Boží dar - pohled na nebesa

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Mýty, Vydáno dne: 01. 06. 2016

Mýty a skutečnost - Vyprávění z Knihy věků - Boží dary

    

Mýty a skutečnost - Vyprávění z Knihy věků - Boží dary

Boží dar - pohled na nebesa

Dle prastarých vyprávění Stvořitel věnoval člověku několik darů. Jedním z Božích darů byl pohled na nebeskou klenbu. Tento dar byl dán jen jediné zemské bytosti s živou duší - pouze člověku. Všem ostatním zemským bytostem a tvorům je pohled na nebesa upřen.

Dar pohledu na nebesa

Stvořitel kdysi dávno usadil na naši zemi první lidský pár a s nimi další, muže a ženy. Jim a jejich potomkům věnoval vzácný dar - možnost pohlédnout na nebeskou klenbu. Ze všech zemských bytostí a tvorů s živou duší, pouze člověk obdržel dar kdykoliv pohlédnout na nebesa, radovat se z této krásy nesmírné a číst z nich znamení časů.

Tento dar byl určen jen člověku. Kterákoliv jiná zemská bytost či tvor, kteří by vědomě upřeli své zraky na nebesa, zkráceni by byli na životech.

BKR[1] Žalmy 19:2-4
Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.
Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.
Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich. 

Člověku byl dán dar nesmírný. Kochat se krásou nebes, večerní, noční, jitřní a denní oblohou. Spatřovat zde velebnost Božího díla, čerpat zde sílu a získávat vědění, posilovat víru v dobro Stvořitele.

Velkým trestem a ztrátou pro člověka je pak nemožnost pohlédnout na nebesa.  Přesto se lidé právě v těchto dobách stále více uchylují pod střechy a i dny či noci příjemné k očistě duše pohledem na oblohu tráví ukryti ve svých skořápkách. Nechť nás varuje i jedno ze zatajovaných proroctvích Fátimy:

Poslední proroctví z Fátimy[2]
Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více. Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své...

Nedejme si upřít pokušitelem dar Boží! Važme si daru, který byl dán právě nám - lidem zde na zemi! Nenechme se krátit o svobodný pohled na krásu nebes! Ještě tyto generace spatří na nebeské klenbě znamení konce starého a počátku nového věku.

 

 --- pokračování příště ---

 


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/
[2] Proroctví z Fátimy - Poslední proroctví: Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2016-06-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013050001
    


Vytvořeno: 1.6.2016