Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Prvotní mýty

  Léčivé byliny. Byliny a strom nesmrtelnosti.

  Prvotní mýty

      

  Mýty

  Léčivé byliny. Byliny a strom života.

   

  Zlatý věk člověka a bylin

  Na počátku věků rostly na zemi všechny byliny, které kdy člověk mohl potřebovat. Na každou nemoc a úraz zde byla léčivá bylina. Lidé měli znalost léčivých rostlin a dokázali na každou chorobu a neduh nalézt v přírodě lék. Znali, kde a kdy sbírat tu kterou bylinku a jak z ní připravit ten nejúčinnější lék a prostředek k zotavení. Věděli, že mnohdy záleží na správném dávkování a lék se může v neznalých rukách přeměnit v jed.

  Rostly zde nejen byliny léčivé ale také byliny či stromy, které měly na člověka zvláštní účinek. Některé dodávaly energii a sílu, jiné uklidňovaly či budily veselí a další otevíraly brány do jiných světů. A byly zde k nalezení i rostliny života, prodlužující život člověka. Tyto byliny nemohly zajistit nesmrtelnost, ale o mnoho let prodloužit lidský život.

  Byliny, keře a stromy sloužily v prvé řadě k obživě člověka i zvířat. Podle Bible stvořil Bůh na zemi souši a moře a ještě ten samý den dal zazelenat bylinám i stromům. Stalo se tak třetí den stvoření:

  Bible, kniha Genesis 1:9-13, CEP[1]
       I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
  Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
  Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
  Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
  Byl večer a bylo jitro, den třetí.

  Teprve poté stvořil Bůh živočichy a člověka. Nejprve v pátém dni oživil vody různými živočichy a nad zemí nechal létat létavce. Šestého dne pak učinil Bůh na suché zemi živočichy, dobytek, plazy, zvěř a nakonec člověka. Člověku i zvěři pak určil za pokrm byliny s jejich semeny a plody stromů:

  Bible, kniha Genesis 1:29-31
       Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
  Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
  Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

  Boží dílo bylo dokončeno. Bůh dává člověku úrodu země a zajišťuje jej tak, aby pro obživu nemusel mařit životy jiných tvorů. Každá travička i každý klásek na tváři země mají vydávat svědectví o Boží lásce a péči.[2]
  Bůh dal vyrůst ze země i stromům, které sloužily jiným účelům, než k růstu jedlých plodů. V Bibli je zmínka o stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Tyto stromy se nacházely v zahradě v Edenu[a]:

  Bible, kniha Genesis 2:8-9, 2:15-17
       A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.
  Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého...

  Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
  A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst.
  Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

  Člověk v božím díle obdržel místo k životu plné míru a krásy. Bůh připravil lidem svět bez nepřátelství, svět řádu a lásky. Teprve člověk ve své vzpouře, kdy se začal řídit radami některých nepozemšťanů (Strážců), vnesl do světa nepokoj, hřích a zabíjení.[3]Mnozí lidé přestali žít v souladu s božími zákony a božím stvořením - přírodou. Začali kazit svůj životní prostor a tím ztráceli i možnost plně využít léčivých bylin.[4]
  Zlatý věk skončil. Člověk byl nejprve vyhnán z Edenu, aby musel začít tvrdě pracovat pro svou obživu. Mezi člověka a jeho svůdce bylo dáno trvalé nepřátelství. Tím svůdcem, biblickým hadem (nahášem) byl podle Knihy strážců jeden z mimozemských Strážců.[5]

  Strom života

  V Bibli je zmínka o dvou podivuhodných stromech, rostoucích ve středu zahrady v Edenu. Jeden je strom života, druhý je strom poznání dobrého a zlého.

  Člověk měl zakázáno jíst plody ze stromu poznání dobrého a zlého. Pro strom života však žádný zákaz neplatil. Strom byl volně přístupný a lze tedy předpokládat, že lidský pár mohl jíst plody tohoto stromu. Strom života tak byl člověku dostupný, dokud žil v zahradě v souladu se svým Stvořitelem. Lze předpokládat, že plody stromu života zajišťovaly člověku dlouhý život. Jakmile byli první lidé vyhnáni ze zahrady, ztratili  přístup ke stromu života a tedy i věčný, či alespoň dlouhý život.

  Bible, kniha Genesis 3:22-24
       I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky."
  Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
  Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

  O stromu života se pak píše až v poslední kapitole poslední knihy křesťanské Bible - Janově Zjevení (též Janova Apokalypsa).[b]

  Bible, kniha Zjevení Janovo 22:1-19
       A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy... A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.

  Tak, jak byl strom života člověku odňat, bude mu znovu darován v novém věku (až bude svůdce svržen a pomine první nebe a první země - Zj 20). Tehdy budou opět růst stromy života s léčivou mocí pro všechny, kdož budou moci žít ve svatém městě.


  Obr. Zahrada pozemských rozkoší či Zahrada pozemských slastí, někdy označována jako Tisícileté království, je triptych nizozemského mistra Hieronyma Bosche datovaný mezi lety 1503 a 1504.[9]

  Levý panel vyobrazuje Boha s prvým lidským párem. Vpravo nahoře je strom ovíjený hadem - strom poznání dobrého a zlého. Vlevo od Adama roste zřejmě strom života v podobě dracény (Dračinec, Dracaena).

  Střední panel zobrazuje již zalidněný svět. Vlevo nahoře je snad zobrazen strom života, již mimo dosah lidí.  Do tří kmenů rozvětvený strom unáší lidská postava sedící na gryfu. Gryf byl ochráncem mýtického stromu. Naproti nim sedí na létající rybě záhadná postava. Má sice rybí ocas ale jeho zakroucení ukazuje na hada či draka požírajícího vlastní ocas (Uroboros, symbol tajemství). Hlava postavy je ještěří. Může zde být skryta reptiliánská postava Strážce, který v Edenu svedl člověka. Postava drží na udici návnadu - jablko:


  Obr. Detail (levý horní roh) středního panelu.
   

  Z Bible se příliš mnoho o stromu života nedozvíme - je přístupný pouze čistému člověku, který zaslouží dlouhý život. Dochovaly se však ještě starší texty, kde se lze dozvědět leccos zajímavého o stromu či bylině života. V nejstarším dochovaném epickém (výpravném) díle světové literatury se dokonce můžeme dočíst, jak rostlina života vypadala a jak ji bylo možné získat. Tento příběh o rostlině života je starý 4,5 tisíce let. Kupodivu se v mnoha směrech shoduje s biblickými motivy.

  Epos o Gilgamešovi

  Epos o Gilgamešovi je zřejmě nejznámějším příběhem ze staré Mezopotámie. Je stále čtivý, napínavý a poučný, i když nás od dob vzniku textu dělí několik tisíc let. Jeho pozdější, akkadská verze, čítá 3000 veršů na dvanácti tabulkách. Celý děj stručně shrnujeme v článku Epos o Gilgamešovi.

  Epos o Gilgamešovi je složen z řady původně samostatných příběhů, které spojuje v celek touha hlavního hrdiny po nesmrtelnosti. Nás nyní zajímá 11. tabulka, kde lze nalézt popis rostliny života.
  Gilgameš se snaží, v jeho hledání nesmrtelnosti, navštívit i samotného Utnapištima.  Je to člověk, který zachránil sebe a své blízké před celosvětovou potopou (předobraz biblického Noeho). Gilgameš ví, že Utnapištim získal po potopě od bohů nesmrtelnost a žije věčným životem někde daleko na konci světa, u "úst" všech řek. Po překonání mnoha překážek a nebezpečí, včetně přeplutí mrtvých vod, konečně nalézá Utanapištima. A právě v 11. tabulce Utanapištim (jméno znamená Nalezl jsem život), vypráví vše o potopě a o tom, jak získal od bohů dar nesmrtelnosti za to, že zachoval kontinuitu lidstva zde na zemi. Tyto události již nemůže Gilgameš zopakovat ale přesto dostává šanci. Musí ale vydržet nespat tak dlouho, kolik trvala potopa - 6 dní a 7 nocí. Gilgameš však usíná hned prvou noc a nezbývá mu, než se vydat na zpáteční cestu s nepořízenou. Utanapištim alespoň Gilgamešovi nabídne vykoupat se v pramenu mladosti, kde zubožený hrdina obnoví své síly a získá opět krásu včetně nové pokožky. Pak, na přímluvu své ženy, dává Utanapištim králi radu, jak získat rostlinu omlazení:

  Epos o Gilgamešovi [11] 
       Tu pravil Uta-napištim jemu, Gilgamešovi:
  „Gilgameši, tys přišel sem s námahou a strastí.
  Co jen ti mám dát, až se vracet budeš do své země?
  Slovo skryté vyjevit chci tobě;
  o rostlině, jež dává život, chci říci tobě.
  Rostlina ona, vzhledem svým podobna bodláčí,
  jejíž trny tě píchnou do rukou jak růže.
  Až se tvá ruka zmocní té rostliny, pak budeš účasten života!“

  Když to Gilgameš uslyšel,
  hadici otevřel,
  těžké kameny uvázal na své nohy.
  Táhly jej dolů na dno oceánu, až rostlinu spatřil.
  I utrhl rostlinu, třebas jej do rukou píchla.
  Pak odřízl kameny těžké, jež tížily jeho nohy,
  a na břeh jej odneslo moře.

  I pravil Gilgameš jemu, lodivodu Uršanábimu:
  „Uršanábi, je to rostlina neklidu,
  skrze niž člověk může života dosáhnout.
  Do Uruku hrazeného ji vezmu a lidem ji okusit dám.
  Její jméno je ‚Mladým-se-stává-stařec‘.
  I já z ní chci jísti a k svému mládí se vrátit.“

  Gilgameš se tedy nejprve vykoupal v pramenu mladosti (the Fountain of Youth) a později získal z mořského dna i rostlinu, jež dává život. Obě tyto události byly původně samostatnými příběhy. Věnovat se budeme rostlině, jejíž název je Mladým stává se stařec. A zajímat se budeme i o to, jakou že to "hadici" Gilgameš otevřel...

   

  ... pokračování příště ...


  [a] Dnes používáme spíše pojmu ráj či rajská zahrada. Původní hebrejský pojem přepisovaný jako - GAN v EDENU. GAN znamená místo chráněné, ohrazené.
   
  [b] Kromě biblických přísloví, kde strom života rovněž figuruje: Př 3:18; 11:30; 13:12; 15:4 V Janově Zjevení je zmínka o stromu života i ve verši 2:7.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2]  Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991. ISBN 80-7017-408-0
  [3] Strážci - Reptiliáni? Mýty a skutečnost [online]. 2020 [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=strazci-reptiliani&cisloclanku=2020080002
  [4] Padlí synové boží a Nefilové - příčina potopy. Mýty a skutečnost [online]. 2018 [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=padli-synove-bozi-a-nefilove-pricina-potopy&cisloclanku=2018040001
  [5] Had v ráji. Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007050003
  [6] Mýtický strom. Mýty a skutečnost [online]. 2008 [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2008050001
  [7] Wikipedia contributors, 'Tree of life', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 13 October 2020, 13:38 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tree_of_life&oldid=983304078 > [accessed 17 October 2020]
  [8] Kde byla biblická zahrada? Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007100004
  [9] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zahrada pozemských rozkoší [online]. c2020 [citováno 17. 10. 2020]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zahrada_pozemsk%C3%BDch_rozko%C5%A1%C3%AD&oldid=18991559 >
  [10] Epos o Gilgamešovi. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040020
  [11] Matouš, Lubor. Epos o Gilgamešovi (12 tabulek assyrsko-babylonské verse). Praha 1958. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v edici Živá díla minulosti.
  [12]  
  [13]  
      

   
  Vytvořeno: 17. 10. 2020


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: clovicek | Vydáno: 17. 10. 2020 | Aktualizováno: 22. 10. 2020 | 60 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.