Bůh Bible III - Identita nejvyššího biblického Boha - Jsem, který jsem

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 25. 06. 2004

Hebrejská Bible - Bohové -- Bůh Bible III - Identita nejvyššího biblického Boha - Jsem, který jsem

Bůh Bible III

Identita nejvyššího biblického boha

Jsem, který jsem

CEP[1] Exodus 3:13-15
Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"

Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto:
JSEM (EHYE ) posílá mě k vám."

Bůh dále Mojžíšovi poručil: "Řekni Izraelcům toto: "Posílá mě k vám Hospodin (ÉL YHWH), Bůh (ÉLÓHÉ) vašich otců, Bůh (ÉLÓHÉ) Abrahamův, Bůh (ÉLÓHÉ) Izákův a Bůh (ÉLÓHÉ) Jákobův." To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.
 

Hebrejská Bible ve výše uvedených verších popisuje prvé představení Boha Mojžíšovi, zástupci Izraelitů.

Hospodin na dotaz Mojžíšův po božím jméně uvádí:

text WTT[2]

transliterace BHT[2]

překlady CEP, BKR, KJV a další

bez punktace 'hyh 'shr 'hyh

JSEM, KTERÝ JSEM.
JSEM, KTERÝŽ JSEM.
I AM THAT I AM
I AM WHO I AM
I WILL BE WHAT I WILL BE
I AM THE ONE WHO ALWAYS IS
Ehyeh-Asher-Ehyeh.

ehyeh je překládán jako jsem či budu.
asher je překládáno jako který, kdo, co, kdy
 

bez punktace 'hyh

JSEM
JSEM
I AM
Ehyeh

ehyeh je překládán jako jsem
 

bez punktace yhwh

Hospodin
Hospodin
Lord
Yahweh
 

Hebrejskou větu prvého verše lze pochopit dvojím způsobem: [9]
1. "Jsem, který jsem" jako ujištění o Boží přítomnosti vždy a všude.
2. "Budu, který budu" s eschatologickým výhledem.
Nejedná se tedy přímo o boží jméno ale o jeho výklad.

 

Já BUDU nebo On BUDE?

ehyeh je překládán jako jsem či budu.
asher je překládáno jako který, kdo, co, kdy

Walter R.Dolen[4] připomíná, že pojem - ehyeh je překládán ve verši Exo3:13 jako Já jsem. Stejný výraz je však např. ve verši Exo3:12 přeložen jako Já budu. Oba překlady jsou možné, protože hebrejština nerozlišuje přítomný a budoucí čas. Dolen dále upozorňuje, že na Mojžíšův dotaz po jméně, Bůh odpovídá: JÁ JSEM resp. JÁ BUDU.
Bůh však hned podle dalšího verše uvádí další své jméno - YHWH. Je to opravdu další jméno, nebo se jedná jen o jinou formu onoho "já budu"?
YHWH podle Dolena znamená ON BUDE či TEN, KTERÝ BUDE. A proč bůh mění ve svém jméně osobu první na třetí (JÁ na ON)? Protože se jedná stále o stejné jméno, mění se však ten, kdo jméno vyslovuje! Bůh říká JÁ JSEM či JÁ BUDU, protože hovoří o sobě. Lidé by však měli používat jméno v odpovídající 3.osobě, tedy ON JE či ON BUDE. A to prý vyjadřuje právě slovo YHWH. Standardně se výraz on bude hebrejsky píše jako yhyh. V Bibli je však použit pojem yhwh, který je prý archaickým zápisem stejného významu.

Pro nás by tedy mělo platit, že jméno, kterým se na boha obracíme, nemá být v 1.osobě ehyeh - JSEM ale v osobě třetí, tedy ON JE resp. ON BUDE - YHWH. Božím jménem je tedy pro nás YHWH, které je odvozeno od slovesa hwh (být). Dolen píše, že pojem YHWH je podle BDBG[6] slovesem "být" v imperfektu, třetí osobě, jednotném čísle a mužském rodě, použitý v roli jména. Hebrejské imperfektum znamená počátek, nedokončenost, pokračování, něco co přechází z minulosti do budoucnosti.[4]

 

YHWH - zkratka?

Tři slova mají zřejmě přímou souvislost s dalšími jmény hebrejského boha - YHWH a YH.  Znamená to, že Ehyeh Asher Ehyeh jsou vlastně zkráceně obsažena ve jménu YHWH, že tedy YHWH je pouhou zkratkou?

 

Jsem ten, který je s tebou?

Být v hebrejštině neznamená jen abstraktní bytí (v sobě a pro sebe) ale také bytí s někým a pro někoho. Proto je podle jednoho z hebrejských zdrojů[7] lépe místo Jsem, který jsem  překládat Jsem ten, který je s tebou.

 

Jsem Ea

Na stránkách "Skutečné jméno Boha" [7] je zmíněn zajímavý výklad slov ehyeh asher ehyeh.

Jeden z nejvyšších sumerských bohů Enki, nesl také akkadské jméno Ea. Vokalizovaně lze jméno zapsat jako Eya.

Mojžíš se zeptal Boha na jeho jméno. Obdržel odpověď . Tato slova jsou přepisována jako Eyah Asher Eyah či Ehyeh Asher Ehyeh a překládána ve smyslu Jsem, který jsem. Možný je však i jiný, smysluplnější překlad:
Jsem ten, který je zván Eyah.

Eyah je západosemitským (hebrejským) přepisem jména Ea. Ze záhadné a těžko pochopitelné věty se stává logická odpověď Mojžíšovi a zároveň důmyslná hříčka se slovy. V další větě bůh pokračuje. Neříká opět záhadné Jsem ale jednoduše opakuje své jméno - Eyah - Ea - Enki.

TNK Exodus 3:14

And God said to Moses, "Ehyeh-Asher-Ehyeh." He continued, "Thus shall you say to the Israelites, 'Ehyeh sent me to you.'"

CEP Exodus 3:14

Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."

Zní tedy verš takto?

Bůh řekl Mojžíšovi: "Jsem (ten), který (je zván) Eyah" A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: Eyah posílá mě k vám."

 

... pokračování příště ...

 

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
V elektronické formě viz.
[2].
 
[2] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001.
www.bibleworks.com
 
[3] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS či WTT/
V elektronické formě viz.
[2].
 
[4] Dolen Walter R. God papers. 2003
becomingone.org/gp/gp1b.htm
 
[5] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. V elektronické formě viz.[2]. /TWOT /
 
[6] BDBG Hebrew and English Lexicon; Gesenius' Gram. § 40 & § 75
 
[7] The True Name of God
home.comcast.net/~theseeker/Yahweh.htm
 
[8] Desatero Božích slov
olam.cz/aktuality/liberalni_unie/studie/asret_hadivrot.html
 
[9] Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991
ISBN 80-7017-408-0
 
   

Aktualizováno: 25.06.2004