Nevyplněná proroctví - Jeremjáš

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Biblická proroctví, Vydáno dne: 05. 01. 2006

Bible - Proroctví -- Nevyplněná proroctví - Jeremjáš

Nevyplněná proroctví

Jeremjáš

Prorok Jeremjáš

Jeremjáš je nazýván velkým svědkem božím. Patří mezi nejznámější velké biblické proroky. Působil v Judsku. Narodil se asi v roce 650 v Anatótu blízko Jeruzaléma jako syn kněze. Povolán k proroctví měl být v roce 627 př. n. l. Odlišuje se od ostatních proroků svým osobním přístupem, sdělováním osobních pocitů, vhledem do svého nitra.[12]     


[13]

Doba napsání knihy

Historický prorok Jeremjáš je autorem většiny veršů, část napsal jeho žák Báruk.[12]

verše od do (př. n. l.)
Jeremjáš 1 - 52 627 585[6]
627[10]  
597[9]  
587 587[2]

Závěrečná redakce textu proběhla po exilu.

verše autor poznámka
Je1-25 Jeremjáš  
Je19, 26-29, 36-45 Báruk  
Je46-51   dějinný dodatek

S Jeremjášem jsou spojovány ještě knihy Pláč a Báruk. Není však jejich autorem.

 

Mylné předpovědi

Jeremjáš 51 - Zkáza Babylónu

CEP[1]  Jeremjáš51:11

     Naostřete šípy, chystejte štíty! Hospodin vzbudí ducha médských králů, protože hodlá uvrhnout Babylón do zkázy. A Hospodinova pomsta bude pomstou za jeho chrám.

Proroctví mělo být napsáno okolo roku 587 př. n. l., krátce po pádu Jeruzaléma.[2] Podle jiných zdrojů byla kniha Jeremjáš napsána mezi léty 627 až 585 př. n. l.[6]

Jeremjáš prorokuje zkázu Babylónu médskými vojsky jako odplatu Yahweho za zničení jeruzalémského chrámu. Médové však byli přemoženi za pár let Peršany. Babylón nikdy nedobyli.[2]
Asi v roce 553 př. n. l. vojska perského vládce Kýrose II. (angl. Cyrus) porazila médskou armádu a zajala krále Astyaga. Médská říše se dostala do područí perské dynastie Achaimenovců a její území se stalo součástí perské říše. Byli to Peršané, kteří pak v roce 539 př. n. l. obsadili Babylón.[3]


Prorok Jeremjáš se zmýlil i ve své předpovědi brzkého konce Babylónu a záhuby obyvatelstva:

51:3-4 Tomu, kdo mocně napíná luk a vypíná se ve svém pancíři, pravím: S jeho jinochy nemějte soucit, všechen jeho zástup zasvěťte záhubě. V kaldejské zemi budou padat skolení a probodení na ulicích Babylóna.

51:6 Utečte z Babylóna, zachraňte se každý, ať pro jeho nepravost nezajdete, neboť toto je čas Hospodinovy pomsty, on mu odplatí za to, co spáchal.

51:47 A tak, hle, přicházejí dny, kdy ztrestám modly Babylóna. Celá jeho země se bude stydět a všichni v něm padnou skoleni.

 

Perský král Kýros v roce 539 př. n. l. ovládl Babylón. Nikoliv však tak, jak prorokoval Jeremjáš. Ten psal o smrti všech obyvatel města, skutečnost však byla zcela jiná. Perská armáda vstoupila do města zcela netradičně - bez prolití krve a braní zajatců.

Král Kýros byl ve městě vítán, cestu vystlánu zelenými ratolestmi míru.

Vládce nechal zapsat práva obyvatel Babylónu, což mnozí historici považují za prvou deklaraci lidských práv na světě.[4] [5]


Obr. Válec s klínopisným záznamem -
Deklarace práv krále Kýrose Velikého
www.iranchamber.com/history/cyms/cyms_charter.php

Život ve městě plynule pokračoval, k prorokované zkáze Babylónu nedošlo.
Teprve poté, co řecký vojevůdce Seleukos I. (355-281 př. n. l.)[3] postavil nové město v asi šedesátikilometrové vzdálenosti, začalo obyvatelstvo postupně přesídlovat. Město pomalu ztrácelo svůj význam, žádná náhlá katastrofa však nikdy nenastala.

 

V prorocké knize Jeremjáš je řada dalších mylných předpovědí. [7] [8] [11]

 

Vyplněné proroctví ?

CEP  Jeremjáš 46:25-26

     Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hle, já ztrestám Amóna z Théb i faraóna, Egypt, jeho bohy, jeho krále, faraóna i ty, kdo v něho doufají. A vydám je do rukou těch, kdo jim ukládají o život, do ruku Nebúkadnesara, krále babylónského, a do rukou jeho služebníků. A potom bude bydlet jako za dnů dřívějších, je výrok Hospodinův."

Za vyplněné proroctví se často považuje Yahweho výrok o potrestání egyptských Théb. Egypt s Thébami budou vydány do rukou babylonského krále Nebúkadnesara.

Théby byly po dlouhou dobu hlavním městem starověkého Egypta. Vrcholu své moci dosáhly mezi léty 1 500 - 1 000 př. n. l., kdy tvořily střed obrovské říše a byly nejbohatším a nejslavnějším městem světa.
Hlavní město bylo pojmenováno podle místního boha Amona - No-Amon, město Amonovo.

Babylónský král Nebúkadnesar napadnul Egypt v roce 588 a 568 př. n. l. Obsadil Théby, podrobit si celý Egypt ale nedokázal.

Théby byly opravdu vydány na čas do rukou Nebúkadnesara. Vyplnila se tedy biblická předpověď?
Jako doba napsání textu Jeremjáš se udává rozmezí let 627 až 585, mnozí odborníci však kladou vznik textu až do roku 536 př. n. l. Podstatnější je však to, že verše Jeremjáš 46-51 považují biblisté za dodatek jiného autora. Kdy byl dodatek napsán?

V úvodu 46. kapitoly se píše, že Nebukadnesar porazil egyptského faraóna Néka v době, kdy čtvrtým rokem panoval judský král Jójakím.

CEP  Jeremjáš 46:1

     Slovo Hospodinovo, které se stalo k proroku Jeremjášovi proti pronárodům.  O Egyptu, proti vojsku faraóna Néka, krále egyptského, který byl u řeky Eufratu u Karkemíše a kterého porazil Nebúkadnesar, král babylónský, ve čtvrtém roce vlády Jójakíma, syna Jóšijášova, krále judského.

Jójakím panoval v létech 609 až 597 př. n. l. K události tedy mělo dojít v roce 606 či 605. Bylo tehdy napsáno i proroctví?

 

... pokračování příště ...


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
[2] Warttig Mattfeld W.R. Dating Biblical Texts via Failed Prophecies. 2001
www.bibleorigins.net/FailedPropheciesDateTexts.html
[3] DIDEROT s.r.o. 2002. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM, Praha 1999
[4] The First Declaration of Human Rights
www.vohuman.org/Article/The First Declaration of Human Rights.htm
[5] Grote, George. The Rise of Persia Under Cyrus II.
ragz-intemational.com/cymsll.htm
[6] www.inthelight.org/bible/biblewhen.htm
[7] Till Farrell. Prophecies: Imaginary and Unfulfilled.
www.infidels.org/library/modern/farrell_till/prophecy.html
[8] False prophecies, Broken promises, and Misquotes in the Bible
www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html
[9] www.geocities.com/spenta_mainyu_2/oldtest1.htm
[10] www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=1
[11] False prophecy. False prophets in Jeremiah, Ezekiel, and Isaiah in the Bible 
www.awitness.org/lostmess/fprophet.html
[12] Koppová Johanna. 1991. Izraelští proroci (Israels Propheten - Gottes Zeugen heute. . Edice Biblistika.2001. ISBN 80-7192-507-1
[13] Jeremjáš - Michelangelova freska v Sixtínské kapli
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Michelangelo_Buonarroti_027.jpg

Vytvořeno: 05.01.2006