Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Postavy

  Padlí synové boží a Nefilové - příčina potopy

  Hebrejská Bible-Postavy (Nefilové V.) - Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí

      

  Nephilim V

  Padlí synové boží a Nefilové - příčina potopy

   

  Genesis (1. kniha Mojžíšova)

  První biblickou zmínku o Nefilech nalezneme v 6. kapitole knihy Genesis:

  CEP[1] Genesis 6:1-4 (slovo v závorce přidal autor dle hebrejského originálu)
       Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let."
  Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy
  /nephilim/, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.

  Genesis neboli První kniha Mojžíšova je úvodní knihou Bible. Genesis vypráví o stvoření světa a člověka, o Adamovi a Evě, jejich pádu a vyhnání ze zahrady v Edenu. Dále zde čteme o Adamových potomcích - Kainovi a Ábelovi a řadě dalších patriarchů včetně Henocha, kterého si vzal Bůh k sobě. 5. kapitola končí informací o Noem, který ve věku 500 let zplodil tři syny (patriarchové té doby žili 800 i 900 let). A pak se začalo dít něco nedobrého. V následující šesté kapitole je hned na začátku zmínka o Nefilech. Celá kapitola vlastně popisuje důvody, proč seslal Hospodin na svět potopu. Člověk, zvířata, plazi i ptactvo měli být smeteni z povrchu země. Jen praotec Noe dostal pokyn, jak zachránit sebe a své blízké včetně vybraných párů zvířat.

  Důvod chystané potopy je zdánlivě uveden hned v prvním verši šesté kapitoly - lidé se počali na zemi množit. To je ale v rozporu s 1. kapitolou Genesis, kde Bůh požehnal muže a ženu a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi." (Gn 1:28). Že by tak rychle Bůh změnil názor? Nebo se lidé množili více, než Bůh předpokládal? Z dalších veršů šesté kapitoly plyne, že skutečným důvodem božího hněvu byl ničivý vliv mimozemských bytostí (synů Božích) a jejich potomků (Nefilim) na člověka, zemi a veškeré pozemské tvorstvo. 

  Podle předchozí 5. kapitoly uplynulo od Adama po narození Noeho 1056 let. Od doby Enóše se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Tedy 821 let až k Noemu lidé uctívali Hospodina. V knize Genesis není nic o tom, že by lidé během těch několika staletí jakkoliv probouzeli boží hněv. Henocha (Zasvěceného) si dokonce vzal Hospodin k sobě na nebesa, což byla nejvyšší pocta člověku.

  Problémy začínají teprve tehdy, kdy božští synové začínají obcovat s ženami a kdy zde začínají žít Nefilové, kříženci lidí a božských synů.

  Teprve, když synové boží vcházejí k dcerám lidským, se na zemi množí zlovůle člověka a každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. (Gn 6:5). Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. (Gn 6:12).

     
  Patriarcha         Stáří při zplození syna Uctívání Hospodina
  Adam 130  
  Šét 105  
  Enóš 90 90
  Kénan 70 70
  Mahalel 65 65
  Jered 162 162
  Henoch 65 65
  Metúšelach 187 187
  Lámech 182 182
  Noe    
  Celkem 1056 let 821 let
   

  CEP Genesis 6:5-13
       I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." Ale Noe našel u Hospodina milost.
  ...
  Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí...

  Lidstvo a vlastně všechno tvorstvo pokazilo zde na zemi svou cestu. Na počátku toho všeho byli synové boží a to, že dali zrod křížencům mezi lidmi a mimozemskými bytostmi.

  V knize Genesis jsou zapsány příběhy předávané ústní tradicí snad již od 10. století př. n. l. i když Tóra (včetně knihy Genesis) byla zkompletována až někdy v 6. či 5. století př. n. l. Zhruba o 300 let později byla sepsána Kniha strážců. Patří do sbírky zvané 1. kniha Henochova z 3. stol. př. n. l. Kniha strážců doplňuje mnohé, co bylo v Genesis jen naznačeno.[2]

   

  Kniha strážců

  1. kniha Henochova (též Etiopský Henoch) patří mezi nejznámější starozákonní apokryfy. Obsahuje pět knih, z nichž prvá nese podle svého obsahu název Kniha strážců (the Book of Watchers). Jak název sbírky napovídá, ústřední postavou a vypravěčem je Henoch, sedmý patriarcha od Adama. Henoch znamená zasvěcený.

  Henoch hned v prvních kapitolách varuje před božím soudem. Třást strachy se budou i strážci (kap. 1:5). Varuje ty, kteří porušují boží zákony. Těm budou ukráceny i léta jejich života (5:5). Později v textu zjišťujeme, že strážcové jsou také označováni jako andělé, synové nebes, nebeští strážcové či strážcové nebes. Jsou to stejné bytosti, které jsou v Genesis označeny jako synové božští či synové boží.

  Kniha strážců,[3] kapitola 6 - 7
       6    A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se jim rodily krásné, půvabné dcery. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si: "Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo." A Semjaza, který stál v čele, řekl: "Bojím se, že se k tomu snad ani neodhodláte, vždyť sám bych pak pykal za tento velký hřích." Nato mu všichni pravili: "My všichni složme přísahu a zavažme se vzájemným zaklínáním, že od svého úmyslu neustoupíme a že jej určitě provedeme. " Potom všichni společně přísahali a vzájemným zaklínáním se zavázali záměr uskutečnit. Celkem dvě stě jich pak sestoupilo na Arias, jež tvoří vrchol Chermónu, jak se zapřisáhli a zavázali vzájemným zaklínáním. A toto jsou jména jejich vůdců: Semjaza, který jim stál včele, Araki, Berameel, ...
  7:1    A byli s nimi všichni ostatní a brali si ženy; každý si pro sebe vybral jednu a začali k nim vcházet a spát s nimi. Učili je kouzlům a čárům a obeznámili je s řezáním kořenů a roubováním stromů.
  7:2   A ony počaly a porodily velké obry, jejichž výška byla tři tisíce loktů.
  7:3   Tito pak snědli všechen majetek lidí, až je lidé nebyli s to uživit.
  7:4   Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali.
  7:5   A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybám a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev.
  7:6   Tu země pachatele zla obvinila.

  Výše uvedený překlad byl pořízen z Knibbovy edice z r. 1978. Níže uvádíme anglický překlad z r. 2012, ve kterém jsou použity i fragmenty nejstarších svitků z Kumránu.[a] [4]

  Zde se nepíše nic o tom, že by obři dosahovali výšky 3000 loktů. Zato je zde vysvětleno, že z obrů zrozených ze spojení strážců a pozemských žen se stali Nefilové (Nephilim) a z nich se zrodili Eljo (Elioud):

       A ony /lidské ženy/ počaly /se Strážci/ a porodily jim veliké obry. A tito obři se stali Nefilim a z Nefilim se zrodili Eljo. A rostli v souladu se svou velikostí.

  200 bytostí zvaných andělé či synové nebes začalo plodit s lidskými ženami potomstvo. Vůdce strážců si byl vědom toho, že činí velký hřích. Potomci mimozemšťanů se nakonec obrátili proti lidem a zlo začali páchat i vůči zvěři a zemi.

  Synové nebes se v Henochově knize dělí do dvou skupin: svatých a strážců (bývalých svatých). Svatí, sloužící Bohu, pověřili Henocha, aby doručil vzkaz vůdcům druhé skupiny - strážcům, kteří opustili nebe.

  Svatí komunikovali s Henochem pouze ve snech, vizích. Strážci hovořili s Henochem přímo. Navíc obcovali s lidskými ženami a rodily se jim děti. To ukazuje na to, že pokud k těmto událostem opravdu došlo tak, jak je psáno, pak strážci měli nejen fyzické tělo, ale byli geneticky kompatibilní s lidmi. 200 strážců, kteří sestoupili na horu Chermon, bylo bytostmi z masa a kostí, geneticky příbuznými s pozemskou lidskou rasou.

  Kniha strážců 9:8-9
       ... A oni chodili k dcerám člověka na zemi a spali s nimi, stykem s oněmi ženami se poskvrnili a neskryli před nimi ani jeden svůj hřích. Ty ženy pak porodily obry, a celá země tím byla naplněna krví a zlem...

  Z obřích potomků synů nebes (strážců) vznikla rasa Nefilů a z ní rasa Eljo. Z dalších kapitol se dozvídáme, že strážci - mimozemšťané učili lidi vyrábět zbraně i ozdoby. Nastala bezbožnost, smilstvo, lidé setrvávali v hříchu a všechny jejich cesty vedly ke zkáze (8:2). Lidé hynuli a naříkali. Na zemi bylo prolito mnoho krve, lidé propadli zlu. Ženy porodily obry a celá země tím byla naplněna krví a zlem.

  Pojídání masa a krve

  Učiňme krátkou odbočku. Bůh dal lidem do opatrování zemi:

  CEP Genesis 1:27-30
       Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
  Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.

  Co jedl první člověk? Bůh mu dal za pokrm semena a plody bylin a stromů. Viz také Gn 2:9, 2:16. O tom, že člověku bylo dáno za pokrm také maso, zde není zmínky. Později se Ábel stal pastýřem. Člověk tedy zřejmě pil i mléko. O tom, že by jedl i maso a pil krev se však v Bibli ani potom nic nepíše. Z hlediska biblické chronologie je prvá zmínka o pojídání masa a pití krve až v Knize strážců:

  Kniha strážců,[3] kapitola 7
       7:4   Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali.
  7:5   A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybám a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev.
  7:6   Tu země pachatele zla obvinila.

  Maso a krev začali jako první požívat obři, kříženci nebeských strážců a lidských žen. Nebylo to jedno z ničivých tajemství, které člověk poznal? Nenaučil se právě tehdy jíst maso a požívat krev? Nebyl i to jeden z důvodů potopy světa?

  Dvě příčiny potopy

  Kapitoly 1 až 16 tak vysvětlují a doplňují biblický oddíl Genesis 6, kde se hovoří o božích dětech, které se ženily s lidskými dcerami a ty jim plodily Nefily. Kniha strážců uvádí, že zlo mělo dvě základní příčiny:

  1. Obcování strážců se ženami a zrod hybridních bytostí (obrů - Nefilů)

  2. Předávání znalostí (ničivých tajemství), které nebyly určeny člověku a na zemi umožnily rozmnožovat zlo.

  Podle Henochovy vize přestoupili Strážci nějaký nebeský zákon, boží řád a učili lidi různá "tajemství" - obrábění kovů, výrobu zbraní, bylinkářství, zaříkávání, astrologii či hvězdářství. Lidé ale propadli zlu a začali prolévat krev. Za to mají být Strážci potrestáni uvězněním v temnotě na sedmdesát pokolení až do konečného soudu, kdy je pohltí útroby ohně. Celá země bude zničena a vše vyhlazeno. Símě Lámechova syna (tj. rod Noeho) však bude zachováno (10:3).

  Kniha strážců, výňatky z kapitoly 10
       9. A Gabrielovi Pán řekl: "Vytáhni proti těmto zlotřilým ničemníkům, vyhlaď z lidského středu děti jejich smilstva i děti strážců. Rozeštvi je proti sobě, aby se navzájem v boji pobili, neboť nemají nárok na dlouhý život.
  10. Oni se tě budou snažit uprosit, ale nic jim nebude platné, že doufají ve věčný život a že každý z nich se dožije pěti set let"

  12. A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost.

  15. Znič všechny chlípné duše a děti strážců, neboť si ujařmili lidi.
  16. Smeť z povrchu zemského všechno násilí. Ať zhyne každé zlé dílo a objeví se rostlina spravedlnosti a nevinnosti a její dílo ať přinese požehnání. Spravedlnost a čistota budou radostně nastoleny na věky.

  20. Zemi pak očisti od veškerého útlaku, nespravedlnosti a všech hříchů. Odvrať ji ode vší bezbožnosti a zlovůle, jež poskvrňují zemi: Z povrchu země je vyhlaď.

  Z verše 10:9-10 se dozvídáme i to, že děti strážců, Nefilové, měli  dispozici dožívat se 500 let (což však nebylo při porovnání s délkou života patriarchů příliš mnoho).

  Teprve až budou z povrchu zemského smeteny všechny chlípné duše a děti strážců, které ujařmili lid, až bude země očištěna od útlaku, nespravedlnosti a bezbožnosti, pak bude znovu země požehnána.

  Kniha strážců, výňatky z kapitoly 15
       2. Jdi a strážcům nebes... vyřiď: ...
  3. Proč jste opustili vysoká, svatá, věčně trvající nebesa a znečistili se tělesným stykem s dcerami lidí a vzali si je za ženy, chovali se jako děti země a zplodili obry jako své syny.
  4. Vy však netělesní svatí a věčný život žijící jste se s ženami poskvrnili, zplodili jste děti tělesnou krví a toužili po lidské krvi: takže jste zplodili tělo a krev, jako je plodí ti, kteří jsou smrtelní a hynoucí.

  Strážci, původně netělesní a dlouhověcí (či nesmrtelní), na sebe vzali fyzické tělo a zplodili se ženami Nefily, tělesné bytosti. Je nejasné, zda zmínka o lidské krvi je metaforou nebo popisuje skutečnost - touhu strážců mít lidské tělo. Krev byla podle biblického chápání nositelkou života v člověku.

  Kniha strážců, výňatky z kapitoly 16
       3. Nuže, byli jste v nebi, a i když vám prozatím nebyly zjeveny skryté věci, poznali jste ničivá tajemství, která jste v tvrdosti svých srdcí prozradili ženám. Znajíce tato tajemství ženy a muži rozmnožují na zemi zlo.'

  V 16. kapitole pak Hospodin opět vyčítá strážcům, že prozradili ženám ničivá tajemství. Člověk nyní zná tato tajemství a rozmnožuje zlo na zemi.

  Připomeňme, že Hospodin vyčítal strážcům dvě základní věci: jejich sestup z nebes, ztělesnění, styk s ženami a rození kříženců a pak prozrazení tajemství (znalostí), které měly člověku zůstat skryty a které znamenají šíření zla na zemi.

  V dalších kapitolách je Henoch odnášen na různá místa nebes i podsvětí aby nahlédl pod oponu fungování světa. Spatřuje také podsvětní žalář, do kterého budou uvrženi strážcové. Vše, co vidí, má nějakou spojitost se soudným dnem a potopou, která má brzy nastat.

   

  Kniha strážců vysvětluje to, co je v 6. kapitole knihy Genesis pouze stručně naznačeno. Lidé se snažili žít v souladu se zákony Stvořitele. Množili se, prospívali a zaplňovali zemi až do časů Henocha a Noeho.
  Avšak na zemi začali působit nebeské bytosti - strážci. Zhmotnili svá těla a měli styk s lidskými ženami, i když věděli, že tím porušují nebeská pravidla. Z jejich hříchu se začali rodit kříženci nebešťanů a pozemšťanů, ze kterých vznikla nová rasa - Nefilové. Ti začali terorizovat lidstvo a celou zemi.
  Člověk však nebyl bez viny. Od strážců získal znalosti kouzel, čar či výroby zbraní, a ty zneužil k šíření zla a násilí. Od Nefilů se lidé naučili ničit, zabíjet a možná poprvé pojídat maso a krev. Strážci a jejich Nefilové byli příčinou toho, že všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.

  A Bůh se tehdy rozhodl očistit zemi potopou a hrstce doposud nezkažených lidí dát šanci znovu žít v souladu s nebeskými zákony.

   

  Kdy mají být strážci propuštěni z podsvětí k božímu soudu?
  Jsou Nefilové stále mezi námi?

  Předchozí - Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí

  Následující - Strážci a Nefilové - jsou stále zde? Jak vypadají?

   


  [a] Jde o nový překlad 1. knihy Henochovy z roku 2012, kde jsou kromě etiopské verze použity i starší řecké texty a aramejské fragmenty od Mrtvého moře (Kumránské svitky).

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2]  Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006070002
  [3] SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti: mimobiblické židovské spisy : pseudepigrafy. Vyd. 2. Přeložil Zdeněk POLÁČEK, přeložil Jiří FARSKÝ. Praha: Vyšehrad, 1998-. ISBN 80-7021-257-8.
  [4] NICKELSBURG, George W. E. a James C. VANDERKAM. 1 Enoch: the Hermeneia translation. Revised edition. ISBN 9780800699109.
      

   
  Vytvořeno: 2. 4. 2018


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 02. 04. 2018 | Aktualizováno: 03. 04. 2018 | 10497 přečtení | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.