Elóhím V - Partnerské dvojice elóhím

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 01. 07. 2006

Hebrejská Bible - Bohové -- Elóhím V - Partnerské dvojice elóhím

    

Elóhím V.

Partnerské dvojice elóhím

 

Nejvyšší bůh El zplodil syny, další bohy - elóhím. Narodili se elóhím z lůna matky a měl tedy El partnerku? A měli později své manželky i ostatní elóhím a tedy i Yahweh, nejmocnější bůh hebrejského panteonu?

Podívejme se, co o tom píše Richley H. Crapo na svých stránkách "An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures", v článku Background: religion in the Ancient Semitic World.[1]

Volně upraveno a zkráceno:

    Podle nejstaršího semitského panteonu, tak jak se nám zachoval v akkadských textech, byli rodiči ostatních bohů El a jeho žena Asherah. Bohyni Asherah byly zasvěceny severní vody Perského zálivu.

Přibližně po roce 1000 př. n. l. již přestala být  manželka boha El spojována s jejím původním semitským jménem. Pojem asherah začal být používán jako obecné označení bohyň  a speciálně jako božích partnerek-manželek.

Partnerkou babylónského Marduka byla Ishtar, bohyně lásky, vášně a války.

Kanaánský Baal, jejich obdoba Marduka, měl za manželku Anat, mladičkou bohyni válek, která byla nazývána také Pannou.

Izraelský Yahweh v tomto směru nebyl výjimkou, jak ukazují např. dochované hebrejské nápisy či mimo-izraelské dokumenty z Palestiny. Yahweho žena v nich byla zmiňována coby "jeho asherah".

Např. v sinajském Kuntillet `Ajrud byl nalezen nápis datovaný do období 850 - 750 let př. n. l.:

    ...žehnám ti skrze Yahweho Samarského
a skrze jeho asherah.
 
Ze stejného období pochází i text z `El Qom :
    Uriyahu, král, dal zapsat toto.
Ať je požehnán Uriyahu skrze Yahweho,
a jeho nepřátelé ať jsou přemoženi skrze Yahweho asherah.
 
S. M. Olyan (1988) podává přesvědčivé argumenty o tom, že osobním jménem ženy Yahweho bylo Ashtoret.

Yahwe s Ashtoret byli společně uctíváni minimálně do 3. století př. n. l., jak ukazuje Elefantinský papyr (angl. Elephantine Papyri). Zde se píše o Anath-Yahu, manželce Yahweho. Je překvapující, že jmény Anat a Athtoret  (ugaritský zápis bohyně Ashtoret) byla dříve označována i manželka Baalova.
V Baalově cyklu (angl. Baal Cycle), tabulce II, sloupci II, když Baal zajímá Yamma aby ho zabil, jej zastavuje bohyně Anat/Athtart:

    Jeho pravou ruku Anat zadržuje,
jeho levou ruku Athtart zadržuje...
          (pro zvýraznění děje je opakována
událost s obměnou jména jedné jediné bohyně)
   

To, že Anat i Athtart byla jedna a tatáž postava, ukazují i další prameny, ve kterých obě jména splývají:

    Antit z BethShan
`Antart v Egyptě
Anatanta z Tanisu (Egypt, vláda Ramsese II)
`Anat - `Ashtart (pozdní Sýrie)
`Attar`atta (Řecko, Atargatis) v aramejštině
       
  Do 3. stol. př. n. l. postupně mizela oddanost k bohyni Asherah. Proti jejímu uctívání začali vystupovat izraelští proroci. Uctívání bohyně judskými ženami odsoudil například prorok Jermiáš (viz reakce žen v Jeremiáš 44:16-18). O tom, že dříve byl obraz Asherah uctíván v Jeruzalémském chrámu společně s Yahwem a že jí bylo obětovány jídlo, nápoje či koláče s jejím vypodobněním, je psáno ve verši Jeremiáš 44:19. Postupně začalo být veškeré uctívání směrováno výhradně k Yahwemu a ostatní bohové včetně jeho manželky zatlačováni do pozadí, dokud nevymizeli z myslí lidí.

Tolik ze zajímavých stránek R. H. Crapo. Podívejme se blíže na konkrétní doklady o víře v existenci ženy Yahweho.

Písemné zmínky o partnerce Yahweho

Kuntillet Ajrud

Izraelský archeolog Ze`ev Meshel prozkoumával v říjnu 1975 až březnu 1976 lokalitu Kuntilled Ajrud sloužící mezi 9. až 7. století př. n. l. jako zastávka pouštních karavan. Odkryl zde jeden z nejdiskutovanějších nálezů v dějinách izraelské archeologie. Střepy dvou velkých nádob s kresbami a nápisy.

Nápisy obsahují nejstarší známý hebrejský dedikační (věnovací) nápis včetně božího jména YHWH. Nádoby pocházejí zhruba z roku 800 př. n. l.

Prvý hebrejský nápis (Pithos A) zní:

brkt ‘tkm lyhwh sûmrn wl‘sûrth

  


Obr. Pithos A - kresba z Kuntillet Ajrud s hebrejským nápisem.

Přeložen do angličtiny zní[2]:
I bless you by Yahweh Shomron and
by his Asherah.

Žehnám ti skrze Yahweho Samarského a
skrze jeho Asherah.

Jiný překlad:
I bless you by Yahweh, our guardian,
and
by his Asherah.

Žehnám ti skrze Yahweho, našeho ochránce,
a skrze jeho Asherah.

Druhá nádoba (Pithos B) obsahuje nápis:

I bless you by Yahweh of Teman,
and
by his Asherah.


Žehnám ti skrze Yahweho Temanského,
a skrze jeho Asherah.

 

Khirbet el-Qom

William Dever objevil blízko Hebronu v lokalitě Khirbet el-Qom nápis na zdi hrobky. Je datován do rozmezí let 750 - 700 př. n. l. a přeložen znalcem starodávných nápisů, André Lemaire[2] jako:

Blessed be Uriyahu by Yahweh
and
by his asherah;
from his enemies he saved him!

Překlad Ziony Zevit z University of Judaism zní:
May Uriyahu be blessed by Yahweh
my guardian and
by his Asherah.
Save him.

Buď požehnán Uriyahu skrze Yahweho
mého ochránce a skrze jeho Asherah.
Ochraň jej.

A například Judith Hadley ve své studii The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah: Evidence for  a Hebrew Goddess překládá:
Blessed by Uriyahu by Yahweh
for  from his enemies
by his (YHWH`s) asherah
he (YHWH) has saved him.

Ať je požehnán Uriyahu skrze Yahweho,
a ať ho chrání skrze jeho (Yahweho) asherah,
před nepřáteli.

 

Obr. Hebrejský nápis “Blessed... by Yahweh ... and by his asherah” na stěně hrobky.[3]

  

Formule "Blessed by Yahweh and by his asherah." tedy "Požehnán Yahwem a jeho ženou/družkou/ašérou" na zdi hrobky byla v 8. stol. př. n. l. stejně populární, jako naše "Odpočívej v pokoji".[3]

V Hebrejské Bibli můžeme nalézt 40 odkazů na bohyni Asherah a její kult[2] . Většina z nich pochází ze zdrojů deuteronomních. Zmínky o Asherah jsou spojeny s kultem dřevěných stél či jiných dřevěných objektů  i s uctíváním živých stromů. Viz Bohyně-asherah a její kult.

Spojení biblického YHWH s partnerkou Anat resp. Athtoret na některých nejstarších nápisech opět ukazuje na teorii, že původně byl bohem známým v kanaánu jako Baal.

 

Pokračování - YHWH - nejstarší nápisy

 


[1] Crapo Richley H. An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures.  Background: religion in the Ancient Semitic World.
cc.usu.edu/~fath6/bible.htm
[2]  "Official religion and Popular religion in Pre-Exilic Ancient Israel", http://itp.lcc.whecn.edu/bibint2/articles/berlinerblau5.htm
[3] Lemaire André. Who or What Was Yahweh’s Asherah? Startling new inscriptions from two different sites reopen the debate about the meaning of asherah. Biblical Archaeology Society. 1984. www.basarchive.org
    

Vydáno: 01. 07. 2006