Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Postavy

  Morfologie slova Nephilim

  Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové III - Morfologie slova Nephilim

      

  Nephilim III

  Morfologie slova

   

  V úvodním článku Nephilim, Nefilové: Obři nebo synové andělů? jsme uváděli, že pojem נפלים  Nephilim či Nefilim je překládán různě: [1]
   

  1. Padati, spadlí, shození dolů
  2. Padlí, odpadlíci, odloučení
  3. Padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
  4. Mocní, silní, hrdinové
  5. Nelidští, násilní, tyrani
  6. Předčasně narození (potracení)
  7. Nevhodně narození
  8. Obři
  9. Ti, kteří zavinili pád
    
  Obr. Verš Genesis 6:4 s vyznačeným slovem Nefilové. Leningradský kodex.[11]

  Co uvádějí biblické slovníky?

  TWOT Lexicon[9]

       nephilim7.gif (8580 bytes)

   ISBE Bible Dictionary[10] :
       nephilim8.gif (9159 bytes)

  Easton's Bible Dictionary[3] :
       nephilim9.gif (3520 bytes)

  Podle bilbického slovníku TWOT je původ slova Nephilim neznámý a může snad znamenat hrdiny, siláky, udatné, či odloučené, odlišné (pokud je kořenem slova NáPaL) nebo předčasně narozené (pokud je kořenem slova NéPeL). Slovo je neznámého původu a lépe je ponechat je nepřeloženo. Možná odkazuje na nějakou rasu či národ.
  Slovník ISBE nechává smysl prvého výskytu slova v Bibli (Genesis 6:4) otevřen s tím, že Nephilim nemusí nutně znamenat děti rozené ze spojení dcer lidských se syny Božími. Ve druhém výskytu (Num 13:33) reprezentuje pojem muže obrovských postav, spojené se syny Anakovými.
  Eastonova biblická encyklopedie rozumí pojmem Nephilim obry nebo nějaký kanaánský kmen.

  Obecně platí, že slovníky starozákonní hebrejštiny si s uvedeným slovem nevědí příliš rady a nabízejí více různých významů.

  V řecky psané Septuagintě (LXX)[12] jsou místo Nefilů uváděni Gigantes - obři:


  Obr. Verš Genesis 6:4 s vyznačeným slovem Gigantes - Obři. LXT - Leningradský kodex.[13]

  To však jen znamená, že někdy ve 3. stol. př. n. l. či později lidé přeložili ono záhadné slovo z hebrejštiny jako "obři". Mnohé další překlady Hebrejské Bible se pak tohoto významu držely.

   

  Obři

  Problematice významu pojmu se věnuje odborník Michael S. Heiser [4] a upozorňuje, že kořen slova Nephilim patrně pochází z aramejštiny.

  Podívejme se na oba pojmy bez později přidávané punktace:

    Gen6_4_.gif (1281 bytes) Viz Genesis 6,4 (PDF)
    Num13_33_.gif (1318 bytes) Viz Numeri 13:33 (PDF)
  Slovo se v Bibli vyskytuje dvakrát, liší se ale jedním znakem - písmenem "yod" Num13_33r_.gif (1417 bytes)
   

  Tento znak patří k souhláskám, které vyjadřovaly zvuk samohlásky (na stránkách Masoretské  texty píšeme o tom, že YOD znamená dlouhý samohláskový zvuk "í"). Hebrejští písaři jej začali používat zhruba od 6. stol. př. n. l. Záleželo na písaři, zda YOD ve slově použije, či nikoliv; na smyslu slova to nic neměnilo. V knize Numeri 13:33 se tedy písař rozhodl znak zapsat, ve verši Genesis 6:4 nikoliv. Podle M. S. Heisera to znamená, že správná výslovnost slova je v obou verších nephilim6_.gif (1048 bytes). Tvrdí, že takové čtení s "yod", tedy s dvěma dlouhými "í" (Nephilim - Nefílím) může znamenat, že kořen slova je aramejský. Základ slova je aramejské naphil(a) a znamená obry:[8]


  Obr. Význam slova Naphila v aramejském slovníku spolu s tvarem množného čísla Nephilim.

  Odtud zřejmě některé starší překlady (např. LXX), které místo Nefilové uvádějí Obrové či Obři.

  Hebrejská Bible byla psána v hebrejštině, pouze některé pasáže aramejsky. Otázkou je, proč by celý odstavec Genesis 6 byl psán hebrejsky a pouze jediné slovo aramejsky. Navíc je sporné, zda skutečně ono slovo v aramejštině znamenalo obry. Tento význam mohl být přiřazen (a do slovníků zařazen) až mnohem později, právě pod vlivem Septuaginty. Ocitáme se tak v kruhu a skutečný význam slova nelze tímto potvrdit. I aramejský slovník však uvádí, že tímto slovem mohli být označováni ti, kteří zavinili pád světa.

   

  Padlí - určení ke smrti?

  Ronald S. Hendel[5]  tvrdí, že Nephilim je hebrejským eufemismem pro mrtvé.

  CEP[6]  Jeremjáš 6:15
       Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin."

  Padajícími = .

  CEP  Ezekiel 32:27
       Nebudou ležet s bohatýry, padli jako neobřezanci. Oni sestoupili do podsvětí se svou válečnou zbrojí a pod hlavy jim byly dány jejich meče. Jejich nepravosti však lpí na jejich kostech, neboť děs oněch bohatýrů byl v zemi živých.

  padli =

  Podle některých badatelů lze dokonce v Ezekielovi nalézt třetí zmínku o Nefilech. Text překládají následovně:[5] [7]

  CEP  Ezekiel 32:27
       They lie with the warriors,
  The Nephilim of old,
  who descended to Sheol
  with their weapons of war."
      Leží s válečníky,
  Nefily dávnými,
  kteří se zmocnili Šeolu,
  svými válečnými zbraněmi.

  Z biblických knih Genensis a Numeri - jediných míst, kde jsou Nefilim zmíněni - nevyplývá, že by byli mrtví či určení ke smrti. Byli na zemi před potopou a byli zde i po ní, poté kdy měla být ze světa smetena veškerá lidská špatnost. Byli živí, zdraví, silní a mocní. Znovu si připomeňme verše Genesis:

  Bible kralická,  Genesis 6:4
       Obrové /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.

  Nebyly to ani zrůdy - kříženci, protože se jim rodily děti, jak se dozvíme z Knihy strážců, která je součástí 1. knihy Henochovy. Podle Knihy strážců byli Nefilové (spolu s jejich otci - strážci) příčinou pádu člověka. Možná to je skutečný význam slova Nefilové - ti, kteří zavinili pád.

   

  Předchozí - Nefilové v knihách Z. Sitchina

  Další díl - Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí


  [1] Nephilim, Nefilové: Obři nebo synové andělů? Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nephilim-nefilove-obri-nebo-synove-andelu&cisloclanku=2006060003
  [2]  Nefilové, boží synové, strážci a potomci Anaků? Teorie Z. Sitchina. Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006060004 
  [3] M.G. Easton. 1897, Ellis Enterprises 1988. Easton Bible Dictionary, Third Edition.  /EAST/
  [4] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
  [5] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
  [6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [7] Zimmerli Walter. Ezekiel 2. Hermeneia. Philadelphia 1983.
  [8] The Nephilim. Sitchin is wrong.com [online]. Michael S Heiser, 2012 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm
  [9] R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament.  /TWOT /
  [10] Dr. Stanley Morris.1915. James Orr, John L. Nuelsen, Edgar Y. Mullins,  The International Standard Bible Encyclopedia. /ISBE/
  [11] Bibleworks, verze 10.
  [12] Septuaginta - LXX: Textové rodiny. Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007030002
  [13] LXT - Septuaginta. Alfred Rahlf (1935, Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft - Německá biblická společnost, Stuttgart).
  [14] Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature (1903).
      

   
  Vytvořeno: 22. 06. 2006


  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 22. 06. 2006 | Aktualizováno: 26. 01. 2017 | 25963 přečtení | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.