Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Postavy

  Nefilové, boží synové a strážci?

  Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové (II.)

      

  Nefilové (II.)

  Nefilové, boží synové a strážci?

  Bible, Genesis 6:1-7 BKR[1] 
       Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let.
  Obrové
  /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.
  Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil.

  V biblické knize Genesis (verš 6:1-7) je zmínka o bytostech zvaných נפלים Nephilim - Nefilové. Jejich původ je zahalen tajemstvím. Dříve byl pojem Nephilim překládán jako obři ale překlad nemusí být správný.[2]

  Někteří badatelé ztotožňují záhadné Nefily s nebeskými bytostmi - Syny božími, anděly či nebeskými Strážci. To je však evidentně chybné. Mezi tyto badatele patří i známý autor spekulativní literatury Zecharia Sitchin. Ve svých bezesporu zajímavých a čtivých knihách kombinuje své znalosti biblických textů i starověkých sumerských mýtů a snaží se vysvětlit původ Nefilů.

  Potomci Strážců seslaných z nebe?

  Zecharia Sitchin, "12. planeta", úvod knihy [3]str.7
       ...když jsem se jako mladý student seznamoval s texty Genesis v hebrejském originále, směle jsem se pouštěl do sporů o výkladu bible. Jednoho dne jsme v VI. kapitole četli o tom, že když se Bůh rozhodl zničit lidstvo potopou, byli na Zemi "synové Boží", kteří si brali za ženy "dcery lidské". V hebrejském originále se jmenovali nefilim; pan učitel nám vysvětlil, že to znamená "obři", ale já s tím nesouhlasil. Cožpak to neznamená doslova "ti, kdož byli sesláni dolů", kteří sestoupili na Zemi? tázal jsem se. Učitel mě pokáral a doporučil mi, abych přijal tradiční výklad.
  ... Není tedy na čase přijmout slovo nefilim z týchž starověkých záznamů ve významu "návštěvníci Země z nebes"?
   

  Zecharia Sitchin se již ve své první knize 12. planeta zmiňuje o Nefilech a tvrdí, že jde jednoznačně o mimozemšťany. Hned v úvodu knihy (viz výše) ale Z. Sitchin trochu mate čtenáře. V 6. kapitole Genesis nejsou "synové Boží" ztotožněni s "nefilim", jak tvrdí autor. Píše se zde, že synové Boží si brali lidské dcery. Lidské ženy rodily ze spojení se syny Božími. Obrové /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom,... Není však vůbec jasné, zda Nephilim byli synové Boží (ti, kteří měli pohlavní styk s lidskými ženami). Spíše to byly bytosti, které se rodily ze svazku nebeských synů a pozemských dcer.

  Sitchin nemusí mít pravdu ani v tvrzení, že nefilim znamená ti, kdož byli sesláni dolů. Nefilim či Nephilim se překládá jako obři, padlí, spadlí, odpadlí, mocní atd. Zkrátka, původní význam pojmu Nefilim je nejistý.[2]
  Dále pak Z. Sitchin upozorňuje na 1. knihu Henochovu, kde lze také nalézt zmínku o Nefilech:

  Sitchin, "Kosmický kód"[4]str. 176
       Učenci se shodují, že 1. kniha Henochova obsahuje nepochybně doslovné pasáže z mnohem staršího manuskriptu zvaného Kniha Noemova, o němž se kromě Henochových knih zmiňují i další prameny. Je docela možné, že to byl zdroj oněch tuze záhadných osmi veršů v 6. kapitole Genesis. Tyto verše, jež předcházejí biblickou verzi potopy a jejího hrdiny Noema, popisují, jak se nefilové, "synové elóhím" („synové božští") ženili s dcerami Adamovými, což přimělo Hospodina k rozhodnutí, že smete lidstvo s povrchu země. Tato kniha vypravuje příběh se všemi detaily, nefilové jsou uvedeni jmenovitě, je vysvětlena podstata božského hněvu. Vrací se nejspíše k sumerské době a k sumerským pramenům a obsahuje některé podrobnosti, jež jsou jinak známy pouze z mezopotámského textu o Atrachasísovi.
   

  Skutečně existuje starozákonní apokryf - 1. kniha Henochova. Budeme se jí více věnovat v dalších pokračováních. V této sbírce nalezneme část zvanou Kniha strážců. Byla sepsána někdy ve 3. stol. př. n. l. a vysvětluje biblické verše Genesis 6. V Knize strážců jsou Nefilové popisováni jako bytosti narozené ze spojení nebeských bytostí (Strážců, Pozorovatelů) a lidských žen.
  V Knize strážců (patřící do sbírky 1. kniha Henochova) je opravdu zmínka o nefilech. Nefilové tam jsou popisováni jako bytosti narozené spojením nebeských bytostí (Strážců, Pozorovatelů) a lidských žen. Z. Sitchin tedy zaměňuje Strážce na Nefily.

  Kniha strážců vysvětluje nejasnou pasáž Genesis 6 skutečně jednoznačně: Nefilové byli potomky tajuplných Strážců, tedy někoho, kdo pochází "shora", z nebes. Zároveň mohli být velkého vzrůstu, silní a mocní. To je i v souladu s chápáním smyslu originálního hebrejského pojmu N-P-L  (נפל ).

   

  Anákové = sumerští Anunakové?

  Zecharia Sitchin dále tvrdí, že ve druhé biblické zmínce o Nefilech (Numeri 13:33) jsou tito považováni za syny Anaka a odtud odvozuje spojitost se sumerským pojmem Anunnaki, označujícím prý ty, kteří sestoupili z nebe (mimozemšťany):

  Z. Sitchin, "Setkávání s bohy"[5] str. 102
       Biblický termín Nefilim, synové Elohim, kteří byli pak na Zemi, je podobný sumerskému pojmu Anunnaki ("Ti, kteří z Nebe sestoupili na Zemi"); samotná Bible (Num. 13:33) říká, že Nefilim byli "synové Anaka" (hebrejský překlad Anunnaki)...

  Biblický verš Numeri 13:33 (viz Nu 13,33) je překládán dvěma rozdílnými způsoby:

  a) Např. v TNK je část verše překládána "viděli jsme tam Nefily -- Anak(ové) jsou částí Nefilů...". Tedy ve smyslu, že Anakové jsou částí či potomky Nefilů:

  TNK[6] Numbers 13:33
       we saw the Nephilim there -- the Anakites are part of the Nephilim -- and we looked like grasshoppers to ourselves, and so we must have looked to them.

  Podobě jiný překlad tvrdí " viděli jsme tam Nefily (synové Anak(ů) jsou částí Nephilů)...":

  NAU[7] Numbers 13:33
       There also we saw the Nephilim (the sons of Anak are part of the Nephilim); and we became like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight.

  b) V Bibli kralické ale čteme, že obři (Nefilové) jsou syny Enaků:

  BKR Numeri 13:34
       Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky, a takoví jsme se i jim zdáli.

  Původní hebrejský text je nejednoznačný. Většina překladů dává přednost vysvětlení, že synové Enaka, jsou částí Nefilů, tedy Enakové pocházejí z Nefilů. Pouze menšina překladů ukazuje, že Nefilové (obři) mohli být považováni za potomky Anaků, tedy Nefilové pocházejí z Enaků.

  Kdo ale byli ti "Anakové"? Je zde skutečně spojitost se sumerskými Anunnaki?

  Anákovci (CEP), synové Enakovy (BKR) či synové Anakovi (B21) nejsou v Bibli nijak specifikováni. Pouze se dočteme, že město Chebrón (dříve Kirjat-arbu) bylo městem Anókova/Enakova otce (Jos. 21:11). Jednalo se nejspíše o nějaký rod, spojovaný s Nefily. Význam kořene slova Anákovci či Anak  ענק ('nq) je neznámý. Je zde podobnost s hebrejským slovem znamenajícím hrdlo či náhrdelník. Možná jméno rodu vyjadřovalo ozdobnost či vznešenost.[12]   Rozhodně není doloženo, že by Anak či synové Anaka byl hebrejský překladem sumerského Anunnaki, jak uvádí Z. Sitchin. 

  Pojem Anuna (Anunnakkú) měl v Sumeru znamenat "vznešeného potomka", ve slově bylo spojeno nebe (An) se zemí (Ki). Jednalo se o obecné označení pro bohy. Později byli Anunnakki považováni za bohy země a podsvětí. V podsvětí se mělo nacházet 600 Anunnakkú ale v nebi jen 300.[11]

  Spojitost mezi biblickými Anaky a sumerskými Anunaky není nijak doložena a přes propast tisíců let mezi zánikem Sumeru a sepsáním Bible je jen stěží myslitelná. Jistá podobnost zde však existuje. Anunakové byli vznešení potomci prvotních bohů. Nefilové či Anakové byli potomky synů nebes. 600 Anunaků žilo v podsvětí. Podobně 300 Nefilů bylo odsouzeno žít v podsvětí (podle Knihy strážců).

  Kromě Genesis (kapitola 6) o Nefilech čteme také v knize Numeri  (kapitola 13). Nefilové jsou zde dáváni do souvislosti s obří rasou Anáků (Anak, Anakites, Enak...). Podle jednoho z možných překladů byli Nefilové syny, tedy potomky Anáků. Častěji je ale biblický verš Numeri 13:33 chápán obráceně: Rod Anáků pocházel z Nefilů. Totožnost sumerských anunaků s biblickými Anáky není nijak doložena, avšak existují zde i jisté paralely.

   

  Nefilové = Strážci ?

  Zecharia Sitchin dále uvádí, že v některých svitcích 1. knihy Henochovy je přímo uveden pojem Nefilim tam, kde je v překladu slovo Strážce. Nefilové tedy museli být právě oněmi záhadnými Strážci.

  Sitchin, "Setkávání s bohy"[5], str. 116 :
       II. sloupec fragmentárního svitku, který byl přeložen T. H. Masterem (The Dead Sea Scriptures) a H. Dupot-Sommerem (The Essene Writings from Qumran), začíná Lámechovou výpovědí o okamžiku, kdy poprvé uviděl malého Noé:
         V srdci jsem myslel, že počato bylo jedním ze Strážců, jedním ze Svatých... 
  A mé srdce se proměnilo kvůli tomu dítěti.
  Pak jsem já, Lámech, nemeškal a pristoupil jsem
  k Bat-Enoš, mé ženě, a pravil jí: 
  Chci tě zavázat prísahou k Nejvyššímu, 
  Pánu Svrchovanému, Králi všech světů, vládci Synů nebe, 
  že řekneš mi pravdu, zda... 
    Zkoumáme-li původní hebrejsko-aramejský text svitku, shledáváme, že tam, kde moderní překladatelé použili výraz pozorovatelé, původní text (obr. 20) mluví vlastně o Nefilim. 
   

  Sitchin, "Schody k nebesům"[8] , str. 188 :
       Nás pak zvláště zajímá fragment svitku, který se zabývá neobyčejným zrozením Noemovým a ze kterého můžeme zjistit původní hebrejské znění termínu, který byl překládán jako "Pozorovatelé" nebo "Obři" a to i překladech moderních vědců (např. v publikacích T.H. Gastera Texty od Mrtvého moře nebo H. Duponta-Sommera Essenské texty z Kumránu). Podle nich sloupec II. tohoto zlomku začíná následovně:
        Hle, pomyslel jsem ve svém srdci, že početí je dílem jednoho z Pozorovatelů, jednoho ze Svatých a že (dítě ve skutečnosti patří) k Obrům. 
  A mé srdce se ve mně díky tomuto dítěti změnilo. 
  Pak jsem já, Lámech, pospíšil k Bath-Enoš (své) ženě a pravil k ní: 
  (Chci, abys přísahala) při nejsvětějším, při Nejvyšším pánu všech světů, vládci Synů nebes, že mi sdělíš jen pravdu, zda... 
    Když se však podíváme na hebrejský originál (obr. 57), vidíme, že tam není napsáno "Pozorovatelé", ale Nefilim - což je termín použitý i v 6. kapitole Knihy Genesis.
  A tak se všechny dávné texty a pověsti vzájemně potvrzují. Ve dnech před Potopou na Zemi pobývali Nefilové - Mocní, Lidé z raket. 

  Zecharia Sitchin tvrdí, že původní pojem "Nefilim" z fragmentu svitku od Mrtvého moře je překládán výrazem "Watchers" tedy "Pozorovatelé" či "Strážci". Odtud ztotožňuje biblické Nefily s apokryfními Strážci.

  Michael S. Heiser[5] [9]ale upozornil na Sitchinův omyl. Podívejme se na zmíněnou pasáž - viz obr. vpravo. Zecharia Sitchin zaměnil dvě slova.   
  Obr. Verš z knihy Henochovy.[9]

  Vyskytuje se zde skutečně slovo
  nephilim2_.gif (1172 bytes) , přepsáno do latinky nephilim3_.gif (983 bytes), tedy Nephilin, Nefilové.

  O pár slov výše je však uveden pojem
  nephilim4_.gif (1126 bytes), přepsáno do latinky nephilim5_.gif (933 bytes), znamenající Strážci, Pozorovatelé, Watchers.

  Zmíněnou pasáž z fragmentu svitku jsme pro kontrolu podrobili laickému doslovnému překladu. Jak je patrné i z naší přílohy, Nefilové NEJSOU v Sitchinem citovaných dílech překládáni jako Watchers, Strážci, Pozorovatelé, ale jako "Obři" či "Nephilin". Tedy klasicky, ve shodě s mnoha překlady Bible.

  Dle kousku svitku, na který upozornil Sitchin, nelze ztotožnit Nefily s "Watcher's - Strážci - Pozorovateli" popisovanými v apokryfní 1. knize Henochově.

  Rovněž lze stěží dát rovnítko mezi biblické Anaky a sumerské Anunnaky. Zajímavá je však paralela mezi Anunnaky a biblickými syny božími, Strážci, kteří zplodili Nefily.

  Strážci, strážní, poslové, andělé

  Zmínili jsme postavy Strážců (angl. Watchers). Pojem Strážce pochází z aramejštiny a v Hebrejské Bibli jej nalezneme pouze třikrát, v knize Danielově, která je z větší části také psána aramejsky. Pro příklad uveďme verš Dan 4:14 (4:17):

  Aramejský pojem עִיר (`iyr) je překládán jako watcher (angl.), strážce, strážný, pozorovatel, nebeský posel apod.  V knize Danielově vystupují strážci jako boží poslové, andělé. Později se dozvíme, že v jiných knihách hrají strážci i úlohu silně negativní, padlé anděly spojené právě s Nefily.

   

  Předchozí - Nefilové v Bibli - obři, zrůdy, padlí?

  Následující - Morfologie slova


  [1] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2]  Nephilim, Nefilové: Nefilové v Bibli - obři, zrůdy, padlí? Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nephilim-nefilove-obri-nebo-synove-andelu&cisloclanku=2006060003
  [3] Sitchin, Zecharia. ?. Kroniky země, Kniha I: Dvanáctá planeta. Praha. 1999
  [4] Sitchin, Zecharia. 1998. Kosmický kód. Praha. 2001
  [5] Sitchin, Zecharia. 1995. Setkávání s bohy. Dobra. 2002
  [6] The Jewish Publication Society. 1985. JPS Tanakh, a new translation (into contemporary English) of The Holy Scriptures according to the traditional Hebrew text (Masoretic).  /TNK/
  [7] The Lockman Foundation. 1960-1995. The New American Standard Bible. English Bible translation 1977, New American Standard Bible 1995 Update. V elektronické formě Sw Bibleworks. /NAU/
  [8] Sitchin, Zecharia. 1980. Kroniky země, Kniha II: Schody k nebesům. Praha. 2001
  [9] The Nephilim. Sitchin is wrong.com [online]. Michael S Heiser, 2012 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm
  [10] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
  [11] BLACK, Jeremy a Anthony GREEN. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: ilustrovaný slovník. Ilustroval Tessa RICKARDS. Praha: Volvox Globator, 1999. Historie (Volvox Globator). ISBN 80-7207-266-8.
  [12] Anak meaning. Abarim Publications [online]. [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: http://www.abarim-publications.com/Meaning/Anak.html#.Wr5IhC5uaUk
      

   
  Vydáno: 20. 06. 2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 20. 06. 2006 | Aktualizováno: 01. 04. 2018 | 43271 přečtení | Počet komentářů: 93 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.