Zacharjáš 14:5, nejednoznačnost textu

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Chyby a omyly, Vydáno dne: 20. 02. 2007

Bible-vznik -- Zacharjáš 14:5, nejednoznačnost textu

    

Hebrejská Bible

Zacharjáš 14:5 - nejednoznačnost textu

CEP[1] Zacharjáš 14:5
     Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uzijáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože.

Zacharjáš ve verši 14 popisuje den Hospodinův, kdy nastane boj pronárodů s Jeruzalémem. Ženy budou zhanobeny, domy vypleněny a polovina obyvatel Jeruzaléma vysídlena. Yahweh však bude proti pronárodům bojovat, stane na Olivové hoře a rozpůlí ji.  Údolím pak budou utíkat přeživší obyvatelé Jeruzaléma.

V některých překladech se však o útěku lidí údolím nic nedočteme:

NJB[2] Zacharjáš 14:5
     The valley between the hills will be filled in, yes, it will be blocked as far as Jasol, it will be filled in as it was by the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. And Yahweh my God will come, and all the holy ones with him.

Nová jeruzalémská Bible (NJB) píše o tom, že údolí bude ucpáno či zaplněno až k Asalu. K čemu tedy dojde? Bude údolí vzniklé rozpolcením Olivové hory zaplněno (zřejmě sesuvy půdy po zemětřesení) nebo zůstane volné a budou jím utíkat lidé?

Problém je v nejednoznačnosti původního hebrejského textu.

 


(Verš Zacharjáš 14:5, význam slova NS dle Bibleworks).[3]

 

Hebrejské slovo NSTM můžeme číst jako NS ( ) s příponou TM, tedy NaSTeM, což znamená vy utíkat, prchat. O útěku se píše v MT, CEP či BKR.

Hebrejské slovo NSTM však lze chápat i jako kořen STM s předponou N,  NiSTaM, což znamená zaplněno, ucpáno. Takovému překladu dává přednost LXX, NJB či TNK[4] [5].

Vše záleží na punktaci hebrejského textu:

V masoretské linii textů[a] (MT) bylo slovo NSTM doplněno značkami vyjadřujícími útěk .

Linie textů LXX píše o zaplnění, a , což odpovídá hebrejskému .

Jaký byl původní smysl textu dnes již nevíme. Překlady se různí. Důvod je v původní nejednoznačnosti některých hebrejských slov. Ty byly původně tvořeny jen souhláskami. To znamenalo, že mnohdy byl význam slov víceznačný. Teprve doplnění slov o další samohláskové značky zpřesnilo jejich význam.  K tomu však začalo docházet až od 7. či 6. stol. př. n. l.

 


[a] Existuje několik liní resp. rodin biblických textů. Např. masoretské texty (MT) či linie odvozená od Septuaginty (LXX). Více viz. Rodiny textů, textové tradice a skupiny.

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
[2] The New Jerusalem Bible. 1985. Doubleday. /NJB/
[3] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001. www.bibleworks.com
[4] JPS TANAKH 1985. The Jewish Publication Society.

[5] Minkoff, Harvey. Searching for the Better Text. Bible Review, Aug 1999
    

Vytvořeno: 20.02.2007