Pavla za hradbami. Wikipedie [online]. [cit. 2023-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Pavla_za_hradbami

[11] Saint Paul’s sarcophagus found. Asia news [online]. 2006 [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: https://www.asianews.it/index.php?l=en&art=7967&theme=2&size=A
[12] Notes on the Archeology, Relics and Early Roman Christian Devotion to Ss. Peter and Paul. Liturgical Arts Journal [online]. 2021 [cit. 2023-02-24]. Dostupné z: https://www.liturgicalartsjournal.com/2021/06/notes-on-archeology-relics-and-roman.html
[13] Řehoř XVI. Wikipedie [online]. [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_XVI.
[14] Přispěvatelé Wikipedie, Kamaldulové [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 21. 06. 2022, 12:19 UTC, [citováno 5. 03. 2023] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamaldulov%C3%A9&oldid=21405093 >
[15]  

Vydáno: 3. 3. 2023