Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Postavy

  Obři - Šestiprstí

  Hebrejská Bible-Postavy -- Obři - Šestiprstí

  Obři

  Šestiprstí

  Šestiprstí bibličtí obři

  Bible, 2. Samuel 21:15-22, CEP[1]
      
  A došlo znovu k boji Pelištejců s Izraelem. David sestoupil se svými služebníky a bojovali s Pelištejci. Ale David byl už unaven. Tu Jišbí Benób, který byl z rodu obrů
  /Refájců, Raphah/, jehož dřevce vážilo tři sta šekelů bronzu a jenž byl opásán novým mečem, prohlásil, že Davida zabije. Avšak Abíšaj, syn Serújin, mu přišel na pomoc a toho Pelištejce ubil k smrti. Davidovi mužové tehdy Davida zapřísáhli: "Víckrát se s námi do boje nevydávej, ať nezhasíš světlo Izraele!"

  O něco později se opět strhl boj s Pelištejci v Góbu. Tehdy ubil Sibekaj Chúšatský Sáfa, který byl z rodu obrů /Refájců, Raphah/. Když se znovu strhl boj s Pelištejci v Góbu, Elchánan, syn Jaare Oregíma Betlémského, ubil Goliáše Gatského. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo.
  A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a šest prstů u nohou, celkem čtyřiadvacet. Ten také pocházel z obrů
  /Refájců, Raphah/. Tupil Izraele, a Jónatan, syn Šimeáje, bratra Davidova, ho ubil. Tito čtyři pocházeli z obrů v Gatu. Padli rukou Davida a rukou jeho služebníků.
   

  V Hebrejské Bibli jsou popisovány boje Izraelců s Pelištejci. V pelištejských řadách se objevují podivuhodné postavy z rodu obrů - Refájců .

  V hebrejském textu jsou nazýváni - Rephaim, Raphaim, Refájci.

  Starozákonní teologický slovník TWOT uvádí následující vysvětlení pojmu:

  TWOT Lexicon[2], pojem 2198d:

        Giants, Rephaim. A term of Ugaritic origin, the designation for one of the most primitive pre-Semitic peoples of Palestine. According to the Ugaritic myths and legends the hero Danel (no relationship to the biblical Daniel), and the champion of Baal are both called "Rephaites." Whether this is a folk etymology or a term based upon some ancient historical term is unknown. The OT historians used it to describe the pre-Israelite inhabitants of Palestine. Deuteronomy 2:20 mentions that the Ammonites called them the "Zamzummim" but no data is extant on this name. The versions are confused in translating the term. The usages are as follows: Gen 14:5; Gen 15:20; Deut 2:11 KJV, "giants, " RSV "Rephaim, " JPS "Rephaim." In several passages, the KJV translates "giants, " while the RSV renders "Rephaim": Deut 2:20; Deut 3:11; Josh 12:4; Josh 13:12; Josh 17:15. In 1Chr 20:4, 6, 8, KJV renders "giant, " RSV "giants." Other passages follow a similar confused pattem. The KJV justification for substituting "giant" in cases is based upon the details about the Rephaim in Deut 2:11, 28, where they are said to be "Tall as the Anakim." The LXX also translated the word as "giant" in Josh 12:4; Josh 13:14; 1Chr 20:4, 6. The exact relationship between Rephaim I and II is very difficult and no plausible explanation as yet has appeared. [As to Og's famous bed, it may have been a sarcophagus which was large not because Og was a giant but because other objects would have been buried with him. R.L.H.]

  Autoři biblických veršů tímto původně ugaritským termínem měli označovat jeden z před-izraelských národů Palestiny. Slovo je někdy překládáno jako obři, jindy je ponecháno (refájci).

  Další slovník řadí Refájce k původním obyvatelům Palestiny, kteří byli dobyti kananejskými kmeny. O jejich původu ale nic bližšího nevíme:

  Eastons Bible Dictionary[16], pojem 3107 Rephaim:

        3107 Rephaim, lofty men; giants, Ge 14:5 2Sa 21:16,18 marg. A.V., Rapha, marg. R.V., Raphah; De 3:13 R.V.; A.V., "giants"). The aborigines of Palestine, afterwards conquered and dispossessed by the Canaanite tribes, are classed under this general title. They were known to the Moabites as Emim, i.e., "fearful", De 2:11 and to the Ammonites as Zamzummim. Some of them found refuge among the Philistines, and were still existing in the days of David. We know nothing of their origin. They were not necessarily connected with the "giants" (R.V., "Nephilim") of Ge 6:4 See GIANTS

  Pojem Rephaim byl překládán také ve smyslu vznešení muži. Byli snad spojováni i s podsvětím v kultu zemřelých (pojmem refáím byli někdy označováni i duchové zemřelých). Podle knihy Genesis (Gn 14:5) byli poraženi spolu s jinými národy v bitvách králů za časů před zánikem Sodomy a Gomory.[17]

  Za Refájce - obry byli považováni podle Bible i Anákovci a Emejci z Moábské stepi (Dt 2:8-11). Kdo byli tito mimořádní obyvatelé Palestiny? Byli obři jen pradávnými lidmi, o kterých pisatelé Bible mnoho nevěděli a přiřadili jim tedy mimořádné vlastnosti? Popisy bojů mezi Izraelci a Pelištejci jsou však věcné a strohé. Nejedná se o vize a sny, ale o popis konkrétních událostí a konkrétních postav. Uvedeny jsou i takové podrobnosti, jako je délka kopí obřích bojovníků či váha kovového hrotu, a také to, že jeden z  nich byl šestiprstý.

  Podle veršů  2. Samuelova 21 se bojů Pelištejců s Izraelity účastnil i obr Jišbí Benób (Ishbibenob). Byl Izraelity zabit a stejně tak i jeho čtyři synové. U jednoho z nich Bible výslovně uvádí, že měl po šesti prstech na rukou i nohou: Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a šest prstů u nohou, celkem čtyřiadvacet.

  Šestiprstí vládcové ve všech koutech světa

  O šestiprsté rase shromáždil zajímavé informace Arnošt Vašíček v knize Bytosti odjinud.[3]  Šestiprsté bytosti figurují v posvátných textech a legendách řady národů. Artefakty, naznačující existenci prastaré šestiprsté rasy, byly nalezeny na mnoha místech světa a vždy jsou spojeny s neobvyklými událostmi.
  Zobrazení šestiprstých bytosti se dochovala např. v Peru (kultura Sechín, cca. 1600 př. n. l.). Na kamenných reliéfech jsou vytesány postavy mutantů a podivné krvavé rituály. Odtud pochází i důmyslná sluneční observatoř - komplex Třináct věží v Chankillo (250 až 200 př. n. l.).[7] [8] 
    
  Obr. Peru - lokalita cerro Sechín, Casma/sechínská kultura, cca. 1600 př. n. l. Kamenný reliéf - ruce se šesti prsty. [7]

  Pro linii mayských vládců, kteří svůj původ odvozovali z božských bytostí, bylo charakteristické šest prstů na rukou i nohou a velikost postav.[9] [10]
  Sochy šestiprstých bohů nalezneme i na Tahiti. V příbězích se předává tradice o invazi božských bytostí na ostrovy a jejich tyranské vládě.[10]

  Zobrazení obřích šestiprstých bytostí nalezneme téměř po celém světě včetně některých soch moai na Velikonočním ostrově.[11]

  Z Marliku v severním Iránu pocházejí nálezy sošek se šesti prsty. Stáří je odhadováno na 3 000 let. Viz obrázek vpravo.[18]

  Zajímavé je, že dle novodobých pozorování údajných mimozemšťanů jsou někteří šestiprstí.[a]
  Příběhy o šestiprstých vyprávějí často o tom, že to byli mimozemští návštěvníci, mnohdy značného vzrůstu. Cestovatel a záhadolog A. Vašíček nabízí myšlenku, že snad kdysi došlo i ke zkřížení šestiprstých návštěvníků s lidmi. A někteří lidé si dodnes ve své genetické výbavě nesou dědictví šestiprstých předků.

     

  Bible tuto těžko uvěřitelnou teorii nevyvrací. Naopak, ve verších Genesis 6:4 se píše o tom, kterak synové Boží obcovali s lidskými ženami a kdo z toho vzešel:

  Bible, Genesis 6:4, BKR[4] 
      
  Obrové
  (nephilim) pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.
   
   

  Verše lze chápat i tak, že výsledkem pohlavního styku synů božích s lidmi byli potomci, kteří si nesli ve své genetické výbavě vlastnosti otce i matky. Ve verši Ge 6:4 však nejsou označeni jako Rephaim ale jako Nephilim. Pojem dodnes nemá jednoznačné vysvětlení.  Nefilům se věnujeme v sérii článků.[6] Pouze dodejme, že dle křesťanské věrouky byli Nefilové potomky padlých andělů a žen, tedy kříženci andělů s lidmi, bohatýři mohutného vzrůstu a velké síly. V Knize obrů se tito nebešťané nazývají strážci. Podle Watchmen Bible study group byla část Nefilů zničena potopou. Někteří však potopu přežili. Jejich potomkem byl i Anak, o jehož klanu Anákovců se píše v Numeri 13:33. Odtud prý pocházejí tvůrci některých megalitických staveb. A také hrdinové a polobozi řeckých mýtů.

  Záhadolog Arnošt Vašíček [3] str.80 připomíná, že nebeští učitelé Sumerů - Anunnakové měli šest prstů a odtud je odvozen dvanáctkový numerický systém Sumerů. Zecharia Sitchin v knize "Setkávání s bohy"[5] str.102 tvrdí, že Anákovci jsou hebrejským překladem pojmu Anunnaki.

  Byli bibličtí obři z rodu Anákovců potomci Anunnaků, jak může napovídat podobnost obou jmen? Byli bibličtí šestiprstí obři Refájci potomky synů božích, návštěvníků z nebes? Je šest prstů jen náhodným fyzickým defektem nebo genetickým dědictvím po záhadných nepozemských předcích? V mnoha kulturách byli lidé se šesti prsty označováni za zplozence ďábla. Naopak andělé mají dle některých zdrojů šest prstů. Tradice šestiprstých je tak odnepaměti spojována s bytostmi z nebes, vládou a mocí, někdy nepřátelskou vůči lidstvu.[12]

  David a Goliáš

  Biblická kniha 1. Samuelova pojednává o dějinách izraelského národa. Vznik knihy se nejčastěji klade do druhé poloviny 6. století př. n. l. Popisuje období panování mýtického krále Davida (cca. 1. polovina 10. století př. n. l.). Cílem je vyzdvižení jeho ctností a legitimování Davidových nároků na trůn. David slouží jako příklad pro všechny následující krále (jejichž vláda je popsána v Knihách královských).[13]  [b]  
  Obři (patřící k Pelištejcům) jsou zde popisováni jako nepřátelští vůči Izraelitům.

  V 1. Samuelově knize čteme nejznámější biblický příběh střetu člověka s obrem. David přijímá výzvu k souboji s obrem Goliášem a vítězí nad mnohem silnějším protivníkem odvahou a lstí - z dálky zasáhne Goliáše kamenem.
  Goliáš z Gatu byl podle biblické 1. knihy Samuelovy obří pelištejský bojovník a zápasník, kterého pasáček a budoucí král David zabil kamenem z praku.[c] Viz také David a Goliáš, rozdíly v tradicích.

  "Goliáš" se stal symbolem velikosti a spojení "David a Goliáš" znamená nepoměr mezi malým a velkým, které však přesto nezvítězí. 

   
  Obr. David zvedá useknutou hlavu obra Goliáše (ilustrace by Gustave Doré, 1866).[14]

  V příběhu ale může být skryta i úskočnost Davida, budoucího krále Izraelitů. V souboji s Goliášem porušil pravidla souboje a zabil svého soupeře ještě dříve, než byl souboj zahájen.
  V první biblické knize Genesis jsou obři (nephilim) uváděni jako mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. Dle jiného překladu bohatýři dávnověku, mužové pověstní. Jsou snad dokonce potomky synů Božích a dcer lidských.[15] Slovo refaím nese i význam vznešení muži
  V dalších biblických knihách, popisujících historii Izraelitů, jsou již obři (Refájci, Pelištejci) líčeni jako veskrze zlí a nebezpeční, které se bůh Yahweh prostřednictvím Izraelitů rozhoduje vymýtit.

  Podle tradice řady jiných kultur obývali naši zemi obři dobří i zlí. Ti dobří vystupovali často v roli učitelů, snažících se lidstvo povznést. Byli vyhubeni služebníky zla.

   


  [a] Na záběrech údajné pitvy mimozemšťana z Roswellu (viz Roswellský incident, havárie UFO 3. června 1947) má bytost podobná člověku na končetinách po šesti prstech.

  V rámci vesmírné mise Apollo 20 (1970), která se oficiálně neuskutečnila, byl údajně na Měsíci nalezen cizí kosmický koráb a v něm dvě mrtvá těla. Jedno z nich bylo dívčí. Mimozemská dívka, nazývaná Mona Lisa - the Alien Girl, bylo šestiprsté.

  [b] Popsány jsou i dva Davidy těžké hříchy (cizoložství s Uriášovou ženou Batšebou, sečtení lidu).
  [c] Během vykopávek v Gatu byla roku 2005 nalezena střepina z poloviny 10. století př. n. l. s pelištejským nápisem, jenž obsahuje jméno „Goliáš“. Příběh Davida a Goliáše odráží kulturní realitu té doby.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [2] R. Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. /TWOT/
  Použita elektronická forma  SW BibleWorks. 
  [3] Vašíček Arnošt. Planeta záhad III. Bytosti odjinud. 1999. Baronet. ISBN 80-7214-245-3
  [4] Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613 /BKR/ Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [5] Sitchin, Zecharia. 1995. Setkávání s bohy. Dobra. 2002
  [6] Nephilim, Nefilové: Nefilové v Bibli - obři, zrůdy, padlí?. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2006 [cit. 2022-04-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nephilim-nefilove-obri-nebo-synove-andelu&cisloclanku=2006060003
  [7] Wikipedia contributors, 'Cerro Sechín', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 26 February 2022, 07:04 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Sech%C3%ADn&oldid=1074067929 > [accessed 29 April 2022]
  [8] Probíhaly v tajuplném chrámu Cerro Sechín pokusy na lidech?. EnigmaPlus.cz [online]. 2018 [cit. 2022-04-29]. Dostupné z: https://enigmaplus.cz/probihaly-v-tajuplnem-chramu-cerro-sechin-pokusy-na-lidech/
  [9] VAŠÍČEK, Arnošt. Velké tajnosti. Ostrava: Mystery film, 2018. ISBN 978-80-87730-49-2.
  [10] Physical Deformities in the Ruling Lineage of Palenque, and the Dynastic Implications. Precolumbia.com [online]. Robert Louis Stevenson School [cit. 2022-04-29]. Dostupné z: https://www.precolumbia.org/pari/publications/RT03/Deformities.pdf
  [11] Why do they have SIX FINGERS and why is it a secret? [online]. [cit. 2022-04-29]. Dostupné z: http://www.sydhav.no/sixfingers/statues.htm
  [12] Přispěvatelé Wikipedie, Šestiprstost [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 19. 02. 2022, 17:40 UTC, [citováno 30. 04. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0estiprstost&oldid=20957955 >
  [13] Přispěvatelé Wikipedie, Goliáš [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2023, Datum poslední revize 24. 06. 2023, 13:14 UTC, [citováno 16. 08. 2023] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Goli%C3%A1%C5%A1&oldid=22915208 >
  [14] Wikipedia contributors, 'Goliath', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 5 August 2023, 06:02 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Goliath&oldid=1168815136 > [accessed 16 August 2023]
  [15] Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí: Nefilové (IV.). Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2006 [cit. 2023-08-16]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006070002
  [16] EAST - Easton Bible Dictionary, Third Edition, 1897 by M. G. Easton, M.A., D.D., ASCII edition, 1988 Ellis Enterprises, Inc. Public Domain.
  [17] Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991. ISBN 80-7017-408-0.
  [18] INSTITUTE OF ALTERNATIVE HISTORY AND ARCHAEOLOGY. 3 thousand years ago Figures from Marlik Civilization Northern Iran Before the Invasion of the Aryan Ethnics, 6 Fingers are noticeable in these Figures [online]. [cit. 2024-01-28]. Dostupné z: https://t.me/s/iahaofficial

  Vydáno: 05. 07. 2004


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 05. 07. 2004 | Aktualizováno: 28. 01. 2024 | 24347 přečtení | Počet komentářů: 66 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.