České překlady Bible

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Autenticita, Vydáno dne: 10. 03. 2005

Bible - Autenticita - Překlady II -- České překlady Bible

    

Autenticita biblických textů

České překlady Bible

Prozatím nejrozšířenější české překlady Bible prováděli křesťané a budiž jim za to chvála. Zákonitě však vzniká otázka, zda zájmy náboženské byly vždy v souladu se zájmem po pravdě, tedy objektivním a co nejpřesnějším překladem. Sami překladatelé vyzdvihují v prvé řadě zachování významu náboženské zvěsti Bible:

Ekumenický překlad - CEP

"Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad" (dále jen CEP[1] - Český ekumenický překlad) je výsledkem spolupráce několika křesťanských církví. Dle předmluvy práci začali českobratrští evangelíci a během několika let se nad dílem sešli zástupci šesti církví, což je i v rámci celosvětovém ojedinělé.
CEP byl vytvářen s ohledem na cíle náboženské, bez důrazu na doslovný překlad dostupných nejautentičtějších textů. Již v předmluvě "Překlad Starého zákona" ke druhému vydání CEP z roku 1984 sami překladatelé píší :

     Překladatelé si byli vědomi toho, že starozákonní knihy byly zachovány i kanonizovány především pro svou náboženskou zvěst. Šlo o to dát v překladu co nejplněji zaznít právě těmto náboženským motivům nebo na ně aspoň upozornit v poznámkách pod čarou a nedávat místo různým zásahům do textu, s nimiž se setkáme v jiných novodobých překladech. Překladatelé usilovali o konkordantnost u teologicky významných pojmů (hřích, milost, pravda, spravedlnost, milosrdenství aj.), aby se i bez užití původního textu daly v překladu srovnávat patřičné oddíly a vykládat Písmo Písmem.

O původních textech, ze kterých překladatelé vycházeli, napsali :

     Překládalo se z původních jazyků, z hebrejštiny, případně z aramejštiny. Podkladem byl text vzorného kodexu ašérovského z roku 1008 uloženého ve Veřejné knihovně v Leningradu pod značkou B 19A, jak jej podává Biblia hebraica Rudolfa Kittela od svého 3. vydání. Je to text starší o několik století nežli dříve užívaný ,textus receptus' od Jaakoba Ben-chajjíma, vydaný v letech 1524- 25 v benátské tiskárně Bombergově.

 

Ekumenický překlad on-line: www.biblenet.cz/bible/index.php


Bible kralická - BKR

Dílo Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613 (dále BKR[2] - Bible kralická), se mnohdy v doslovném překladu blíží původním zdrojům více než CEP. Vzhledem k archaismům je místy méně srozumitelná.

Bible kralická on-line: www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/bible.html
  www.bible.cz/_bible/menu.phtml
Nová Bible kralická: www.nbk.cz/index2.html
   

 
 

Překlad nového světa Svatých písem

K užitku přijde i překlad Svědků Jehovových. Je v mnoha místech tendenční a někdy překladatelé dokonce "opravují chyby" z původních referenčních textů. Problém je také v tom, že česká verze je překladem anglického textu. Dochází např. k záměně vokativu a nominativu (angličtina nezná vokativ) v novozákonních textech. Výhodou je však doslovný překlad, který přibližuje původní styl Hebrejské Bible.

 

CEP a BKR patří k nejrozšířenějším českým překladům. Myslíme si, že věrnější své předloze je BKR i když překlad je staršího data a mnohé významy překládaných slov se ukázaly chybné. Navíc má i tento překlad chyby, které jsou třeba v CEP opraveny. Překlad v CEP je ale místy značně volný a může nabývat jiného smyslu než předloha. V obou Biblích však nalezneme velké množství míst, kde byla dána jednoznačně přednost věrouce před původním zněním referenčních zdrojů.

 

... pokračování příště ...


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  Jinak také Český ekumenický překlad / CEP/
[2]  Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/
    

Vtyvořeno: 10. 03. 2005