Nevyplněná proroctví - Ezechiel

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Biblická proroctví, Vydáno dne: 05. 01. 2006, Aktualizováno dne: 26. 10. 2009

Bible - Proroctví -- Nevyplněná proroctví - Ezechiel

Nevyplněná proroctví

Ezechiel

CEP[1] Ezechiel 14:7-10

Já Hospodin dám odpověď každému z izraelského domu i z bezdomovců, kdo pobývá v Izraeli a odcizil se mi, každému, kdo nosí v srdci své hnusné modly a klade před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtl, a jde za prorokem, aby se ho na mne dotazoval. Proti takovému muži obrátím svou tvář a učiním ho výstražným znamením a pořekadlem, vytnu ho ze svého lidu. I poznáte, že já jsem Hospodin.
Dá-li se prorok svést a promluví slovo, svedl jsem toho proroka já Hospodin. Napřáhnu na něho ruku a vyhladím ho ze svého izraelského lidu. I ponese svou nepravost; nepravost dotazujícího se bude stejná jako nepravost prorokova.

 

Mylné předpovědi?

Ezechiel 26 - Zkáza města Týru

Ezechiel předpovídá zkázu fénickému městu Týru (Tsor, Tyre, Tyrus, Zor, Súr). Týr bude zničen vojskem babylonského krále Nebúkadnesara:

Ezechiel 26:1-21 CEP
26:3-11 Proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Týre, přivedu na tebe mnohé pronárody, jako když moře přivádí svá vlnobití. Zničí hradby Týru, zboří jeho věže; i prach z něho smetu, učiním jej holou skálou. Staneš se místem v moři, kde se suší sítě. Já jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina, lupem pronárodů se stane. Jeho dcery, které jsou na poli, budou povražděny mečem. I poznají, že já jsem Hospodin."
Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, od severu přivádím na Týr Nebúkadnesara, krále babylónského, krále králů, s koni, vozy a jezdci, a shromáždění početného lidu. Tvé dcery na poli povraždím mečem. Zřídí proti tobě obléhací valy, navrší proti tobě násep, postaví proti tobě pavézy. Beranem bude bušit do tvých hradeb, tvé věže rozmetá svou zbrojí. Pokryje tě prach, zvířený spoustou jeho koní, tvé hradby se budou otřásat rachotem jeho jízdy, kol a vozů, až vstoupí do tvých bran, jako se vstupuje do poraženého města. Kopyta jeho koní zdusají všechny tvé ulice, tvůj lid povraždí mečem, posvátné sloupy tvé moci klesnou na zem.

26:14 Učiním tě holou skálou, budeš místem, kde se suší sítě, nikdy už nebudeš vystavěn, neboť já Hospodin jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina."

26:19 Toto praví Panovník Hospodin: "Učiním z tebe město ležící v troskách, stejné jako města dávno neobydlená, přivedu na tebe propastnou tůň, přikryje tě obrovské vodstvo.

26:21 Dám tě za odstrašující příklad, zanikneš. Budou tě hledat, ale nikdy, navěky, tě nenajdou, je výrok Panovníka Hospodina."

Vojsko Nebúkadnesara obléhalo Týr v letech 585 až 573 př. n. l. Kniha Ezechielova mohla být sepsána asi v létech 593 až 560 př. n. l.[6]

Prorok tedy mohl psát své proroctví v době, kdy již probíhal pokus o dobytí Týru. Ve výsledku bojů se však proroctví zmýlilo. Město na břehu Středozemního moře se babylónskému králi ovládnout a zničit nepodařilo. Týr si podrobil až Alexandr, částečně je pobořil ale nezničil.[3] Město bylo rychle obnoveno.[7]

Přístavní město mělo zaniknout navěky (Eze 26:14, 21; 27:36; 28:36). Jiholibanonský Týr však není zničen ani přikryt obrovským vodstvem, stojí do dnešních dnů. Část města je zařazena mezi chráněné památky UNESCO (obr. vlevo). V roce 1998 zde žilo 18 tisíc obyvatel.[4]

Ezechiel 29 - Dobytí Egypta

Proroctví Ezechielovo se nenaplnilo, Nebúkadnesar město Týr nedobyl. Autor veršů o zkáze Týru doplnil knihu o další proroctví. Odvolává původní proroctví a píše jiné:

Ezechiel 29:17-21 CEP
Ve dvacátém sedmém roce, prvního dne prvního měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Lidský synu, Nebúkadnesar, král babylónský, uložil svému vojsku těžkou otrockou službu proti Týru. Každá hlava je odřená a každé rameno rozedřené. Avšak mzdu za tu otrockou službu, kterou proti Týru konal, nemá ani on ani jeho vojsko.
Proto praví Panovník Hospodin toto: Hle, dávám Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, egyptskou zemi, aby odnesl její majetek, aby ukořistil, co se ukořistit dá, aby uloupil, co se uloupit dá; to bude mzdou pro jeho vojsko. Jako výdělek za jeho službu mu dám egyptskou zemi, protože to učinil pro mne, je výrok Panovníka Hospodina. V onen den způsobím, že vyraší roh domu izraelského a tobě dám otevřeně promluvit mezi nimi. I poznají, že já jsem Hospodin."

Yahweh podle textu Eze 29:17 změnil proroctví v roce 571 př. n. l.[5] Tedy v době, kdy se chýlilo obléhání města k neúspěšnému konci. Navíc, verše Eze 29 mohly vzniknout i později a být antedatovány. Ať už text vznikl v roce 571 či později, je v něm přiznán neúspěch babylónského vojevůdce. Zároveň je vysloveno další proroctví - Nebúkadnesar obsadí Egypt jako určitou náhradu za neúspěšné obléhání Týru.

Ezechiel 29:8-12
Proto praví Panovník Hospodin toto: "Hle, uvedu na tebe meč a vymýtím z tebe lidi i dobytek. Egyptská země bude zpustošena a obrácena v trosky. I poznají, že já jsem Hospodin. To proto, že farao řekl: "Ta řeka je má, já jsem si ji udělal".
Chystám se na tebe i na tvé toky. Obrátím egyptskou zemi v naprosté trosky, v zpustošený kraj od Migdólu po Sevénu a až k pomezí kúšskému. Neprojde jí lidská noha, neprojde jí ani noha zvířete, po čtyřicet let nebude obývána. Obrátím egyptskou zemi v zpustošený kraj, stane se jednou ze zpustošených zemí a její města budou patřit mezi města v troskách, budou zpustošena po čtyřicet let. Egypťany rozptýlím mezi pronárody a rozpráším je po zemích."
 

Ezechiel 30:10-12

Toto praví Panovník Hospodin: "Učiním přítrž egyptskému hlučícímu davu skrze Nebúkadnesara, krále babylónského. On a jeho lid s ním, kruté pronárody, budou přivedeni, aby přinesli zemi zkázu. Vytasí na Egypt své meče a naplní zemi skolenými. Proměním nilská ramena v suchou zemi, vydám tu zemi do rukou zlovolníkům, rukou cizáků zpustoším zemi se vším, co je na ní; já Hospodin jsem promluvil."

Ani toto proroctví se však nenaplnilo. Babylónský král Nebúkadnesar napadnul Egypt v roce 588 a 568 př. n. l. Neúspěšně. Babylonská vojska Egypt nezničila, Nil nevyschl, nikdy nedošlo ke čtyřicetiletému zpustošení země, k hromadnému exilu a návratu Egypťanů.[3]

V knize jsou i další předpovědi, které lze považovat za mylné či značně nepřesné.[8] [9]

V proroctvích Ezechiela ale můžeme nalézt i předpovědi, které se zřejmě vyplnily nebo se dokonce plní až v dnešní době. O tom někdy příště.

 


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
[2] Koppová Johanna. 1991. Izraelští proroci (Israels Propheten - Gottes Zeugen heute. . Edice Biblistika.2001. ISBN 80-7192-507-1
[3] False prophecy. False prophets in Jeremiah, Ezekiel, and Isaiah in the Bible
www.awitness.org/lostmess/fprophet.html
[4] Microsoft corp. Microsoft Encarta Premium Suite 2003. Heslo Tyre
[5] NAB Notes (Eze 29:17)
The first day of the first month in the twenty-seventh year: April 26, 571 B.C. This is the latest date attached to any prophecy in Ezekiel.
[6] www.inthelight.org/bible/biblewhen.htm
[7] The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001 www.bartleby.com/65/ty/Tyre.html
[8] Till Farrell. Prophecies: Imaginary and Unfulfilled.
www.infidels.org/library/modern/farell_till/prophecy.html
[9] False prophecies, Broken promises, and Misquotes in the Bible
www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html

Vytvořeno: 05. 01. 2006