Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Vznik a vývoj

  David a Goliáš, rozdíly v tradicích

  Bible-vznik -- David a Goliáš, rozdíly v tradicích

      

  Hebrejská Bible

  David a Goliáš, rozdíly v tradicích

  Existuje několik textových linií Hebrejské Bible (viz Rodiny textů, textové tradice a skupiny). Mezi nejvýznamnější patří hebrejské masoretské texty (MT) a starý řecký překlad Septuaginta (LXX). Jak velké jsou rozdíly mezi textovými rodinami MT a LXX?[3]

  Ukažme si rozdíly mezi MT a LXX na známém biblickém příběhu o Davidovi a Goliášovi. Mladičký David vítězí nad mnohem silnějším válečníkem, obrem Goliášem.

  Rozdíl mezi MT a LXX

  Příběh Davida a Goliáše v masoretských textech MT je kupodivu o 80 % delší, než ten samý příběh v LXX! I mezi textem společně obsaženým v MT a LXX  existují rozdíly. Slovo v jedné rodině textů má ve druhé rodině jiný protějšek. Příběh v LXX je o mnoho kratší než MT, přesto v LXX čteme na 17 místech text, který zcela chybí v MT.[1] Co plyne z těchto rozdílů?

  Emanuel Tov tvrdí, že překladatelé při psaní Septuaginty vycházeli z jiného, kratšího a staršího hebrejského příběhu, než tvůrci MT.
  Nejprve byl napsán kratší příběh o Davidovi a Goliášovi.  Později byl příběh upravován a rozšiřován, a vznikla delší verze. Autoři textu v MT pak použili oba příběhy, původní kratší i pozdější delší. Zkombinovali je do jediného vyprávění ale nevyhnuli se duplicitě a chybám.

  Duplicity a rozpory v MT

  Dvojí představení králi Saulovi

  V MT se vyskytuje několik duplicit. Některé jsou zcela chybně zařazeny do příběhu. Například ve verši 1. Samuelova 17:55-58 jde David proti Goliášovi. Král Saul se ptá svého vojevůdce, kdo je ten mladík:

  Bible, 1. Sa 17:55-56, CEP[2]  
       Když Saul viděl Davida, jak jde proti Pelištejci, otázal se vojevůdce Abnéra: "Čí syn je ten mládenec, Abnére?" Abnér mu odvětil: "Jakože jsi živ, králi, nevím." Král mu poručil: "Zeptej se, čí syn je ten mladík."

  Ve scéně, která předchází boji mezi Davidem a Goliášem, je však popisována Davidova služba u krále Saula. Král si Davida oblíbil, mladík se stal jeho zbrojnošem a dokonce mu hrával na citaru:

  Bible, 1. Sa 16:21-23, CEP  
       David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velice zamiloval; stal se jeho zbrojnošem. Jišajovi poslal Saul vzkaz: "Ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízeň." Kdykoli na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval.

  Proč Davida král ani vojevůdce později nepoznali? Proč je David znovu králi představován? V MT je David králi představován dvakrát, jednou ve verši 16:17-23, podruhé v 17:55-58. Druhé (duplicitní) představení Davida v LXX chybí.

  V MT je David představen Saulovi a stává se jeho zbrojnošem (16:17-23 MT). Později se David objevuje znovu jako neznámá osoba, pasáček pečující o otcovy ovce. Saul ani vojevůdce Abner jej neznají a David je znovu představován králi. (17:55-58 MT).

  Pokus o zabití Davida

  Podle LXX král Saul nejprve závidí Davidovi (18:8-9) a začne ho podezírat (18:12). Později, po Davidových úspěších, se ho začne bát (18:13-15). Chce Davida zabít prostřednictvím Pelištejců a nakonec se jej pokusí zabít sám (19:9-10). 

  V MT je dvakrát popisována stejná událost - pokus krále Saula zabít Davida:

   1. Sa 18:10-11 (MT), CEP
       Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopím mrštil. Řekl si: "Přibodnu Davida ke stěně." Ale David před ním dvakrát uhnul.

  Stejná příhoda je ale líčena i později v příběhu, ve verši 1. Sa 19:9-10 a odpovídá průběhu děje podle LXX :

   1. Sa 19:9-10 (MT), CEP
       Jenže zlý duch od Hospodina zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citaru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny. David té noci utekl a unikl.

  Zařazení verše 1. Sa 18:10-11(MT) do příběhu je nelogické. Náhlý pokus o zabití Davida boří postupný příběh o narůstající síle Saulovy závisti a podezřívavosti vůči Davidovi, jak je logicky popisována ve verzi LXX.[1]

   

  Další příklady rozporuplností verze MT

  Dvojí představování

  Ve verši 17:12 jsou David a jeho otec Jišaj představováni čtenáři, i když tak bylo učiněno již v kapitole 16 (MT).

  Míkal nebo Mérab?

  Saul nabízí Davidovi za nevěstu svou dceru. Ve verši 18:20-27 (MT) čteme o králově dceři Míkal, v 18:17-19 se však píše o starší dceři Mérab. Druhá nabídka dcery (Mérab) v LXX chybí.

  Dvojí uvedení na scénu

  Ve verši 16:21 již David vystupuje jako Saulův zbrojnoš a připravuje se k boji s Goliášem. Vzápětí se objevuje jako neznámý pasáček ovcí, který navštěvuje své bratry a náhodou se tak ocitá na bojišti (17:12-31, 55-58 MT).

  Dvojí jmenování

  V 18:13 je David jmenován vojenským velitelem, i když jím byl jmenován již dříve (18:5).

  Královská odměna

  Podle 17:25 má přemožitel Goliáše za odměnu přislíbenu dceru krále Saula. To je ignorováno ve verši 18:20, kde král hledá záminku, aby mohl nabídnout svou dceru Davidovi. David pak vyjadřuje pochybnost o možnosti takového sňatku.

   

  Sloučení dvou verzí legendy

  Proč se redaktoři masoretské (MT) verze příběhu o Davidu a Goliášovi dopustili tolika paralelismů a rozporů v tak krátkém textu? Podle Emanuela Tova[1] vycházeli ze dvou verzí příběhu a snažili se zachovat z každé z nich určité tradice a detaily. Zjevně si byli vědomi řady nelogičností ve výsledném textu a snažili se je zmírnit.

  Např. v 17:12 je představen Davidův otec Jišaj. Ovšem byl uveden na scénu již v kapitole 16. Proto redaktoři přidali do opakovaného představení slovo ha-zen (v CEP přeloženo zájmenem "toho"). Sdělují tak, že Jišaj již byl dříve čtenáři představen.

  Ve verši 17:15 je přidáno sdělení o tom, že David odešel ze své služby u krále pást ovce, aby bylo možné zdůvodnit Davidův druhý příchod během bitvy s Goliášem.

  Podobně do verše 18:21 masoretští redaktoři přidali text "Můžeš se dnes stát mým zetěm prostřednictvím druhé /dcery/" tak, aby bylo vysvětleno zmizení královy dcery Mérab, která se měla podle starší verze příběhu stát ženou Davida.

   

  Cílem článku není poukazovat na nesrovnalosti masoretské verze legendy o Davidovi a Goliášovi ale ukázat na rozdílech mezi MT a LXX, jak bibličtí redaktoři postupovali při sjednocování dvou mírně odlišných verzí legendy do jediného celku. Existenci dvou původních zdrojů legendy bylo možné potvrdit porovnáním masoretského textu Hebrejské Bible (MT) s řeckým překladem (linie LXX), který vycházel pouze z jedné (starší) verze příběhu o Davidovi a Goliášovi. 


  Pro základní představu o rozdílech mezi MT a LXX uvádíme verše příběhu o Davidu a Goliášovi. Modrý text psaný kurzívou nalezneme pouze v MT, v LXX chybí. Ostatní text je obsažen v MT i LXX:

   1.Sa 16:17-18:30, CEP
       16:17 Saul tedy poručil svým služebníkům: "Vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje, a přiveďte ho ke mně!" 18 Jeden z družiny nato řekl: "Viděl jsem syna Jišaje Betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník i muž hbitý v řeči a pohledný, a je s ním Hospodin." 19 Saul poslal posly k Jišajovi a poručil: "Pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda!" 20 Jišaj vzal osla, chléb a měch s vínem i jednoho kozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. 21 David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velice zamiloval; stal se jeho zbrojnošem. 22 Jišajovi poslal Saul vzkaz: "Ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízeň." 23 Kdykoli na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval.

  17:1 Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě. Shromáždili se do Sóka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sókem a Azekou v Efes-damímu. 2 Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se v dolině Posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. 3 Na hoře z jedné strany stáli Pelištejci, na hoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. 4 I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď. 5 Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře; váha pancíře byla pět tisíc šekelů bronzu. 6 Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. 7 Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů železa. Před ním chodíval štítonoš. 8 Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim: "Proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. 9 Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit." 10 A Pelištejec dodával: "Dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat." 11 Kdykoli Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli.
  12 David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jenž se jmenoval Jišaj a měl osm synů. Za dnů Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky, 13 ale šli tři nejstarší Jišajovi synové; odešli se Saulem do války. Jména jeho tří synů, kteří odešli do války, jsou: prvorozený Elíab, druhý po něm Abínádab a třetí Šama. 14 David, ten byl nejmladší. Se Saulem odešli tři nejstarší. 15 David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě. 16 A Pelištejec se předváděl za časného jitra i navečer a stavěl se na odiv po čtyřicet dní. 17 Jišaj vybídl svého syna Davida: "Vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž do tábora za svými bratry. 18 Těchto deset homolek sýra doneseš veliteli nad tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. 19 Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině Posvátného stromu." 20 Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. 21 Izrael i Pelištejci se seřadili, řada proti řadě. 22 David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. 23 Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. 24 Všichni izraelští muži, sotvaže toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. 25 A nějaký Izraelec řekl: "Viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným". 26 David se tázal mužů, kteří u něho stáli: "Cože dostane muž, který zabije tohoto Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha?" 27 Lid mu odpověděl stejně: "To a to dostane muž, který ho zabije." 28 Jeho nejstarší bratr Elíab však slyšel, jak mluvil s muži. Elíab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho: "Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepi? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce! Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu." 29 David se otázal: "Copak jsem udělal? Nejde o královo slovo?" 30 Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. 31 Slova, která David promluvil, se roznesla, hlásili je Saulovi a on ho přijal.
   32 David Saulovi řekl: "Člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat." 33 Saul Davidovi odvětil: "Nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí." 34 David řekl Saulovi: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, 35 hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. 36 Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha." 37 A David dodal: "Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce." Saul tedy Davidovi řekl: "Jdi; Hospodin buď s tebou!" 38 Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. 39 Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl: "Nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý." A /David/ svlékl to ze sebe. 40 Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral pět oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. 41 Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonoš. 42 Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. 43 Pelištejec na Davida pokřikoval: "Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?" A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. 44 Pokřikoval na Davida: "Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu." 45 Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. 46 Ještě /týž den/ dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. 47 A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou." 48 Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. 49 David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. 50 Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. 51 David přiběhl a stanul u Pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a /jím/ usmrtil ho; uťal mu jím hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. 52 Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí, a až k branám Ekrónu; i padali ranění Pelištejci cestou od Šaarajimu až ke Gatu a k Ekrónu. 53 Pak Izraelci přestali Pelištejce stíhat a vyplenili jejich tábory. 54 David vzal Pelištejcovu hlavu, přinesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. 55 Když Saul viděl Davida, jak jde proti Pelištejci, otázal se vojevůdce Abnéra: "Čí syn je ten mládenec, Abnére?" Abnér mu odvětil: "Jakože jsi živ, králi, nevím." 56 Král mu poručil: "Zeptej se, čí syn je ten mladík." 57 Když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abnér před Saula; Pelištejcovu hlavu měl David v ruce. 58 Saul se ho otázal: "Čí syn jsi, mládenče?" David odvětil: "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského."
  18:1 I skončil rozhovor se Saulem. Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. 2 Saul ho totiž vzal onoho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu. 3 A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. 4 Jónatan svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, též své odění i s mečem, lukem a opaskem. 5 A David podnikal výpravy, a kamkoli ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým služebníkům. 6 Tenkrát, když přicházeli, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšly ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami. 7 A křepčící ženy prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce." 8 Saul se velice rozzlobil; taková slova se mu nelíbila. Řekl: "Davidovi přiřkli desetitisíce, a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království." 9 Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. 10 Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. 11 Náhle Saul kopím mrštil. Řekl si: "Přibodnu Davida ke stěně." Ale David před ním dvakrát uhnul. 12 Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. 13 Proto ho Saul odstranil ze své blízkosti a ustanovil ho velitelem nad tisíci. A on vycházel a vcházel před lidem. 14 Na všech výpravách si David vedl úspěšně; Hospodin byl s ním. 15 Když Saul viděl, jak velké má úspěchy, třásl se před ním strachem. 16 Celý Izrael a Juda však Davida miloval, protože on před nimi vycházel a vcházel. 17 Jednou řekl Saul Davidovi: "Tu je má starší dcera Mérab. Dám ti ji za ženu, budeš-li statečně vést Hospodinovy boje." Saul si říkal: "Ať to není moje ruka, která ho zasáhne, nýbrž ruka Pelištejců." 18 David Saulovi odvětil: "Kdo jsem já a co je můj život a má otcovská čeleď v Izraeli, že mám být královým zetěm?" 19 Avšak v době, kdy Saulova dcera Mérab měla být dána Davidovi, byla dána za ženu Adríelovi Mechólatskému. 20 Davida si však zamilovala Saulova dcera Míkal. Oznámili to Saulovi a jemu se to /ta záležitost/ zamlouvalo. 21 Saul totiž řekl: "Dám mu ji, aby mu byla léčkou. A zasáhne ho ruka Pelištejců." Davidovi však Saul řekl: "Můžeš se dnes stát mým zetěm prostřednictvím druhé." 22 A Saul svým služebníkům přikázal: "Namluvte nenápadně Davidovi: Hle, král si tě oblíbil a všichni jeho služebníci tě milují. Nyní se můžeš stát královým zetěm." 23 Saulovi služebníci to tedy Davidovi přednesli. David namítl: "Myslíte si, že je lehké být zetěm krále? Já jsem člověk chudý a nepatrný." 24 Služebníci pak Saulovi oznámili /říkajíce/: "David mluvil tak a tak." 25 Saul poručil: "Řekněte Davidovi toto: Král nemá zájem o věno, leč o sto pelištejských předkožek. Nechť je vykonána pomsta nad královými nepřáteli." Saul si myslel, že David padne Pelištejcům do rukou. 26 Jeho služebníci oznámili tato slova Davidovi a Davidovi se zamlouvalo stát se královým zetěm. Ještě neuplynuly stanovené dny, 27 když se David se svými muži vypravil a pobil mezi Pelištejci dvě stě mužů. Jejich předkožky David přinesl; předali je v plném počtu králi. Tak se stal královým zetěm; Saul mu dal svou dceru Míkal za ženu. 28 Saul viděl a poznal, že Hospodin je s Davidem, a jeho dcera Míkal ho milovala. 29 I bál se Saul Davida ještě víc a byl po všechny dny Davidovým nepřítelem. 30 A pelištejští velitelé táhli opět do pole. Ale kdykoli vytáhli, byl David úspěšnější než všichni Saulovi služebníci, takže jeho jméno bylo lidu velmi drahé.

   


  [1] Tov Emanuel. The David and Goliath Saga. Bible Review, Fall 1986.
  [2]  Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [3] Při práci s LXX je nutné si uvědomit, že rukopisy patřící do skupiny LXX se vzájemně také mohou lišit. Pozdější verze LXX (jako ta použitá v Origénově Hexaple) byly již opravovány podle textů MT.
      

  Vydáno: 15. 08. 2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 15. 08. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 27766 přečtení | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.