Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Vznik a vývoj

  Rodiny textů, textové tradice a skupiny

  Bible-vznik-- Textové rodiny --- Rodiny textů, textové tradice a skupiny

      

  Bible - Textové rodiny

  Rodiny textů, textové tradice a skupiny

  Terminologie dle Eugene Ulrich:[1]

  Textová rodina
  (text family)
  - relativně malý soubor rukopisů, které jsou si úzce podobné idiosynkretickým či jedinečným čtením. Existují pouze podružné rozdíly (chyby, zvláštní dodatky atd.)
  Textový typ
  (text type)
  - relativně velký soubor rukopisů, které jsou si úzce podobné navzdory rozdílům v detailech, důraz je kladen na příbuznost textů (horizontální pohled).
  Textová tradice
  (text tradition)  
  - relativně velký soubor rukopisů, které jsou si všeobecně podobné navzdory rozdílům v detailech, důraz je kladen na vývoj a dějiny textů (vertikální pohled).
  Textová skupina (text group) - všeobecný pojem zahrnující některé či všechny výše uvedené  skupiny. Používá se v případech, kdy postačuje obecné vyjádření, nebo když nemáme dostatek informací k přesnějšímu začlenění skupiny textů.

  Naším cílem je nalézt biblický text co nejvíce se blížící originálu. Ovšem biblické texty vznikaly postupně, během řady staletí, na různých místech, v různých společenstvích lidí a za různých podmínek. Máme pátrat po originálu určitého textu užívaného konkrétní komunitou lidí v konkrétním časovém rozmezí? Nebo se snažit zrekonstruovat text, který by nejlépe odrážel původní archetyp? Obě cesty mají svůj význam.

  Psali jsme, že za nyní nejautentičtější a zároveň běžně dostupný a ucelený text Hebrejské Bible (Starého zákona), považujeme dílo "Biblia Hebraica Stuttgartensia". BHS je všeobecně respektována jako referenční hebrejský text Starého zákona. BHS vychází z masoretských textů Tanachu.

  Je třeba si uvědomit, že masoretské texty představují pouze jednu z vývojových větví Bible. Rozeznáváme tzv. rodiny textů, textové typy, tradice a skupiny. Určitou textovou skupinu tvoří (zjednodušeně) manuskripty, které mají vzájemně mnoho společného, avšak v mnohém se odlišují od textů patřících k jiným skupinám.

  Textové skupiny či jinak také edice vznikaly za sebou (chronologicky) i vedle sebe (paralelně). BHS například představuje zástupce jedné rodiny textů - masoretské. Dříve, než vznikl zhruba kolem roku 100 n. l. "standard" Tóry, bylo mezi věřícími používáno mnoho jejích různých edicí, vzájemně se více či méně lišících.

  Textové rodiny

  K hlavním rodinám resp. edicím  Hebrejské Bible patří:

  MT či MS  Masoretské texty (Masoretic Text)
  SP Samaritánský Pentateuch (Samaritan Pentateuch)
  LXX Septuaginta (Septuagint)
  MSS Proto-masoretské texty
  např. texty z Kumránu (Qumran) resp. Svitky od Mrtvého moře (Dead Seaa Scrolls) - DSS resp. Rukopisy z Judské pouště (Judean Desert MSS)

  Existuje několik vývojových linií textů Hebrejské Bible. Mezi hlavní (tzv. rodiny textů) patří Masoretské texty (MT), Septuaginta (LXX) a Samaritánský Pentateuch (SP). Následující obrázek ukazuje jejich vývoj na příkladu textu Exodus:

  Prapůvodní text Exodu (archetyp) zřejmě existoval někdy v 6. stol. př. n. l. Z něj povstaly dvě větve, babylonská a palestinská. Z babylonské linie vznikly masoretské texty MT. Z palestinské větve se vyčlenila egyptská textová rodina a z ní tradice řecké Septuaginty (LXX). Palestinská větev se vyvíjela k rodině samaritánských textů (SP). [4]

  MT-masoretské texty

  MT vznikaly v období 6. až 11. století n. l. jako dílo hebrejských učenců - masoretů. Viz masoretské texty. Textová tradice MT hraje nejdůležitější roli v novodobých exegetických, historických, literárních i teologických výzkumech. Je také základem většiny překladů Hebrejské Bible resp. Starého zákona. Podle Jamese Adaira [2] je všeobecná rozšířenost MT dána těmito faktory:

  - je součástí textové tradice užívané téměř výhradně Judaisty již od roku 100 n. l.
  - je jediným kompletně dochovaným celistvým  hebrejským Písmem, psaným v původním jazyce
  - před znovuobjevením Samaritánského Pentateuchu (1616) a ms objevy v posledních stoletích (mss v Judské poušti, Cairo Geniza) představovaly MT jediný dostupný zdroj hebrejských textů
  - k MT se obrátil Luther a ostatní reformátoři po odmítnutí latinské Vulgáty (V).

  MT se tedy staly hlavním zdrojem hebrejských biblických textů. Ovšem zdaleka ne jediným. Odborníci například u knih Samuelových či Královských dávali přednost Septuagintě (LXX) před MT texty. MT je i dnes používána jako základ mnoha překladů i biblistických prací. Již proto, že se jedná o jediný ucelený text Hebrejské Bible.

  DSS - Svitky od Mrtvého moře, Kumránské svitky

  Několik tisíc částí z více než 200 biblických rukopisů bylo nalezeno od roku 1947 na čtyřech místech v Judské poušti. Rukopisy vznikaly v rozmezí let 250 př. n. l. až 135 n. l. Byly zkompletovány téměř všechny knihy Hebrejské Bible (s výjimkou Ester a Nehemjáše) včetně několika deuterokanonických textů (Tobijáš, Sírachovec, Jeremjášův dopis). Jedná se o nejstarší dochované biblické texty. Vzhledem ke způsobu zápisu (pouze souhlásky, nerozdělují se mnohdy slova či odstavce atd.) lze části těchto textů překládat různě (různá čtení). DSS se stávají základem moderního studia biblických textů a mnohdy zatlačují do pozadí skupinu MT.
  K DSS se podrobně vrátíme v rámci samostatné kapitoly.

  SP - Samaritánský Pentateuch

  Samaritáni jsou pradávnou odnoží judaismu, oddělenou od hlavního proudu judaismu někdy od 2. stol. př. n. l.

  Samaritáni mají svůj vlastní text Pentateuchu, odlišující se od masoretské verze (MT). Neuznávají knihy Proroků (Prophets) ani Spisy (Writings). Samaritánská Bible je tedy omezena jen na Pentateuch, pět knih Mojžíšových.
  Samaritánské biblické texty mají kořeny v Judsku prvého století př. n. l. Stále jsou psány jen souhláskami, starohebrejským písmem (Paleo-Hebrew script) a mají blíže k DSS než k rodinám MT nebo LXX. Více viz Samaritánský Pentateuch.
   

  LXX - Septuaginta

  Řecký překlad Hebrejské Bible je starší než texty rodiny MT, některé části LXX jsou dokonce stejně staré, jako jejich protějšky z rodiny MSS. Na rozdíl od MSS však prošly dlouhým procesem revizí. Nejstarší rukopis pochází ze 4. stol. n. l., nejstarší fragmenty  nalezené v Kumránu (DSS) a Egyptě (Old Greek - OG) jsou datovány před 2. stol. př. n. l. Texty LXX vzhledem k jejich blízkosti s DSS, dnes opět nabývají na důležitosti.
  Septuaginta je nejstarším překladem Bible, který se stal pro křesťany autoritativní.
  Více viz Septuaginta.

   

  Textové tradice

  James Adair [2] uvádí tři kategorie textových tradic. Uveďme si příklady textů u jednotlivých kategorií:

  Primární textová tradice - texty dochované v originálním jazyce  
  MT - Masoretic Text, masoretské texty
  Mss - rukopisy jiné než MT (Qumran text, kumránské texty)
  ?Sam - Samaritan Text, Samaritánský text OT?
  Sekundární textová tradice - texty přeložené přímo z původního jazyka, (Daughter translations)
  LXX - Septuagint, Septuaginta řecky
  P - Syriac Peshita (Peshitta), syrská pešita  aramejsky (východní dialekt)
  T , Tg - Targum aramejsky
  V, Vg - Latin Vulgate, latinská Vulgáta latinsky
  Terciární textová tradice - překlady textů sekundární tradice
  it - Old Latin, starolatinská starolatinsky
  cop - Coptic, koptská egyptsky (psáno řeckými znaky)
  arm - Armenian, arménská
  eth - Ethiopic, etiopská etiopský dialekt
  syh - Syrohexapla

   

  Proč se liší rodiny textů?

  Jsou rozmanité odchylky mezi texty zapříčiněny jen občasnými chybami či úpravami osamělých písařů nebo zde existovaly koordinované cílené snahy o tendenční změny textů? Eugene Ulrich[1] uvádí tři různé pohledy známých biblistů:

  1) Frank Moore Cross - pozornost věnuje tomu, odkud texty pocházejí. Tvrdí, že rozdílná místa, ve kterých působili vyznavači Judaismu, určovala směr odchylkám biblických textů.

  2) Shemaryahu Talmon - zaměřuje se na to, proč se biblické texty vyprofilovaly pouze do tří hlavních rodin (MT, SP a LXX). Tyto tři skupiny se uchovaly díky tomu, že rabínům, samaritánům a křesťanům se podařilo udržet jejich vlastní texty, zatímco ostatní konkurenční texty odcházely ze světa se svými stoupenci. Eugene Ulrich dodává, že náboženské skupiny  pravděpodobně vyvíjely své texty s určitými záměry, ale většina z pozorovatelných odchylek nevznikla z ideologických důvodů.

  3) Emmanuel Tov - klade důraz na komplexnost při práci s textovými důkazy získávanými v dochovaných rukopisech. Od nálezů v Kumránu (DSS) již přestává být rodina MT v centru pozornosti badatelů při kritickém zkoumání biblických textů.

   

  Mezi jednotlivými textovými skupinami Hebrejské Bible existují shody, ale také rozdíly.

  Rozdíly v textech nevznikaly pouze chybami při přepisech. Mnohdy jsou výsledkem snah o cílené úpravy smyslu textů.

   

  Pokračování - Rozdíly mezi textovými skupinami


  [1] Eugene Ulrich, "Pluriformity in the Biblical Text, Text Groups, and Questions of Canon"
  http://home.earthlink.net/~leahsheppard/OT/StudyGroupNotescopy/08UlrichPluriformity.html
  [2]  Adair, James R. Jr., "An Inductive Method for Reconstructing the Biblical Text"
  http://rosetta.reltech.org/TC/downloads/inductive/intro.pdf
  [3] Judith E.Sanderson, "Ancient Texts and Versions of the Old Testament" http://home.earthlink.net/~leahsheppard/OT/StudyGroupNotescopy/09SandersonAncientTexts.html
  [4] Cross, Frank Moore. New Directions In Dead Sea Scroll Research: I: The Text Behind the Text of the Hebrew Bible. Bible Review, Spring 1985.
      

  Vydáno: 15. 02. 2002


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 10. 03. 2007 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 30321 přečtení | Počet komentářů: 67 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.