Obři - Šestiprstí

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Postavy, Vydáno dne: 05. 07. 2004

Hebrejská Bible-Postavy -- Obři - Šestiprstí

Obři

Šestiprstí

 

CEP[1] 2. Samuel 21:15-22
     A došlo znovu k boji Pelištejců s Izraelem. David sestoupil se svými služebníky a bojovali s Pelištejci. Ale David byl už unaven. Tu Jišbí Benób, který byl z rodu obrů, jehož dřevce vážilo tři sta šekelů bronzu a jenž byl opásán novým mečem, prohlásil, že Davida zabije. Avšak Abíšaj, syn Serújin, mu přišel na pomoc a toho Pelištejce ubil k smrti. Davidovi mužové tehdy Davida zapřísáhli: "Víckrát se s námi do boje nevydávej, ať nezhasíš světlo Izraele!"

O něco později se opět strhl boj s Pelištejci v Góbu. Tehdy ubil Sibekaj Chúšatský Sáfa, který byl z rodu obrů. Když se znovu strhl boj s Pelištejci v Góbu, Elchánan, syn Jaare Oregíma Betlémského, ubil Goliáše Gatského. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo.
A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a šest prstů u nohou, celkem čtyřiadvacet. Ten také pocházel z obrů. Tupil Izraele, a Jónatan, syn Šimeáje, bratra Davidova, ho ubil. Tito čtyři pocházeli z obrů v Gatu. Padli rukou Davida a rukou jeho služebníků.

 

V Hebrejské Bibli jsou popisovány boje Izraelců s Pelištejci. V pelištejských řadách se objevují podivuhodné postavy - obři.

V hebrejském textu jsou nazýváni - Rephaim, Raphaim, Refájci.

Slovník TWOT uvádí následující vysvětlení pojmu:

TWOT Lexicon, [2] pojem 2198d:

      Giants, Rephaim. A term of Ugaritic origin, the designation for one of the most primitive pre-Semitic peoples of Palestine. According to the Ugaritic myths and legends the hero Danel (no relationship to the biblical Daniel), and the champion of Baal are both called "Rephaites." Whether this is a folk etymology or a term based upon some ancient historical term is unknown. The OT historians used it to describe the pre-Israelite inhabitants of Palestine. Deuteronomy 2:20 mentions that the Ammonites called them the "Zamzummim" but no data is extant on this name. The versions are confused in translating the term. The usages are as follows: Gen 14:5; Gen 15:20; Deut 2:11 KJV, "giants, " RSV "Rephaim, " JPS "Rephaim." In several passages, the KJV translates "giants, " while the RSV renders "Rephaim": Deut 2:20; Deut 3:11; Josh 12:4; Josh 13:12; Josh 17:15. In 1Chr 20:4, 6, 8, KJV renders "giant, " RSV "giants." Other passages follow a similar confused pattem. The KJV justification for substituting "giant" in cases is based upon the details about the Rephaim in Deut 2:11, 28, where they are said to be "Tall as the Anakim." The LXX also translated the word as "giant" in Josh 12:4; Josh 13:14; 1Chr 20:4, 6. The exact relationship between Rephaim I and II is very difficult and no plausible explanation as yet has appeared. [As to Og's famous bed, it may have been a sarcophagus which was large not because Og was a giant but because other objects would have been buried with him. R.L.H.]

Autoři biblických veršů tímto původně ugaritským termínem tedy měli označovat některé předizraelské obyvatele Palestiny.

Za Refájce - obry byli považováni podle Bible i Anákovci a Emejci z Moábské stepi (De 2:8-11). Kdo byli ti mimořádní obyvatelé Palestiny? Byli obři jen pradávnými lidmi, o kterých pisatelé Bible mnoho nevěděli a přiřadili jim tedy mimořádné vlastnosti? Popisy bojů mezi Izraelci a Pelištejci jsou však věcné a strohé. Nejedná se o vize a sny ale o popis konkrétních událostí a konkrétních postav. Uvedeny jsou i takové podrobnosti, jako je délka kopí obřích bojovníků či váha kovového hrotu a také to, že jeden z  nich byl šestiprstý.

Podle veršů  2 Sa 21 se bojů Pelištejců s Izraelity účastnil i obr Jišbí Benób (Ishbibenob). Byl Izraelity zabit a stejně tak i jeho čtyři synové. U jednoho z nich Bible výslovně uvádí, že měl po šesti prstech na rukou i nohou.

O šestiprsté rase shromáždil zajímavé informace Arnošt Vašíček v knize Bytosti odjinud.[3]  Šestiprsté bytosti figurují v posvátných textech a legendách řady národů. Artefakty, naznačující existenci prastaré šestiprsté rasy, byly nalezeny na mnoha místech světa a vždy jsou spojeny s neobvyklými událostmi. Příběhy o šestiprstých vyprávějí často o tom, že to byli mimozemští návštěvníci, mnohdy značného vzrůstu. Cestovatel a záhadolog nabízí myšlenku, že snad kdysi došlo i ke zkřížení šestiprstých návštěvníků s lidmi. A někteří lidé si dodnes  ve své genetické výbavě nesou dědictví šestiprstých předků.
Bible tuto těžko uvěřitelnou teorii však nevyvrací. Naopak. Ve verších Ge 6:4 se píše o tom, kterak synové Boží obcovali s lidskými ženami a kdo z toho vzešel.

BKR[4]  Genesis 6:4
     Obrové (nephilim) pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.
 

Verše lze chápat i tak, že výsledkem pohlavního styku synů božích s lidmi byli potomci, kteří si nesli ve své genetické výbavě vlastnosti otce i matky. Ve verši Ge 6:4 však nejsou označeni jako Rephaim ale jako Nephilim. Pojem dodnes nemá jednoznačné vysvětlení.  Nefilům se věnujeme v jiných kapitolách. Pouze dodejme, že dle křesťanské věrouky byli Nefilové potomky padlých andělů a  žen, tedy kříženci andělů s lidmi, bohatýři mohutného vzrůstu a velké síly. Podle Watchmen Bible study group byla část Nefilů zničena potopou. Někteří však potopu přežili. Jejich potomkem byl i Anak, o jehož klanu Anákovců se píše v Numeri 13:33. Odtud prý pocházejí tvůrci některých megalitických staveb. A také hrdinové a polobozi řeckých mýtů.

Záhadolog Arnošt Vašíček [3]str.80 připomíná, že nebeští učitelé Sumerů - Anunnakové měli šest prstů a odtud je odvozen dvanáctkový numerický systém sumeřanů. Zecharia Sitchin v knize "Setkávání s bohy"[5]str.102 tvrdí, že Anákovci jsou hebrejským překladem pojmu Anunnaki.

Byli bibličtí obři z rodu Anákovců potomci Anunnaků, jak může napovídat podobnost obou jmen? Byli bibličtí šestiprstí obři Refájci potomky synů božích, návštěvníků z nebes? Je šest prstů jen náhodným fyzickým defektem nebo genetickým dědictvím po záhadných nepozemských předcích?

O strašlivém boji Yahweho s Refájci budeme psát v další kapitole.

CEP 2. Samuel 22:8-16
     Zachvěla se země, roztřásla se, nebesa v základech se hnula, chvěla se před jeho plamenným hněvem. Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí.  Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno.
Na cheruba usedl a letěl, ukázal se na perutích větru. Temno učinil stánkem kolem sebe, vířící vodstvo, mračna prachu.  Před jeho jasem vzplálo hořící uhlí. Hospodin zaburácel z nebe, Nejvyšší vydal svůj hlas. Vyslal šípy a rozehnal je, blesky je uvedl v zmatek. Tu se objevila koryta moře, základy světa se obnažily, když Hospodin zaútočil, když zadul svým hněvivým dechem.

... pokračování příště ...

 


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
[2] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. /TWOT/
Použita elektronická forma  SW BibleWorks. 
[3] Vašíček Arnošt. Planeta záhad III. Bytosti odjinud. 1999. Baronet. ISBN 80-7214-245-3
[4] Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613 /BKR/ Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
[5] Sitchin, Zecharia. 1995. Setkávání s bohy. Dobra. 2002

Vytvořeno: 05. 07. 2004