Národnostní důvody vzniku Bible

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Vznik a vývoj, Vydáno dne: 25. 06. 2006

Bible-Vznik -- Proč byla napsána Bible? - Národnostní důvody vzniku Bible

Proč byla napsána Bible?

Národnostní důvody vzniku Bible

 

Lidé byli k sepsání Bible motivováni nejen duchovními ale také zcela racionální důvody. Za vznikem Bible lze nalézt nacionalistické, ideologické a politické důvody.

Na konci 8. stol. př. n. l. zaniká pod útoky Asyřanů Izraelské království. Jižní Judské království zůstává uchráněno i když je pod kontrolou Asýrie. Judea se stává součástí asyrské ekonomiky a její hospodářství začíná významně posilovat. Postupně se stále více lidí z bývalého Izraelského království začíná stěhovat k jižnímu sousedovi. Z chudé řídce osídleného Judska se stává byrokratický stát, hustě zalidněný, řízený z hlavního opevněného města - Jeruzaléma.
Příliv Izraelitů ze severu vyvolává změny v demografické, sociální i ekonomické. Vládnoucí davidovská dynastie reaguje přepracováním národnostní ideologie. Nová pan-izraelská ideologie má za cíl sjednotit obě hlavní složky populace – Judejce a severní Izraelity do jediné skupiny Izraelitů. [3]

Vznikající ideologie má přetvořit národní sebeuvědomění a posílit autoritu a prestiž královské rodiny. Král a kněží postupně omezují význam venkovských svatyň a centralizují kult v jeruzalémském chrámu. Davidovský dvůr sponzoruje autory ranné (prvotní) „historie“ Davidovské dynastie. (viz Sjednocené království, Proč byla napsána Bible, Vznik Tóry). Uměle jsou v politickém zájmu  spojovány dříve konfliktní jižní a severní tradice do jediného vyprávění o sjednocené monarchii Izraele. [3]

Autoři Hebrejské Bible se neřídili konceptem postupné chronologie dějin. Příběhy, mýty i skutečné události proplétali do jednoho celku a vytvářeli něco, čemu později snad i sami věřili. Svým výkladem historie chtěli ovlivnit současnost a věřili, že ovlivní i blízkou budoucnost. Částečně se jim to podařilo, byť asi jinak, než zamýšleli. Hebrejská Bible se stala jedním z pilířů židovského národa, který byl za víru ve svou výlučnost mnohdy krutě trestán.

Daniel Lazare si ve svém článku [1] klade otázku, zda  smyslem všeho byla snaha vytrhnout malý národ ze skrytu a pozdvihnout jej nad ostatní. Monoteismus vyžadoval jednotu náboženských textů. Proces jejich kompozice a kodifikace začal v éře krále Joziáše a postupně vedl ke vzniku souboru textů, známých dnes jako Tóra či Pentateuch. Kanonizace však spíše koncentrovala, než rozptýlila nacionalismus, stojící u jejího vzniku. Sloučením různých textů vzniklo univerzalistické dílo, ve kterém si téměř každý mohl nalézt potvrzení svého vlastního chápání světa. Bible se stala rámcem pro víru a stejně tak zdrojem hereze a pochybností, ze kterých se později zrodilo křesťanství, islám a mnoho dalších náboženství.

Hebrejská Bible v sobě nese silný náboj nacionalismu. Ten byl příčinou jejího zrodu, ale nyní, v demokratické společnosti, se stává i její přítěží. Izraelity měla sjednotit biblická idea jejich výlučnosti nad ostatními národy. Biblické příběhy vyprávějí o beztrestném zabíjení  jinověrců, kde Yahweh vystupuje jako nelítostný válečník. Mojžíš zakazuje vraždy ale rozlítil se na Izraelity, kteří pozabíjeli jen dospělé muže nechávajíce midjánské ženy s dětmi na živu:

CEP[2] Numeri 31:14-17
Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: "Cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.

Zabití bylo zločinem jen tehdy, pokud se obětí stal jinověrný příslušník vlastního národa.

 

... pokračování příště ...


[1] Lazare, Daniel. False testament: archaeology refutes the Bible's claim to history. Harper's Magazine. 2002. fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/lazare.htm
[2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[3] Finkelstein Israel , Silberman Neil Asher. Temple and Dynasty: Hezekiah, the Remaking of Judah and the Rise of the Pan-Israelite Ideology. Journal for the Study of the Old Testament, vol.30,3 (2006). Sage Publications. London

Vytvořeno: 25.06.2006