Prolitá krev na vahách osudu

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Antikrist, Vydáno dne: 10. 09. 2018

První rady a varování (III.)

 

První rady a varování (III)

Prolitá krev na vahách osudu

 

Váhy osudu

V biblické knize Daniel je uveden tajemný příběh, který stále budí pozornost.

Král Belšasar vystrojil kultickou hostinu aby vyprosil přízeň bohů před nadcházejícími boji. Poručil pít víno ze zlatých nádob ukořistěných v jeruzalémském božím chrámu. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly něco psát na omítku královského paláce. Krále jala hrůza i když nápisu na zdi nerozuměl. Nikdo z jeho vykladačů nedokázal vyložit smysl slov מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין (Mene mene tekel ú-parsín).

Až prorok Daniel královi vysvětlil, co nápis znamená:

 

   
Obr. Rembrandt, Belshazzar's Feast, 1635, (National Gallery, London). Zpráva je psána vertikálně začínajíc v horním pravém rohu.[1]
CSP[2] Daniel 5:25-30
     A tímto nápisem je zapsáno: MeNé, MeNé, TeKéL, uFaRSín.
Toto je výklad toho slova: MeNé-- sečetl Bůh tvé kralování a ukončil je.
TeKéL-- byl jsi zvážen na vahách a shledán jsi byl nedostatečným.
PeRéS-- rozpůleno bylo tvé království a bylo dáno Médům a Peršanům.

... Té noci byl chaldejský král Belšasar zabit

Mene tekel jsou první dvě slova božího varování. Přeneseně se slovní spojení „Mene tekel“ (či „menetekel“) používá k označení naléhavého varování před bezprostředně hrozící pohromou. Nápis byl kryptogram, psaný pravděpodobně hebrejskými souhláskami. Zjevné čtení v aramejštině znamenalo označení babylónských mincí a vah: mina, šekel a půl miny či šekelu. Daniel však nepoužil aramejské čtení ale dosadil k souhláskám jiné samohlásky. Smysl nápisu pak byl: Sečetl, zvážil, rozdělil.[3]
Prvý i druhý smysl slov má spojitost s váhami, vážením. A Daniel přímo králi říká: "... byl jsi zvážen na vahách...".  

Zmínka o vahách je důležitá. Snad ve všech pradávných kulturách se vědělo o božích vahách, které vážily lidské skutky. Nebylo váženo jen jednání jednotlivců ale také skutky celých rodů, národů, zemí a lidstva jako celku. A to platí až podnes.

Podle vizionářů až dosud byly váhy lidstva zhruba vyrovnány. Na jedné misce vah lidské dobro a život, na druhé misce lidské zlo a zmar. Před několika lety ještě platily slova moudrého:

Svatý den se od počátku světa přižívá.
Má-li člověk jídla k životu i vod dostatek, dobré lidi kolem sebe, to oslava k dobru proti všemu zlu.
A ono dobro přáti je člověku.

A i když třeba nevinní zmírají a krev i hlad v krajině nějaké toť neštěstí zajisté, ale člověk, co lidstvo v hromadě živ jest, neporažen.

V ten den na miskách vah je země živoucí a zmar a konec na misce druhé. A náš pán se těší, že miska je stále ku prospěchu lidského plémě. A světlo nebeské dál dává lidstvu naději.

   
Obr. Vážení srdce (duše, svědomí) podle egyptské tradice. Zemřelý se hájil před božími soudci. Pokud zalhal, váhy se okamžitě vychýlily z rovnováhy a svědomí se stalo lehčím než pravda. Pokud se ukázalo, že život člověka byl v přílišném nesouladu s řádem světa (maat) byl zemřelý pohlcen bytostí Amemait (požíračka srdcí).  Strašlivá Amemait byla symbolizována třemi  nebezpečnými zvířaty - krokodýlem, lvem a hrochem.[4]

Protipólem mohla být Tuereta, symbolizovaná stejně nebezpečnými zvířaty. Byla ochránkyní nového života - těhotných a rodících žen i malých dětí.

Nyní mnohé svědčí o tom, že miska osudu lidstva se již převážila na stranu zla a zkázy. Půjde ještě rovnováhu obnovit?

 

Prolitá krev na vahách osudu

Mnoho je toho, co může přechýlit váhy na stranu zmaru a konce. Symbolické nebeské váhy může zatížit zcela hmotná materie a tou je prolitá krev. Od nepaměti se traduje, že veškerá násilím prolitá krev se sečítá a zatěžuje svědomí lidstva.

Podle dávné tradice byl člověk dán do náruče země - Matky. Ta náruč byla laskavá, pečující, pohostinná a ochranná. Tak, jak bývají náruče matek. Mnozí lidé však sešli na cestu zla a začali zemi, svou matku, zneužívat a ničit. A počali ve svém násilí a zlobě prolévat na zem krev.
Prolitá krev je měřítkem násilí. Krev prolitá na zemi ji činí méně pohostinnou a úrodnou. A prolitá krev křičí ze země k nebesům, že zde došlo k násilí a zmaru. Pokud jednou přeteče prolitá krev pohár osudu, pokud jednou přechýlí misku vah, bude ukončen věk člověka.

Jedno z proroctví nás varuje před dobou, kdy bude proléváno násilně příliš mnoho krve a rozséváno příliš mnoho smrti. V té době však začne i silně ubývat vody k životu a tedy i samotného života. Až bude prolito více krve, než je vody k životu, nastane konec lidského věku.

Nikdy nedošlo k takovému prolévání krve, jako za našich časů. A vody k životu začíná rychle ubývat.

 

Prolitá krev v Bibli

K prvému násilnému prolití krve člověka došlo tehdy, kdy Kain zabil svého bratra Ábela. Hospodin varoval, že prolitá krev k němu křičí ze země:

CEP Genesis 4:10-12
    

Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.
Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem."

Země rozevřela svá ústa aby přijala krev zabitého. A země přestala dávat vrahovi svou sílu. Toto varování z biblické knihy Genesis však lidé nevzali vážně a dokonce někteří z těch, kteří jsou označováni za Lid knihy (arabsky أهل الكتاب‎‎ – ahl al-kitáb, hebrejsky עם הספר‎‎), začlenili prolévání krve do svých rituálů.

--- pokračování příště ---


[a] Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114. Uvádíme původní hebrejský text (čtěte z leva), jeho přepis a několik českých překladů.
   

[1] Přispěvatelé Wikipedie, Mene tekel [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 13. 06. 2018, 18:52 UTC, [citováno 9. 09. 2018] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mene_tekel&oldid=16160269 >
[2] CSP - Český studijní překlad. © Nadační fond překladu Bible 2009. www.biblecsp.cz.
Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114.
[3] Výklady ke Starému zákonu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-7192-274-9.
[4] Přispěvatelé Wikipedie, Amemait [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 5. 01. 2018, 00:12 UTC, [citováno 10. 09. 2018] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Amemait&oldid=15711927 >
[5]  
[6]  
[7]  
[8]  
[9]  
[10]  

Vytvořeno: 9. 9. 2018