Nephilim, Nefilové. Obři nebo synové andělů?

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Postavy, Vydáno dne: 10. 06. 2006, Aktualizováno dne: 26. 01. 2017

Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové (I.)

     Nefilové I

Nephilim, Nefilové

Nefilové v Bibli - obři, zrůdy, padlí?

 

Bible, Genesis 6:4 BKR[1] 
     Obrové /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.

V Hebrejské Bibli vystupují tajemné bytosti - Nephilim, Nefilové. O významu verše 6:4 v biblické knize Genesis se stále vedou spory. Nefilové jsou považováni za obry, lidské zrůdy, padlé anděly, mýtické hrdiny, křížence bohů či andělů s lidmi nebo dokonce za mimozemšťany. Kdo to byli Nefilové a proč je o nich v Bibli zmínka?

Pojem "Nephilim" nalezneme na dvou místech Bible, v 1. a 4. knize Mojžíšově:
Genesis 6,4 (PDF)
Numeri 13:33 (PDF)

     Výraz  se přepisuje do latinky jako Nephiyl, Nephil, Nephilim, Nefilim, Nefilové apod.


Obr. Verš Genesis 6:4 - hebrejský text (BHS), jeho přepis (BHT) a několik překladů.[3]


Obr. Verš Numeri 13:33 - hebrejský text, jeho přepis a několik překladů.

Porovnáním vidíme, že pojem Nefilim se buď nepřekládá, nebo bývá nahrazován slovem obři či zrůdy.

Dle křesťanské věrouky byli Nefilové potomky padlých andělů a žen, tedy kříženci andělů s lidmi, bohatýři mohutného vzrůstu a velké síly.    
Obr. Andělé sestupují k dcerám lidským. John Flaxman (kresba 1821–26).[4]

Mnohdy se uvádí, že velká část Nefilů byla zničena potopou. Někteří však potopu přežili. Jejich potomkem byl i Anak, o jehož klanu Anákovců se píše v Numeri 13:33. Odtud prý pocházejí tvůrci některých megalitických staveb. A také hrdinové a polobozi řeckých mýtů.[5]

Výklad ke Starému zákonu tvrdí, že Nefilové jsou pouhé zrůdy, které vešly do bájí a pověstí jako polobohové, hrdinové či zakladatelé rodů:[2] str. 51

     „Zrůdy vznikaly na zemi..." Hebrejsky se tyto zrůdy označují nefílím (ve SZ jen ještě Nu 13,33). Není vyloučeno, že tento nejasný výraz souvisí s kořenem n-p-l (= padati), od něhož se odvozuje i označení jiných případů nenormálního narození (potracený plod, Jb 3,16   Ž 58,9   Kaz 6,3). Ironicky je řečeno, že těmito zrůdami jsou „ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní". Naráží se tu zřejmě na polobožské bytosti, héroje pohanských bájí a pověstí. Téměř každý národ měl a má svá vyprávění o slavné minulosti. Jsou to ve skutečnosti zbytky mýtů a legend, z nichž zbyly jen pověsti o recích, hrdinech, polobozích, božských praotcích a zakladatelích rodu. Germáni měli své Niebelungy, řecké báje se rozlétly do celého kulturního světa. Izrael žil uprostřed národů, které čerpaly z bohaté tradice a náboženské minulosti. Měly své obry, legendární bytosti, a svůj rod odvozovaly od samotného božstva. Boží lid se děsil těchto reků minulosti. Ohromovala jej kultura a sláva pronárodů. Třásl se před božstvy plodnosti, když slyšel o styku lidí s božstvem. Právě do tohoto ovzduší úzkosti a pocitu nicotnosti vnáší tento oddíl světlo a přináší potěšení, když svědčí, že to nejsou bohové, ani polobožské bytosti, ale zrůdy. Tím je nad nimi vyhlášen odsudek. Jejich proslulost není nic jiného než pýcha, a ta předchází pád. Vyvrcholením Božího stvořitelského díla je člověk a žádný nadčlověk.
 Nejen ,bohatýři dávnověku' jsou zrůdy. Doložka v textu, „ba ještě i potom", má zřejmě upozornit, že jde o nebezpečí stále aktuální, objevující se v nových podobách vždy  znovu. Vždy znovu se chce člověk dostat na Boží úroveň. Věk synů Božích (už ne ,božských') nepřijde touto cestou. Ta končí v potopě. Věk Božích synů přijde cestou Kristovou. Těm, kteří přijali Krista, dal Bůh moc být Božími syny (J 1,12   Ř 8,14). 

Jak je zřejmé, jde zde spíše o věroučný náboženský traktát, než seriózní vysvětlení pojmu "Nefilové". Posuďte sami, jak hodnověrné je tvrzení, že Nefilové byli jen zrůdy a slova o nich jako o "bohatýrech" či "mužích pověstných" jsou pouhou ironií autorů knih Mojžíšových. Jednalo by se asi o jediná místa v knihách Genesis a Numeri, kde bylo použito ironie.
Je tomu právě naopak. Oba biblické verše popisují Nefily s respektem a varováním. Jsou to bytosti mocné, pověstné a lidé vůči nim jsou nepatrní jako luční kobylky. A zřejmě byli i jednou z příčin božího trestu - potopy. Právě v šesté kapitole knihy Genesis, kde jsou poprvé Nefilové zmíněni, je vysvětlováno, proč Bůh seslal na lidstvo a zemi potopu. Ve verši Genesis 6:4 je popisován vznik Nefilů na zemi a hned v následujících verších Hospodin seznává, že se děje něco zlého a rozhoduje smést z povrchu zemského člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo. 

Pokusů o možné překlady pojmu "Nephilim" (viz Gn 6,4) je mnoho:

1. Padati, spadlí, shození dolů
2. Padlí, odpadlíci, odloučení
3. Padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
4. Mocní, silní, hrdinové
5. Nelidští, násilní, tyrani
6. Předčasně narození (potracení)
7. Nevhodně narození
8. Obrové, obři
9. Ti, kteří zapříčinili pád
 

Slovo Nefilové ( נפלים resp. נפילים ) je tvořeno slovním základem
N-P-L (נפל ) resp. N-F-L, který může znamenat:

NáPaL - pád, padat, být shozen/svržen/spuštěn dolů, selhat, neuspět
NéPeL - předčasně narozený, potrat

Podle slovníku biblické hebrejštiny Abarim znamená kořen NPL "pád" a je spojen s významem zvláštní či odlišný. Nephilim pak znamená padlí (angl. The Fallen Ones).[6] Někteří badatelé tvrdí, že slovo nepochází z hebrejštiny ale aramejštiny. Zde podstatné jméno nafil(a) znamená obr. Odtud překlady ve smyslu giants - obři.

Původní základ slova a jeho smysl je nejistý. Vzhledem k nejednoznačnosti bývá výraz v moderních překladech ponecháván ve formě přepisu (Nephilim, Nefilim, Nefilové). Slovo Nefilové snad mohlo být odvozeno od významu obři, padlí či zrození selháním a porušením božích zákonů.

 V pojmu Nefilové tušíme něco zlého a nebezpečného, spojeného s přestoupením zákonů Stvořitele těmi, kdo přišli z nebes. Na zemi se pak rodily bytosti, které se zde vůbec neměly objevit. A i proto Hospodin na zemi seslal potopu zabíjející všechno živé.

Bible však dokládá, že Nefilové žili na zemi před potopu (Genesis 6:4) ale i po ní (Numeri 13:33). Alespoň některým Nefilům se tedy podařilo potopu přežít, i když nebyli na seznamu těch, kteří měli být zachráněni. Postupně se rozdělili do několika skupin, většinou nepřátelských člověku a zvláštně splynuli s židovským kmenem Levitů.

Pokračování - Nefilové v knihách Z. Sitchina

 


[1] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
[2]  Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991
[3] Použita elektronická bible - BibleWorks.
[4] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
[5] The Bible Study Site [online]. [cit. 2006-06-10]. Dostupné z: http://www.biblestudy.org/
[6] Nephilim in Biblical Hebrew. Abarim Publications [online]. [cit. 2006-08-26]. Dostupné z: https://www.abarim-publications.com/Meaning/Nephilim.html#.X0aZudwzaM9
    

     
Vydáno: 10. 06. 2006